OIB-općeniti odgovor


OIB-općeniti odgovor


Sva pitanja u vezi uvođenja, određivanja, dodjeljivanja i korištenja osobnog identifikacijskog broja određena su odredbama Zakona o osobnom identifikacijskom broju („Narodne novine“, broj; 60/08.).
U odredbama članka 2. Zakona o osobnom identifikacijskom broju određeno je kako je osobni identifikacijski broj stalna identifikacijska oznaka obveznika osobnoga identifikacijskog broja koju korisnici osobnoga identifikacijskog broja koriste u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka te se u smislu članka 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka, „Narodne novine“, broj;106/12) smatra osobnim podatkom kojim se identificira određena fizička osoba.          

Osobni identifikacijski broj sa stajališta Zakona o zaštiti osobnih podataka smatra se jedinstvenim, nekazujućim, nepromjenjivim i neponovljivim brojem, točnije ne smatra se tajnim, već povjerljivim osobnim podatkom te se smije koristiti uz uvjete određene člankom 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka ako za obradu osobnih podataka postoji zakonita svrha i valjani pravni temelj, te u skladu sa posebnim zakonima (primjerice; Zakon o elektroničkim komunikacijama, Zakon o kreditnim institucijama).

Člankom 5. Zakona o osobnom identifikacijskom broju određeno kako su korisnici osobnoga identifikacijskog broja državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje se dijelom financiraju, izravno ili neizravno, iz sredstava proračuna ili kojima su osnivači, odnosno jedan od osnivača Republika Hrvatska, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe kojima su povjerene javne ovlasti, odnosno koji osobne identifikacijske brojeve koriste za povezivanje podataka u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka.
Iz citiranih zakonskih odredbi proizlazi kako su ga ovlaštene tražiti sve pravne osobe financirane u cijelosti ili djelomično iz državnog proračuna ili proračuna jedinica lokalne samouprave (primjerice; Vodoopskrba i odvodnja, HRT, HEP, Zagrebački holding).

Nadalje, korisnici osobnog identifikacijskog broja mogu biti druge fizičke ili pravne osobe ukoliko je to propisano drugima zakonom (primjerice; Zakon o elektroničkim komunikacijama, Zakon o kreditnim institucijama). Primjerice, pružatelji telekomunikacijskih usluga mogu od građana zatražiti dostavu osobnog identifikacijskog broja sukladno odredbama članka 108. stavka 6. Zakona o elektroničkim komunikacijama („Narodne novine“, broj; 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14) koji traži jednoznačnu identifikaciju korisnika što je moguće putem osobnog identifikacijskog broja, a što ima svoju praktičnu svrhu (naročito kod osoba istog imena i prezimena u svrhu sprječavanja zamjene identiteta).

Vezano za obradu osobnih podataka putem matičnog broja ukazujemo na odredbu članka 1. Zakona o matičnom broju („Narodne novine, broj;66/02) kojim je određeno kako je matični broj identifikacijska oznaka hrvatskih državljana koja služi za povezivanje podataka u službenim evidencijama. Matični broj upisuje se u službene evidencije, te se istim može utvrditi spol i dob pojedinca, te datum i godina rođenja osobe.
Međutim, stupanjem na snagu Zakona o osobnom identifikacijskom broju prikupljanje podataka putem matičnog broja građana, smatramo da bi se radilo prekomjernom prikupljanju osobnih podataka budući da se identifikacija može isto tako postići i korištenjem osobnog identifikacijskog broja kojim se na nedvojben način omogućava jednoznačna identifikacija fizičke ili pravne osobe te doprinosi većoj pravnoj sigurnosti.

Slijedom navedenog, načelno navodimo kako s aspekta Zakona o zaštiti osobnih podataka za obradu osobnih podataka mora postojati zakonita svrha i valjani pravni temelj, odnosno isto mora biti propisano posebnim zakonom ili pravilnikom/internim aktom, te ispitanik prethodno mora biti informiran/upoznat sa pravnim temeljom, opsegom podataka koji se obrađuje te svrhom same obrade osobnih podataka, a sve sukladno članku 6., 7. i 9. Zakona o zaštiti osobnih podataka. Stoga, možete uskratiti davanje svog osobnog identifikacijskog broja onima koji nemaju valjani pravni temelj zahtijevati isti.

 
 
  Natrag