Objava OIB-a na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa (zemljišne knjige)


Objava OIB-a na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa (zemljišne knjige)


Agencija za zaštitu osobnih podataka (dalje u tekstu: Agencija) je zaprimila upit u kojem podnositelj navodi kako je dovoljno znati primjerice broj zemljišnoknjižnog uloška ili katastarske čestice pa da svatko može doći do podataka u zemljišnim knjigama budući su iste javne isprave. Nadalje, podnositelj navodi kako je nedavno njegova kćer upisana kao vlasnica stana, te je uz njezino ime u e-izvatku upisan OIB, a što smatra posve neprimjerenim, te ga zanima mišljenje ove Agencije o takvom dijeljenju osobnih podataka.

S obzirom na upit o tome da li je Ministarstvo pravosuđa ovlašteno na svojim internetskim stranicama (z.k. izvadak) objaviti OIB kao osobni podatak, nastavno iznosimo slijedeće: Odredbom članka 5. Zakona o zaštiti osobnih podataka ("Narodne novine", broj: 106/12 – Pročišćeni tekst) propisano je da voditelj zbirke osobnih podataka smije obrađivati osobne podatke samo uz uvjete određene ovim Zakonom i posebnim zakonima.

Pravni temelj za prikupljanje i obradu osobnih podataka propisan je člankom 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka, kojim je, između ostalog, propisano da se osobni podaci smiju prikupljati i dalje obrađivati isključivo u slučajevima određenim zakonom.

S obzirom na navedeno, a imajući u vidu navode iz Vašeg upita, ukazujemo da je pravni temelj za prikupljanje i daljnju obradu podataka u zemljišnim knjigama, odnosno za njihovu objavu u EOP-zemljišnim knjigama utvrđen u Zakonu o zemljišnim knjigama ("Narodne novine", broj: 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13), te podredno Pravilnikom o unutarnjem ustroju, vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima sudova, dalje: Zemljišnoknjižni poslovnik, ("Narodne novine", broj: 81/97, 109/02, 123/02, 153/02, 14/05, 60/10), a u kojem je točno propisano koje podatke e-izvadak sadrži.

Ujedno navodimo kako je sukladno članku 7. stavku 1. Zakona o zaštiti osobnih podataka pravni temelj za objavu OIB-a u e-izvatku Zakon o osobnom identifikacijskom broju ("Narodne novine", broj: 60/08).

Zakon o zemljišnim knjigama u članku 5. određuje kako zemljišne knjige vode općinski sudovi, dok je člankom 7. određeno kako je zemljišna knjiga javna te svatko može zahtijevati uvid u zemljišnu knjigu i sve pomoćne popise u nazočnosti voditelja zemljišne knjige i iz nje dobiti izvatke odnosno ispise i prijepise.

Odredbama članka 20. Zakona o zemljišnim knjigama određen je sadržaj zemljišnoknjižnog uloška koji se sastoji od posjedovnice (popisni list, list A), vlastovnice (vlasnički list, list B) i teretovnice (teretni list, list C), dok je odredbama članaka 21. – 25. detaljnije određeno što se sve upisuje u pojedine dijelove zemljišnoknjižnog uloška.

Također, u posebnim odredbama o zemljišnoj knjizi vođenoj elektroničkom obradom podataka i zemljišnoknjižnom postupku (Zemljišnoknjižni poslovnik, "Narodne novine", broj: 109/02) u članku 119. stavak 1. također je određeno kako zemljišnoknjižni uložak EOP-zemljišne knjige sadrži posjedovnicu (popisni list, list A), vlastovnicu (vlasnički list, list B) i teretovnicu (teretni list, list C).

Nadalje, u konkretnom slučaju treba uzeti u obzir odredbe Zakona o osobnom identifikacijskom broju ("Narodne novine", broj: 60/08) gdje je u članku 2. određeno kako je osobni identifikacijski broj stalna identifikacijska oznaka obveznika osobnoga identifikacijskog broja koju korisnici osobnoga identifikacijskog broja koriste u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka, dok je dalje u članku 5. stavak 1. točka 2. istoga Zakona određeno kako su korisnici ovoga broja među ostalim i državna tijela.

Kako je naprijed izneseno, zemljišne knjige vode sudovi, koji su kao nadležna državna tijela ovlaštena koristiti OIB temeljem Zakona o osobnom identifikacijskom broju u svrhe kako je navedeno. Pri tome navodimo kako se OIB kao nedvojbeni identifikator vlasnika nekretnine, upisuje u zemljišnu knjigu, kao javno dostupnu službenu evidenciju. Naime, upravo radi nedvojbene identifikacije vlasnika nekretnine u slučajevima osoba istog imena i prezimena, a zbog izbjegavanja pravne nesigurnosti, potrebno je OIB upisati u zemljišnu knjigu.

Zaključno, u konkretnom slučaju radi se o korištenju OIB-a od strane ovlaštenih korisnika temeljem Zakona o osobnom identifikacijskom broju a koji broj je dostupan u javnoj e-zemljišnoj knjizi, te u tom smislu obrada predmetnog osobnog podatka nije protivna odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka ("Narodne novine", broj: 106/12 – Pročišćeni tekst).

Ujedno smatramo bitnim napomenuti kako je od strane ove Agencije utvrđeno da su u opisanom slučaju osobni podaci, pa tako i OIB, u e-zemljišnoj knjizi na odgovarajući način zaštićeni budući da su primijenjene odgovarajuće tehničke mjere zaštite od nedozvoljenog pristupa i zlouporabe (članak 18. Zakona o zaštiti osobnih podataka).

 
 
  Natrag