Sustav zaštite prava ispitanika


Sustav zaštite prava ispitanika


Sukladno čl.34. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (“Narodne novine”, broj 42/18) svatko tko smatra da mu je povrijeđeno neko pravo zajamčeno ovim Zakonom i Općom uredbom o zaštiti podataka može Agenciji podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava.

Agencija je dužna razmotriti sve zahtjeve i izvijestiti podnositelja zahtjeva o poduzetim mjerama.

Ako prilikom obavljanja nadzora utvrdi da su povrijeđene odredbe Zakona, Agencija ima pravo upozoriti ili opomenuti voditelja/izvršitelja obrade o nezakonitosti u obradi osobnih podataka te rješenjem:

  • narediti da se nepravilnosti uklone u određenom roku,
  • privremeno zabraniti prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka koji se prikupljaju, obrađuju ili koriste suprotno odredbama zakona,
  • narediti brisanje osobnih podataka prikupljenih bez pravne osnove,
  • zabraniti iznošenje osobnih podataka iz RH ili davanje na korištenje osobnih podataka drugim korisnicima ako se osobni podaci iznose iz RH ili se daju na korištenje drugim korisnicima suprotno odredbama Zakona,
  • zabraniti povjeravanje poslova prikupljanja i obrade osobnih podataka izvršiteljima obrade ako izvršitelj obrade ne ispunjava uvjete u pogledu zaštite osobnih podataka, ili je povjeravanje navedenih poslova provedeno suprotno odredbama Zakona.
 
 
  Natrag