Prosljeđivanje osobnih podataka agenciji za naplatu potraživanja


Prosljeđivanje osobnih podataka agenciji za naplatu potraživanja


Agencija za zaštitu osobnih podataka (u daljnjem tekstu: Agencija) zaprimila je predstavku u svezi telefonskog uznemiravanja. Nadalje, podnositelj pojašnjava kako ga već nekoliko mjeseci nazivaju iz agencije za naplatu potraživanja zbog dugovanja njegovog brata.

S aspekta zaštite osobnih podataka, načelno odgovaramo kako slijedi:

Sukladno članku 7. stavku 1. Zakona o zaštiti osobnih podataka ("Narodne novine", broj: 106/12 – Pročišćeni tekst) osobni podaci se smiju prikupljati i dalje obrađivati uz privolu ispitanika, u slučajevima određenim zakonom, te u drugim taksativno navedenim slučajevima u predmetnom članku Zakona. Isto tako za obradu osobnih podataka mora postojati zakonita svrha od strane voditelja zbirke osobnih podataka, odnosno osobni podaci moraju se obrađivati pošteno i zakonito (članak 6. Zakona).

Naime, ako se u opisanom slučaju radi o obradi osobnih podataka vezanih uz određena potraživanja i prijenosu istih na navedeno se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11,78/15), kao poseban zakon, kao i Opći uvjeti poslovanja društva prema kojem postoji dug te isti u tom slučaju predstavljaju pravni temelj za obradu osobnih podataka u točno određenu svrhu.

Člankom 80. Zakona o obveznim odnosima reguliran je ustup potraživanja (cesija) kao pravni posao u kojem se tražbina s jednog vjerovnika može prenijeti na drugog vjerovnika, dok je člankom 82. istog Zakona propisano da za ustup tražbine nije potreban pristanak dužnika, već je ustupitelj tražbine dužan obavijestiti dužnika o ustupanju. Također, moguće je da društvo E.M. d.o.o., kao agencija za naplatu potraživanja, obavlja poslove u ime i za račun nalogodavca te se tada primjenjuju odredbe Zakona o obveznim odnosima koje se odnose na sklapanje ugovora o nalogu kao i čl.10. Zakona o zaštiti osobnih podataka koji se odnosi na povjeravanje poslova obrade osobnih podataka izvršitelju obrade. 

S tim u vezi navodimo da sam ustup tražbine pretpostavlja i dostavljanje (obradu) osobnih podataka, odnosno ustupanje nije provedivo u praksi ako treća strana ne zna prema kome ima svoje novostečeno pravo potraživanja. Dakle, provedba instituta cesije nije moguća bez prosljeđivanja osobnih podataka.

Pod pretpostavkom da se radi o valjanom pravnom poslu (cesija, otkup potraživanja i sl.) čija provedba zahtjeva transfer osobnih podataka obrada istih bila bi sukladna članku 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka.

Zaključno, ako podnositelj smatra da je bez obzira na navedeno došlo do povrede Vaših osobnih podataka, može se sukladno članku 24. Zakona o zaštiti osobnih podataka obratiti ovoj Agenciji sa zahtjevom za utvrđivanje povrede prava u kojemu je potrebno detaljno opisati povrede prava, te navesti sve relevantne činjenice i dokaze koji ih potkrjepljuju.

 
 
  Natrag