Davanje OIB-a prilikom uplate na pošti


Davanje OIB-a prilikom uplate na pošti


Ova Agencija zaprimila je dopis u kojem je postavljen upit da li je uplatitelj dužan dati svoj OIB djelatnicima pošte prilikom plaćanja općom ili nekom drugom uplatnicom.

Obzirom na postavljeni upit, nastavno iznosimo slijedeće: Zakon o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, br. 103/03., 118/06., 41/08.), dalje: ZZOP, uređuje zaštitu osobnih podataka te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u RH. Osobni podaci mogu se prikupljati u svrhu s kojom je ispitanik upoznat, koja je izričito navedena i u skladu sa zakonom i mogu se dalje obrađivati samo u svrhu u koju su prikupljeni, odnosno u svrhu koja je podudarna sa svrhom prikupljanja. Osobni podaci moraju biti bitni za postizanje utvrđene svrhe i ne smiju se prikupljati u većem opsegu nego što je to nužno da bi se postigla utvrđena svrha (članak 6. stavak 1. i 2. ZZOP-a). Pravni temelj za prikupljanje i daljnju obradu osobnih podataka nalazimo u članku 7. ZZOP-a, sukladno kojemu se osobni podaci smiju prikupljati i dalje obrađivati, što razumijeva i davanje na korištenje: – uz privolu ispitanika samo u svrhu za koju je ispitanik dao privolu ili – u svrhu izvršavanja zakonskih obveza voditelja zbirke osobnih podataka, ili – u slučajevima određenim zakonom te u drugim taksativno navedenim slučajevima. Također, sukladno članku 9. stavak 1. ZZOP-a prije prikupljanja bilo kojih osobnih podataka, voditelj zbirke osobnih podataka dužan je informirati ispitanika čiji se podaci prikupljaju o identitetu voditelja zbirke osobnih podataka, o svrsi obrade u koju su podaci namijenjeni, o korisnicima ili kategorijama korisnika osobnih podataka te da li se radi o dobrovoljnom ili obveznom davanju podataka i o mogućim posljedicama uskrate davanja podataka. U slučaju obveznog davanja osobnih podataka navodi se i zakonska osnova za obradu osobnih podataka.

U konkretnom slučaju treba uzeti u obzir odredbe Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine, br. 60/08.) gdje je u članku 5. stavak 1. točka 2. određeno kako su korisnici osobnoga identifikacijskog broja, koji osobne identifikacijske brojeve koriste za povezivanje podataka u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka: državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje se dijelom financiraju, izravno ili neizravno, iz sredstava proračuna ili kojima su osnivači, odnosno jedan od osnivača Republika Hrvatska, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe kojima su povjerene javne ovlasti. Također, sukladno članku 6. stavak 1. Zakona o osobnom identifikacijskom broju obveznici broja obvezni koristiti dodijeljeni im osobni identifikacijski broj: 1. na svim prijavama i ostalim podnescima kojima komuniciraju s korisnicima broja, 2. na ispravama koje koriste u obavljanju poslova svoje djelatnosti (računima, potvrdama i sličnim ispravama), te 3. u električkom poslovanju i poslovima platnoga prometa. Zaključno, Hrvatska pošta d.d (čiji osnivač je Republika Hrvatska) zakonski je korisnik OIB-a a obveza korištenja OIB-a u poslovima platnog prometa od strane obveznika OIB-a, pa tako i u konkretnom slučaju prilikom ispisivanja OIB-a na poštanskim uplatnicama proizlazi iz gore navedene odredbe Zakona o osobnom identifikacijskom broju. U tom smislu, a budući da se u konkretnom slučaju radi o korištenju OIB-a sukladno odredbama posebnog propisa, iznosimo kako je korištenje OIB-a u ovom slučaju sukladno i odredbama ZZOP-a (članak 7. ZZOP-a).

 
 
  Natrag