Objavljivanje sudskih presuda na Internet stranicama


Objavljivanje sudskih presuda na Internet stranicama


Kako proizlazi iz članka 6. stavak 4. Zakona o sudovima (Narodne novine, br. 150/05., 16/07., 113/08.) rad sudova je javan, osim kada je zakonom ili Ustavom isključeno sudjelovanje javnosti.

Također, općepoznata je stvar kako su sudske odluke i presude javne, a uz to mnogi sudovi na svojim web stranicama javno objavljuju donesene odluke. Uz to treba navesti kako su vodeći pravni stručnjaci do sada naglašavali potrebu javnog objavljivanja sudskih odluka čime se postiže veća transparentnost u radu sudova, povećava se učinkovitosti rada sudova, te se omogućava unaprijeđenje komunikacije s građanima.

Međutim, u cilju zaštite privatnosti potrebno je razlučiti privatnu od javne sfere, te osigurati zaštitu osobnih podataka fizičkih osoba – sudionika u sudskim postupcima odnosno na sudske odluke u kojima se navode njihovi osobni podaci, a koje sudske odluke se namjeravaju javno objaviti.

U tom smislu ukazujemo na postojanje Pravila o anonimizaciji sudskih odluka, Broj: Su-748-IV/03-2 od 31. prosinca 2003. te Uputa o načinu anonimizacije sudskih odluka, Broj: Su-748-IV/03-3 od 31. prosinca 2003. (donesenih od strane Vrhovnog suda RH i objavljenih na web stranici Vrhovnog suda RH www.vsrh.hr).

Navedena Pravila određuju podatke koji se anonimiziraju te način anonimizacije, odnosno zamjene i ispuštanja osobnih podataka u sudskim odlukama koje se javno objavljuju na web stranicama Vrhovnog suda RH.

Kako proizlazi iz navedenih Pravila, u sudskim odlukama koje se namjeravaju javno objaviti potrebno je anonimizirati (zaštititi) između ostaloga, podatke o strankama – fizičkim osobama te fizičkim osobama u ulozi predstavnika pravne osobe kao trgovačkog društva, zatim podatke o punomoćnicima stranke – fizičkim osobama, zakonskom zastupniku stranke, svjedoku, rođaku, prijatelju, susjedu stranke i sl., kao i podatke o službenoj osobi – sudskom vještaku, sudskom tumaču itd. U Uputama o načinu anonimizacije sudskih odluka dani su primjeri anonimizacije određenih osobnih podataka.

Iz istih Uputa između ostaloga proizlazi kako riječi od kojih se sastoji ime i prezime treba zamijeniti inicijalom – početnim velikim tiskanim slovom s točkom (Glava II. Točka 1. Uputa).

Dodatno treba navesti da je u slučaju gdje bi navođenje inicijala (kao načina zaštite osobnih podataka) moglo dovesti do identifikacije fizičke osobe uputno umjesto imena i prezimena koristiti slovo "x", za drugu fizičku osobu slovo "y", za treću slovo "A", za četvrtu slovo "B", i dalje abecednim redom.

Zaključno, u cilju zaštite privatnosti i zaštite osobnih podataka fizičkih osoba čiji se osobni podaci navode u sudskim odlukama, a u slučaju namjere javne objave istih odluka na Internet stranicama sudova dana je uputa na primjenu gore spomenutih pravila, odnosno uputa da sudovi donesu vlastita pravila po uzoru na spomenuta pravila Vrhovnog suda RH.

 
 
  Natrag