Slanje newslettera putem e-maila bez privole ispitanika


Slanje newslettera putem e-maila bez privole ispitanika


S obzirom na Vaše obraćanje ovoj Agenciji vezano uz zaprimanje newslettera putem email-a a za koje niste dali privolu, nastavno iznosimo sljedeće:

Prije svega ukazujemo kako je odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, br. 106/12. – pročišćeni tekst) između ostaloga regulirana mogućnost prikupljanja i daljnje obrade osobnih podataka ispitanika u marketinške svrhe (članak 21. citiranog Zakona). Naime navedenim člankom Zakona propisano je kako je voditelj zbirke osobnih podataka dužan ispitanika unaprijed obavijestiti/informirati o namjeravanoj obradi osobnih podataka u svrhe marketinga i o njegovom pravu da se takvoj obradi osobnih podataka usprotivi. Potrebno je imati u vidu da ako se ispitanik usprotivi obradi njegovih osobnih podataka u svrhe marketinga u tom slučaju osobni podaci koji se na njega odnose ne smiju se više obrađivati u navedenu svrhu.

Slijedom svega navedenog, a s aspekta Zakona o zaštiti osobnih podataka proizlazi da je voditelj zbirke osobnih podataka dužan prethodno upoznati/informirati ispitanike o prikupljanju i obradi osobnih podataka u svrhe marketinga, odnosno za navedenu obradu osobnih podataka dužan je pribaviti njihovu privolu a sve sukladno članku 21. Zakona o zaštiti osobnih podataka.

Osim Zakona o zaštiti osobnih podataka, u primjeni je i Zakon o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine, br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14), kao poseban zakon.
Zakonom o elektroničkim komunikacijama određeno je da je korištenje elektroničkih komunikacijskih mreža za pohranu podataka ili za pristup već pohranjenim podacima u terminalnoj opremi pretplatnika ili korisnika usluga dopušteno samo u slučaju kada je taj pretplatnik ili korisnik usluga dao svoju privolu, nakon što je dobio jasnu i potpunu obavijest u skladu s posebnim propisima o zaštiti osobnih podataka. Navedenim postupanjem se ne može spriječiti tehnička pohrana podataka ili pristup podacima isključivo u svrhu obavljanja prijenosa komunikacija putem elektroničke komunikacijske mreže (članak 100. citiranog Zakona, odnosan na kolačiće tj. cookies). Isto tako, potrebno je osvrnuti se i na članak 107. navedenog Zakona kojim fizička ili pravna osoba može upotrebljavati podatke o adresama elektroničke pošte, koje je pribavila od svojih potrošača za izravnu promidžbu i prodaju isključivo vlastitih sličnih proizvoda ili usluga, uz uvjet da ti potrošači imaju jasnu i nedvojbenu mogućnost besplatnog i jednostavnog prigovora na takvu uporabu podataka o adresama elektroničke pošte prigodom njihova prikupljanja i prigodom zaprimanja svake elektroničke poruke, u slučaju da potrošač nije unaprijed odbio takvu uporabu podataka (koja se odnosi na slanje newslettera).
U stavku 5. i stavku 6  istog članka Zakona propisano je da operatori usluga elektroničke pošte moraju pretplatnicima tih usluga omogućiti filtriranje dolazne elektroničke pošte koja sadržava neželjene elektroničke poruke ili štetan sadržaj. Pretplatnicima se mora omogućiti jednostavan način oblikovanja, uključivanja i isključivanja takvih filtara. Operatori usluga elektroničke pošte moraju na prikladan i javno dostupan način objaviti adresu elektroničke pošte za prijavu zlouporaba, te odgovoriti na svaki prigovor u vezi sa zlouporabom elektroničke pošte u roku od najviše petnaest dana od dana zaprimanja tog prigovora putem elektroničke pošte.

Slijedom navedenog navodimo da je sukladno članku 21. Zakona o zaštiti osobnih podataka potrebno pribaviti privolu ispitanika za obradom njegovih podataka u svrhe marketinga odnosno da voditelj zbirke osobnih podataka sukladno članku 107. Zakona o elektroničkim komunikacijama može upotrebljavati  podatke o adresama ispitanika ako je isti dozvolio takvu upotrebu, u suprotnom ispitanik ima mogućnost prigovora.

Zaključno navodimo, da se za pomoć oko primanja newslettera možete obratiti i operateru usluga elektroničke komunikacije odnosno Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije koja je nadležna za postupanje po Zakonu o elektroničkim komunikacijama.

 
 
  Natrag