Obrada osobnih podataka radnika video nadzornim sustavom odnosno GPS nadzor u službenim automobilima


Obrada osobnih podataka radnika video nadzornim sustavom odnosno GPS nadzor u službenim automobilima


Nastavno na upit vezan uz obradu osobnih podataka radnika video nadzornim sustavom na radnom mjestu odnosno GPS nadzora u službenim automobilima, navodimo sljedeće:

Video zapis dobiven video nadzornom kamerom u smislu članka 2. stavak 1. točka 1. Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“, broj:106/12- pročišćeni tekst, dalje u tekstu: ZZOP)  predstavlja osobni podatak radnika. Odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka propisano je da osobni podaci smiju obrađivati pošteno i na zakonit način, što podrazumijeva da je za prikupljanje i daljnju obradu osobnih podataka potrebna zakonita svrha i valjan pravni temelj. Člankom 7. navedenog Zakona propisani su pravni temelji za prikupljanje i obradu osobnih podataka, između ostalog osobni podaci smiju se prikupljati i obrađivati uz privolu ispitanika samo u svrhu za koju je ispitanik dao privolu, u slučajevima određenim Zakonom te u drugim taksativno navedenim slučajevima u predmetnom članku. 


Nadalje, budući da u navedenom upitu niste precizirano u koje radne prostorije se namjerava postaviti video nadzor, navodimo da  bi  vezano za  uvođenje  video nadzora  u same radne prostorije radnika, takvo snimanje bilo dopušteno samo u izuzetnim situacijama gdje naročita svrha koja preteže nad zaštitom privatnosti opravdava takav nadzor (razbojništvo, poslovanje s gotovim novcem, sigurnost radnika)  te postoji  valjani pravni temelj iz čl.7 Zakona o zaštiti osobnih podataka. Također, posebni zakon- Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“, broj: 71/14, 118/14, 154/14) propisuje da ukoliko nadzorni uređaji čitavo radno vrijeme prate sve pokrete radnika tijekom obavljanja poslova, odnosno ako su nadzorni uređaji postavljeni tako da su radnici čitavo vrijeme tijekom rada u vidnom polju nadzornih kamera za uvođenje video-nadzora potrebna je prethodna suglasnost radničkog vijeća ( čl.43).

Isto tako, u slučaju postojanja valjanog pravnog temelja i zakonite svrhe za uvođenje video nadzora u prostorije društva ( hodnik , ulaz) ili iznimno u radne prostorije poslodavac je dužan internim aktom (pravilnikom o radu) urediti sva pitanja odnosna na prikupljanje, korištenje, čuvanje i zaštitu osobnih podataka svojih radnika, pa tako i osobnih podataka prikupljenih video nadzornom kamerom, kako bi radnici bili informirani o obradi njihovih podataka na navedeni način (članak 9. ZZOP-a). Naime, potrebno je u internom aktu navesti svrhu uvođenja video nadzora, prostor koji je obuhvaćen video nadzorom,  opseg prikupljanja osobnih podataka, rok čuvanja video zapisa (snimke) na kojima se nalaze osobni podaci, imenovati osobe ovlaštene za pristup tim snimkama, druge korisnike koji imaju pravo uvida u prikupljene osobne podatke (primjerice: policija), navesti razloge za pristup snimkama na način da je pristup osnovan ako se ostvari svrha radi koje je video nadzor uveden.

Osim toga, potrebno je poduzeti mjere zaštite osobnih podataka u tehničkom, organizacijskom i kadrovskom smislu kako bi se osobni podaci zaštitili od neovlaštenog pristupa te kako bi se osigurala povjerljivost obrade osobnih podataka (čl. 18. ZZOP-a) te dostaviti ovoj Agenciji evidencije o zbirci osobnih podataka kako to propisuje čl.14. i 16. ZZOP-a.

Vezano uz upit koji  se odnosi na GPS nadzor vozila navodimo da za postavljanje GPS uređaja  nije potreban pristanak radnika u smislu čl.2. ZZOP-a s obzirom da se radi o prikupljanju lokacijskih podataka (podataka o kretanju vozila) a ne o prikupljanju osobnih podataka radnika u smislu navedenog Zakona, međutim bilo bi potrebno o svakom novom sustavu ( u ovom slučaju GPS sustav)  odnosno prikupljaju podataka prethodno informirati radnike kao i isto propisati internim aktom.

 

 
 
  Natrag