Videonazdor- livestreaming


Videonazdor- livestreaming


7.6.2019.

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka  - Opća uredba o zaštiti podataka (dalje u tekstu: Opća uredba) je u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u Republici Hrvatskoj od 25. svibnja 2018. godine, te njezine odredbe moraju poštivati svi subjekti koji u sklopu svojih aktivnosti obrađuju osobne podatke fizičkih osoba u Europskoj uniji te u određenim slučajevima i subjekti izvan Europske Unije.

Prvenstveno ističemo kako je člankom 2. Opće uredbe definirano glavno područje primjene te je stavkom 1. istog članka propisano da se Uredba primjenjuje na obradu osobnih podataka koja se u cijelosti obavlja automatizirano te na neautomatiziranu obradu osobnih podataka koji čine dio sustava pohrane ili su namijenjeni biti dio sustava pohrane.

Osim toga, uvodnom odredbom 10 Opće uredbe pojašnjeno je da bi se zaštita pojedinaca trebala primjenjivati na obradu osobnih podataka automatiziranim sredstvima, kao i na ručnu obradu, ako su osobni podaci pohranjeni ili ih se namjeravaju pohraniti u sustav pohrane.

Nadalje, člankom 4. točkom 6. Opće uredbe „sustav pohrane” definiran je kao svaki strukturirani skup osobnih podataka dostupnih prema posebnim kriterijima, bilo da su centralizirani, decentralizirani ili raspršeni na funkcionalnoj ili zemljopisnoj osnovi.

Dakle, ukoliko se u konkretnom slučaju radi o „livestreamingu“, odnosno ukoliko turistička web kamera nema sustav pohrane već je putem iste moguće samo uživo pratiti događaje s glavnog gradskog trga, tada ne dolazi do primjene Opće uredbe.

S druge strane, ukoliko Vaša web kamera ima sustav pohrane u smislu odredbi Opće uredbe te je moguće i retrogradno pristupiti snimkama, tada dolazi do primjene Opće uredbe i Zakona o
provedbi Opće Uredbe o zaštiti podataka koji je stupio na snagu dana 25. svibnja 2018. godine (NN 42/2018, u daljnjem tekstu: Zakon).

U tom smislu prvenstveno je potrebno pojasniti da se videonadzor u smislu odredbi članka 25. stavka 1. Zakona odnosi na prikupljanje i daljnju obradu osobnih podataka koja obuhvaća stvaranje snimke koja čini ili je namijenjena da čini dio sustava pohrane.

Osim toga, potrebno je istaknuti da je člankom 25. stavkom 2. Zakona propisano sljedeće: „Ako drugim zakonom nije drugačije određeno, na obradu osobnih podataka putem sustava videonadzora primjenjuju se odredbe ovoga Zakona.“

Budući da bi se u konkretnom slučaju radilo o videonadzoru javnih površina,  primjenjivao bi se članak 32. Zakona kojim je propisano da je praćenje javnih površina putem videonadzora dozvoljeno samo tijelima javne vlasti, pravnim osobama s javnim ovlastima i pravnim osobama koje obavljaju javnu službu, samo ako je to propisano zakonom, ako je nužno za izvršenje poslova i zadaća tijela javne vlasti ili radi zaštite života i zdravlja ljudi te imovine.

Slijedom navedenog, Agencija ističe kako u slučaju nepostojanja sustava pohrane Vaš turistički ured nema obveza u smislu odredbi Opće uredbe budući da se ista u konkretnom slučaju ne primjenjuje. Međutim, ukoliko navedeni sustav pohrane postoji, tada dolazi do primjene Opće uredbe te Vaš ured u smislu članka 32. Zakona nema pravni temelj za videonadzor javnih površina.

 
 
  Natrag