Objava fotografije u medijima


Objava fotografije u medijima


Agencija je zaprimila upit gdje se traži mišljenje vezano za objavljivanje fotografija u medijima. Iz istog je razvidno da je pošiljatelj upita fotografiran u društvu s još troje osoba te ukazuje da je objavom povrijeđen njegov ugled i nanesena mu je nematerijalna šteta (psihička bol).

Na temelju podataka iz dostavljenog upita te uvidom u objavljene fotografije s Europskog nogometnog prvenstva u Poljskoj i Ukrajini, a koje su slikane na javnim površinama, zaključuje se da nije prekršen Zakon o zaštiti osobnih podataka(Nar. nov. 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, dalje u tekstu: ZZOP), te da prikupljanje i obrada osobnih podataka pošiljatelja upita imaju svoj pravni temelj u odredbama Zakona o medijima (Nar. nov. 59/04, 84/11, dalje u tekstu: ZM).

Iz raspoloživih dokaza je razvidno da su fotografirane osobe same privlačile pozornost javnosti na javnom prostoru. S tim u vezi treba uzeti u obzir odredbu čl. 7. st. 3. ZM-a koja određuje da osoba koja svojim izjavama, ponašanjem i drugim djelima u vezi s njezinim osobnim ili obiteljskim životom sama privlači pozornost javnosti ne može zahtijevati istu razinu zaštite privatnosti kao drugi građani, te odredbu čl. 8. istog Zakona koja navodi da nema povrede prava na zaštitu privatnosti ako u pogledu informacije prevladava opravdani javni interes nad zaštitom privatnosti u odnosu na djelatnost novinara ili na informaciju.

Radi uklanjanja spornih fotografija stranka je upućena da se sa zamolbom za uklanjanje obrati internetskim portalima.

Konačno, ukoliko stranka smatra da su novinari svojim postupanjem prekršili svoje zakonske obveze, ista je upućena na odredbu čl. 21. st. 3. ZM-a koja određuje da se za utvrđivanje odgovornosti za naknadu štete primjenjuju propisi o obveznim odnosima.

 
 
  Natrag