Privola roditelja u odnosu na obradu osobnih podataka njihove djece


Privola roditelja u odnosu na obradu osobnih podataka njihove djece


6.6.2019.

S obzirom na upit koji je zaprimljen u ovoj Agenciji,  vezano uz privolu roditelja u odnosu na obradu osobnih podataka njihove djece, nastavno navodimo sljedeće:

Člankom 6. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L119  propisano je da je obrada zakonita samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećega: ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha; obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora; obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade; obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe; obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade; obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.

Sukladno članku 4. stavku 1. točki 11. Opće uredbe privola ispitanika, odnosno u konkretnom slučaju nositelja roditeljske odgovornosti znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose.

Također, treba napomenuti i članak 7. Opće uredbe koji između ostalog navodi kako ispitanik ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. Prije davanja privole, ispitanika se o tome obavješćuje. Povlačenje privole mora biti jednako jednostavno kao i njezino davanje.

Vezano za pružanje informacija ispitanicima u svrhu ostvarivanja njihovih prava navodimo kako je poštujući načelo transparentnosti sukladno članku 13. Opće uredbe o zaštiti podataka voditelj obrade dužan ispitaniku pružiti sve informacije o obradi njegovih osobnih podataka u sažetom, razumljivom i lako dostupnom obliku, uz upotrebu jasnog i jednostavnog jezika te ga upoznati sa njegovim pravima koja mu pripadaju sukladno Općoj uredbi, a vezano za obradu njegovih osobnih podataka (pravo na informiranje, pravo na pristup, pravo na ispravak i brisanje, pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost, pravo na prigovor i automatizirano donošenje odluka).
Dakle, voditelj obrade u trenutku prikupljanja osobnih podataka obvezan je ispitaniku pružiti informacije:
- o svom identitetu,
-o službeniku za zaštitu podataka (kontakt podaci službenika),
-upoznati sa  svrhom i pravnom osnovom za obradu osobnih podataka,
-o primateljima ili kategorijama primatelja osobnih podataka,
-o prenošenju osobnih podataka trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji (koje nisu članice EU),
-o legitimnom interesu,
-o vremenskom roku pohrane osobnih podataka te kriterijima kojima se utvrđuje razdoblje pohrane,
-o postojanju prava da se od voditelja obrade zatraži pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade koja se na njega odnose, prava na ulaganje prigovora na obradu takvih podataka te na prenosivost njegovih podataka drugom voditelju obrade,
- o pravu da se u bilo kojem trenutku povuče privola, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena,
-o pravu na podnošenje prigovora nadzornom tijelu (Agenciji za zaštitu osobnih podataka)
-da li je pružanje osobnih podataka zakonska ili ugovorna obveza ili uvjet nužan za sklapanje ugovora te ima li ispitanik obvezu pružanja osobnih podataka i koje su moguće posljedice ako se takvi podaci ne pruže,
-o postojanju automatiziranog donošenja odluka, što uključuje izradu profila te smislene informacije o tome o kojoj je logici riječ, kao i važnost i predviđene posljedice takve obrade za ispitanika.

Također, ukoliko osobni podaci nisu dobiveni od ispitanika, voditelj obrade dužan je ispitaniku pružiti  osim gore navedenih informacija i informacije o izvoru osobnih podataka (članak 14. Opće uredbe).

Osim toga, navodimo kako je u svrhu ostvarivanja zakonitosti i transparentnosti obrade osobnih podataka i pružanja informacija vezanih za obradu osobnih podataka, a time i ostvarivanja  prava ispitanika: pravo pristupa podacima, prava na ispravak netočnih podataka, prava na brisanje podataka, prava na ograničenje obrade podataka, prava na prenosivost podataka i prava na ulaganje prigovora na obradu osobnih podataka voditelj obrade dužan detaljno objasniti koje vrste osobnih podataka se prikupljaju, u koju svrhu i po kojoj pravnoj osnovi, na koji način se koriste osobni podaci, odnosno tko koristi osobne podatke te koje mjere zaštite osobnih podataka se poduzimaju (izrada politika privatnosti). 

U konkretnom slučaju smatramo kako bi privola roditelja trebala sadržavati sve gore navedene elemente, koji su propisani Općom uredbom o zaštiti podataka. Zbog lakšeg dokazivanja davanja privole od strane voditelja obrade uputno je da ista bude u pisanom obliku, te je može dati i samo jedan roditelj. Privola se može dati i na početku školske godine za cijelu školsku godinu, te vrijedi do opoziva. Međutim, važno je naglasiti da se privola za obradu osobnih podataka daje u točno određenu svrhu i vrijedi samo za obradu osobnih podataka u tu svrhu. Stoga, ako se u međuvremenu ukaže potreba za obradu u druge svrhe potrebno je od roditelja djece zatražiti novu privolu za te nove svrhe obrade osobnih podataka.

Nastavno na Vaš upit o potrebi davanja posebne suglasnosti roditelja u svrhu obrade osobnih podataka djece u sredstvima javnog priopćavanja (lokalni mediji) navodimo kako bi privola trebala obuhvaćati sve aktivnosti obrade koje se obavljaju u istu svrhu ili svrhe. Kada obrada ima višestruke svrhe, privolu bi trebalo dati za sve njih. Ako se u jedinstvenom obrascu privole navodi više svrha u koju će se obrađivati osobni podaci djeteta (primjerice objava fotografija djece na web stranicama, u lokalnim tjednicima objava rezultata natjecanja,  i sl.) potrebno je svrhe jasno navesti, precizirati i razgraničiti, kako bi roditelj bio dovoljno informiran u koje se sve svrhe osobni podaci njegovog djeteta dalje obrađuju, te kako bi se mogao opredijeliti u koju  točno svrhu želi da se osobni podaci njegovog djeteta obrađuju.

Zaključno navodimo kako je moguće koristiti jedan obrazac u svrhu davanja privole roditelja, ali u njemu se moraju precizirati sve obrade pojedinačno, koje će jasno razgraničiti u koju svrhu će se točno obrađivati podaci djece.

 
 
  Natrag