Korištenje OIB-a od strane mobilnog operatera


Korištenje OIB-a od strane mobilnog operatera


Ovoj Agenciji obratio se korisnik usluga mobilnog operatora sa upitom da li je dopušteno da mobilni operator traži presliku osobne iskaznice, OIB i druge podatke kao uvjet za korištenje povoljnije tarife za prepaid uslugu – bez sklapanja ugovora.

S tim u vezi, iznosi se slijedeće:

Zakon o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, br. 103/03., 118/06., 41/08., 130/11.), dalje: ZZOP, uređuje zaštitu osobnih podataka te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u RH.

Osobni podaci mogu se prikupljati u svrhu s kojom je ispitanik upoznat, koja je izričito navedena i u skladu sa zakonom i mogu se dalje obrađivati samo u svrhu u koju su prikupljeni, odnosno u svrhu koja je podudarna sa svrhom prikupljanja.

Osobni podaci moraju biti bitni za postizanje utvrđene svrhe i ne smiju se prikupljati u većem opsegu nego što je to nužno da bi se postigla utvrđena svrha (članak 6. stavak 2. i 3. ZZOP-a).

Dalje, pravni temelj za prikupljanje i daljnju obradu osobnih podataka nalazimo u članku 7. ZZOP-a, sukladno kojemu se osobni podaci smiju prikupljati i dalje obrađivat isključivo:

  • uz privolu ispitanika samo u svrhu za koju je ispitanik dao privolu ili
  • u slučajevima određenim zakonom ili
  • u svrhu izvršavanja zakonskih obveza voditelja zbirke osobnih podataka ili
  • u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora u kojem je ispitanik stranka
  • te u drugim taksativno navedenim slučajevima.

Kako je člankom 103. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine, br. 90/11) iz kolovoza 2011. godine između ostalog izmijenjen i članak 108. Zakona o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine, br. 73/08), tako je sada odredbama stavaka 5. i 6. članka 108. Zakona o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine, br. 73/08 i 90/11) propisano da operatori iz stavka 1. ovoga članka moraju voditi popis krajnjih korisnika svojih usluga, koji su obvezni dostaviti nadležnim tijelima iz stavka 3. ovoga članka na temelju njihova zahtjeva, te da popis krajnjih korisnika usluga iz stavka 5. ovoga članka mora sadržavati sve potrebne podatke koji omogućuju jednoznačnu i trenutačnu identifikaciju svakoga krajnjeg korisnika usluga, a uvažavajući osnovnu namjenu OIB-a kao jednoznačnog identifikatora kao i odredbe Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine, br. 60/08) koji člankom 4. propisuje da je osobni identifikacijski broj jedinstven, nekazujući, nepromjenjiv i neponovljiv, proizlazi utemeljenost prikupljanja i uporabe (daljnje obrade) OIB-a korisnika krajnjih usluga mobilnog operatora u svrhu vođenja popisa kako je propisano Zakonom o elektroničkim komunikacijama.

Dakle temeljem svega navedenog mišljenje je Agencije za zaštitu osobnih podataka kako je prikupljanje i uporaba (daljnja obrada) OIB-a korisnika krajnjih usluga (koji su fizičke osobe) u svrhu vođenja popisa kako je propisano Zakonom o elektroničkim komunikacijama, te u tu svrhu traženje preslike osobne iskaznice i/ili njeno kopiranje sukladno odredbama ZZOP-a.

Obzirom na kopiranje osobne iskaznice u svrhu prikupljanja identifikacijskih podataka korisnika usluge navodimo da je prilikom kopiranja osobne iskaznice uputno da se ista kopira na način da se zaštiti osobna fotografija, odnosno da se ne kopira osobna fotografija, budući da prikupljanje (korištenje) fotografije u opisanom slučaju nije nužno u svrhu u koju se podaci prikupljaju i dalje obrađuju.

 
 
  Natrag