PRIOPĆENJE - OBRADA OSOBNIH PODATAKA GRAĐANA OD STRANE KREDITNIH INSTITUCIJA


PRIOPĆENJE - OBRADA OSOBNIH PODATAKA GRAĐANA OD STRANE KREDITNIH INSTITUCIJA


Poštovani,

imajući u vidu veliki broj upita/predstavki koje je zaprimila ova Agencija od strane građana, a tako i od strane Društva za zaštitu potrošača vezano za  prikupljanje i daljnju obradu osobnih podataka građana u svrhu provođenja dubinske analize za klijente-fizičke osobe od strane kreditnih institucija, Agencija za zaštitu osobnih podataka kao mjerodavno tijelo u području nadzora nad zaštitom osobnih podataka, sukladno ovlastima danim Zakonom o zaštiti osobnih podataka („NN“ 106/2012-pročišćeni tekst) održala je dana 21. studenoga 2017. godine u svojim prostorijama inicijalni radni sastanak s predstavnicima kreditnih/financijskih  institucija, Hrvatske udruge banaka kao krovne institucije svih banaka članica te Ministarstva financija,Ureda za sprječavanje pranja novca i predstavnicima Hrvatske narodne banke  kao mjerodavnih nadzornih tijela u izvršavanju zadaća kreditnih institucija.

Tema radnog sastanka je bila razmatranje i izvršavanje obveza kreditnih institucija koje proizlaze iz  pozitivnih propisa RH koji reguliraju poslovanje u Financijskom sektoru (prije svega  Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te drugih relevantnih propisa)  te  propisa iz područja zaštite osobnih podataka (Zakon o zaštiti osobnih podataka i Uredba (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46EZ, dalje u tekstu Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR) od 27. travnja 2016.) koja je stupila na snagu 24. svibnja 2016.g.  te razmatranje  sadržaja obrasca Upitnika o prikupljanju osobnih podataka i usklađivanje istoga sa svim propisima čijim obvezama podliježu kreditne institucije, a tako i odredbama i načelima Zakona o zaštiti osobnih podataka i Opće uredbe o zaštiti podataka.

Cilj sastanka je bio ukazati na uočene nepravilnosti, točnije neusklađenosti u pogledu prikupljanja i daljnje obrade, nužnog i određenog opsega i kategorije  (vrste) osobnih podataka građana (klijenata banke) od strane kreditnih institucija osobito putem obrasca Upitnik za provođenje dubinske analize za klijente-fizičke osobe te o načinu informiranja klijenta banke o njihovim pravima koja proizlaze iz odredbi i načela Zakona o zaštiti osobnih podataka i Opće uredbe o zaštiti podataka te osvješćivanje o važnosti zaštite osobnih podataka fizičkih osoba, točnije ostvarivanje i jačanje prava ispitanika kao klijenta financijskih/kreditnih institucija u cilju zakonitog i transparentnog prikupljanja i daljnje obrade osobnih podataka građana. S druge strane cilj ove Agencije je bio ukazati na obveze kreditnih institucija o  nužnosti poštivanja pravnog okvira zaštite osobnih podataka građana prilikom ostvarivanja njihovih zakonskih obveza kojima podliježu temeljem posebnih propisa. Jedna od temeljnih zadaća ove Agencije prilikom održavanja navedenog sastanka bilo je ukazivanje na obvezu postizanja pravične ravnoteže i primjenu načela razmjernosti u obradi osobnih podataka, a sve u svrhu zaštite prava građana sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka i drugih provedbenih propisa.

Isto tako ukazana je važnost primjene Opće uredbe o zaštiti podataka od 27. travnja 2016. godine koja će biti u punoj primjeni izravno u svim državama članicama od 25. svibnja 2018. godine. S tim u vezi istaknuto je kako je jedan od glavnih ciljeva Uredbe pružanje kontrole građanima nad njihovim podacima te osiguravanje ujednačenog i jednoobraznog postupanja po pitanju zaštite osobnih podataka, a što za posljedicu ima jednostavniju i jednaku zaštitu prava svih pojedinaca.

Naposljetku, a vezano za savjetodavnu ulogu Agencije za zaštitu osobnih podataka, pozivamo Vas da pratite Savjetovanje o Općoj uredbi-GDPR za financijske institucije, u organizaciji Hrvatske gospodarske komore koje će se održati u petak, 24. studenoga 2017. godine s početkom u 10.00 sati u Vijećnici Hrvatske gospodarske komore (Rooseveltov trg 2, I. kat).

Savjetovanje za financijske institucije na temu GDPR-a, Hrvatska gospodarska komora, 24.11.2017.

 
 
  Natrag