Da li je osobni identifikacijski broj (OIB) osobni podatak?


Da li je osobni identifikacijski broj (OIB) osobni podatak?


Kako proizlazi iz odredbi članka 2. stavak 1. točka 1. Zakona o zaštiti osobnih podataka, osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati (ispitanik), dok obradu osobnih podataka čini svaka radnja ili skup radnji izvršenih na osobnim podacima, bilo automatskim sredstvima ili ne, kao što je prikupljanje, uvid, korištenje, objavljivanje i ostale operacije s tim podacima. Dalje, člankom 2. Zakona o osobnom identifikacijskom broju, (Narodne novine, br. 60/08.) osobni identifikacijski broj definira se kao stalna identifikacijska oznaka obveznika osobnog identifikacijskog broja, koju korisnici osobnog identifikacijskog broja koriste u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka. Obveznici osobnog identifikacijskog broja jesu sve fizičke i pravne osobe kojima su temeljem članka 8. Zakona dodijeljeni osobni identifikacijski brojevi, dok su korisnici istog broja državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe s javnim ovlastima. Osobni identifikacijski broj je nekazujuća oznaka koja svojim sadržajem (brojevima) ne otkriva osobne podatke. Međutim, činjenica kako se radi o nekazujućoj oznaci ne utječe na definiciju iste oznake (broja) kao osobnog podatka u smislu odredbi Zakona, budući da se isti broj odnosi na određenu fizičku osobu (obveznika istog broja) te se upravo putem istog broja omogućuje nedvojbena identifikacija fizičke osobe u svrhe ostvarivanja određenih prava, vođenja službenih evidencija od strane nadležnih tijela i sl. Zaključno, osobni identifikacijski broj je osobni podatak u smislu Zakona o zaštiti osobnih podataka te se na prikupljanje, obradu i korištenje tog podatka imaju primijeniti odredbe Zakona u svrhu osiguranja njegove povjerljivosti i zaštite, a u koje se također ubraja i obveza dostave evidencija o zbirkama osobnih podataka koje sadrže ovaj broj (članak 14., 16. i 17. Zakona).

 
 
  Natrag