Uporaba e-mail adrese nakon prestanka radnog odnosa


Uporaba e-mail adrese nakon prestanka radnog odnosa


Vezano uz Vaš upit upućen ovoj Agenciji o uporabi e-mail adrese nakon prestanka radnog odnosa, nastavno navodimo sljedeće:

Osobni podaci sukladno članku 6. Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, br. 106/12. – pročišćeni tekst) moraju se obrađivati pošteno i zakonito, što znači da je za njihovu obradu potreban pravni temelj i zakonita svrha. Osobni podaci moraju se čuvati u obliku koji dopušta identifikaciju ispitanika ne duže no što je to potrebno za svrhu u koju se podaci prikupljaju ili dalje obrađuju.  

Pravni temelj za obradu osobnih podataka propisan je u članku 7. citiranog Zakona, sukladno kojem se osobni podaci smiju prikupljati i dalje obrađivati isključivo uz privolu ispitanika samo u svrhu za koju je ispitanik dao privolu, u slučajevima određenim zakonom ili u drugim slučajevima navedenima u predmetnom članku.

Također, sukladno članku 12. citiranog Zakona osobni podaci mogu se koristiti samo u vremenu koje je nužno za ostvarenje određene svrhe, te se protekom istog vremena osobni podaci moraju brisati.

U konkretnom slučaju prestankom radnog odnosa prestala je svrha uporabe e-mail adrese koja je bila dodijeljena radniku kojem je prestao radni odnos te je poslodavac dužan istu deaktivirati (zatvoriti) i to u trenutku prestanka radnog odnosa, izuzev postojanja drugačijeg dogovora radnika i poslodavca, tj. postojanja privole radnika da se e-mail adresa koju je radnik koristio za vrijeme trajanja radnog odnosa i dalje koristi određeno (primjereno) vremensko razdoblje. Pri tome navodimo kako privola radnika za daljnje korištenje e-mail adrese mora biti slobodno dana, te mora biti izričita i lako dokaziva. 

Također, sve gore navedeno valja primijeniti i na čitanje (pristup) elektronske pošte koju je koristio bivši radnik od strane druge osobe (službenika).

Zaključno, upućujemo Vas da se obratite bivšem poslodavcu te zatražite prestanak korištenja e-mail adrese kojom ste se (kao bivši radnik) koristili za vrijeme trajanja radnog odnosa, a u slučaju da poslodavac ne postupi prema Vašem traženju, navodimo kako se ponovno možete obratiti ovoj Agenciji sa zahtjevom za zaštitu prava (članak 24. citiranog Zakona) sukladno uputama danima na mrežnim stranicama Agencije www.azop.hr.

 
 
  Natrag