Javna objava osobnih podataka u godišnjem programu škole


Javna objava osobnih podataka u godišnjem programu škole


Nastavno na zaprimljeni upit, a vezano uz objavu godišnjeg plana i programa škole navodimo sljedeće:

Odredbama članka 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“, broj:106/12 - pročišćeni tekst, dalje u tekstu: ZZOP) propisano je da se osobni podaci smiju prikupljati i dalje obrađivati uz privolu ispitanika samo u svrhu za koju je ispitanik dao privolu, u slučajevima određenim zakonom te u drugim taksativno navedenim slučajevima u predmetnom članku.

Člankom 28. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  („Narodne novine,broj:87/08 do 152/14) propisano je da se godišnjim planom i programom rada školske ustanove utvrđuje mjesto, vrijeme, način i izvršitelji poslova, a sadrži, između ostalog i podatke o izvršiteljima poslova. Godišnji plan i program rada donosi se na osnovi nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma. Školski kurikulum i godišnji plan i program škole objavljuju se na mrežnim stranicama škole u skladu sa propisima vezanim uz zaštitu osobnih podataka.
  
Slijedom navedenog, s obzirom da posebnim zakonom nije izričito navedeno koje osobne podatke godišnji plan i program škole mora sadržavati odnosno koji podaci se smiju javno objaviti mišljenja smo da s aspekta zaštite osobnih podataka voditelj zbirke osobnih podataka (škola) mora voditi brigu da se objavljuju samo oni podaci koji su nužni da bi postigla utvrđena svrha (informiranje radnika, učenika škole) odnosno dovoljno je objaviti imena i prezimena radnika (izvršitelja poslova) i nazive radnih mjesta te eventualno njihovu stručnu spremu, dok bi sve ostale osobne podatke ( primjerice: godinu rođenja radnika, privatnu adresu) koji se odnose na privatnost zaposlenika trebalo zaštititi odnosno ne objavljivati javno na mrežnim stranicama škole, budući da takva objava nije nužna za ispunjenje navedene svrhe te bi bila protivna čl.6. ZZOP-a.

Isto tako,  dajemo preporuku da se objave samo podaci čelnih osoba i  nastavnika, dok  bi objava osobnih podataka pomoćnog osoblja (primjerice: kuhari, čistačice, administrativno osoblje) bila prekomjerna u odnosu na svrhu, budući da Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, 25/13, 85/15) koji je u konkretnom slučaju također u primjeni u čl. 10. st.1.toč.11. propisuje da su tijela javne vlasti dužna objaviti na svojim internetskim stranicama informacije o unutarnjem ustrojstvu tijela javne vlasti, s imenima čelnika tijela i voditelja ustrojstvenih jedinica i njihovim podacima za kontakt. Naime, ako se objavljuje podaci pomoćnog osoblja škole, a druga tijela javne vlasti isto ne objavljuju  na svojim  mrežnim stranicama takvom objavom dolazi do nesrazmjera u objavi, a time i do neravnomjernog tretiranja građana (zaposlenika) u odnosu na zaštitu njihovih osobnih podataka.

 
 
  Natrag