Prikupljanje osobnih podataka radnika putem GPS sustava


Prikupljanje osobnih podataka radnika putem GPS sustava


Agencija je zaprimila upit u kojem podnositelj navodi kako društvo H. d.o.o sukladno Pravilniku o korištenju i održavanju službenih vozila i strojeva, u svim vozilima ima ugrađene GPS uređaje u funkciji kontrole kretanja istih.

Nastavno na postavljeni upit da li se putem GPS uređaja smiju prikupljati i obrađivati podaci bez izričite privole radnika, tj. mora li svaki radnik potpisati izjavu kojom se slaže da je vozilo koje vozi u službene svrhe praćeno GPS-om, iznosimo sljedeće:

Osobni podaci sukladno članku 6. Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, br. 106/12. – pročišćeni tekst) moraju se obrađivati pošteno i zakonito, u svrhu sa kojom je ispitanik upoznat, koja je izričito navedena i u skladu sa zakonom i mogu se dalje obrađivati samo u svrhu u koju su prikupljeni, odnosno u svrhu koja je podudarna sa svrhom prikupljanja.

Osobni podaci prema članku 7. citiranog Zakona smiju se prikupljati i dalje obrađivati isključivo uz privolu ispitanika samo u svrhu za koju je ispitanik dao privolu, u slučajevima određenim zakonom, u svrhu izvršavanja zakonskih obveza voditelja zbirke osobnih podataka ili u drugim slučajevima navedenima u predmetnom članku.
  
Prije prikupljanja bilo kojih osobnih podataka voditelj zbirke osobnih podataka dužan je sukladno članku 9. citiranog Zakona informirati ispitanika čiji se podaci prikupljaju, između ostalog, o svom identitetu, o svrsi obrade podataka, o primateljima ili kategorijama primatelja osobnih podataka te da li se radi o dobrovoljnom ili obveznom davanju podataka.

U opisanom slučaju prikupljanje podataka putem GPS uređaja regulirano je gore navedenim Pravilnikom te nije nužno da radnici daju privolu (izjavu) za prikupljanje podataka putem predmetnog uređaja. Naime, javna dostupnost Pravilnika razumijeva da su radnici sukladno članku 9. Zakona o zaštiti osobnih podataka informirani o postavljanju GPS uređaja.

Ističemo kako se razumijeva da se podaci prikupljeni putem predmetnog uređaja smiju koristiti isključivo u svrhu kontrole kretanja vozila te se ne smiju davati na korištenje trećim osobama.

Konačno, nužno je poduzeti mjere zaštite predmetnih podataka u tehničkom, kadrovskom i organizacijskom smislu (članak 18. citiranog Zakona) a sve kako bi se predmetni podaci zaštitili od gubitka ili uništenja kao i od nedopuštenog pristupa, nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja i svake druge zlouporabe a osim toga poslodavac je dužan utvrditi obvezu osoba koje su zaposlene u obradi predmetnih podataka na potpisivanje izjave o povjerljivosti. Sadržaj izjave mora biti koncipiran na način da se osobe upozore da neovlašteno davanje osobnih podataka predstavlja povredu radne dužnosti.

 

 

 
 
  Natrag