Uporaba video nadzora pri naplati cestarine, pri praćenju prometa i prohodnosti prometnica


Uporaba video nadzora pri naplati cestarine, pri praćenju prometa i prohodnosti prometnica


Agencija je zaprimila upit u kojem podnositelj navodi kako je na naplatnim kućicama HAC-a uspostavljen video nadzor, te da se na istima nalaze oznake (naljepnice) - "objekt je pod video nadzorom" na hrvatskom i engleskom jeziku uz odgovarajuću sliku i obavijest "za sve informacije" uz broj telefona Info-HAC na svjetskim jezicima. Pri naplati cestarine prikupljaju se podaci o korisnikovom vozilu i registarskoj pločici, vremenu prolaska, mjestu, te ukupnom broju prolazaka i koliko novaca ima na računu, koje podatke bi morali davati korisnicima uređaja za bezgotovinsko plaćanje (ENC) na njihov upit (telefonski).

Nadalje, navedeno je i da je uspostavljen video nadzor na pojedinim dijelovima autocesta i tunelima, koji snimljeni podaci se brišu osim onih kada se dogodi prometna nesreća ili sl., a snimke prometa (uživo) mogu se vidjeti i na elektronskoj stranici HAC-a (web). Također je navedeno da uz telefonsku najavu – bez pisanog zahtjeva, službenici SOA-e dolaze obavljati uvid u dosje zaposlenika HAC-a. U tim slučajevima radnici su informirani o najavi i traži ih se pisana izričitu privola, te se sastavlja bilješku o izvršenom uvidu. Glede navedenih činjenica od Agencije se traži mišljenje u odnosu na Zakon o zaštiti osobnih podataka, te je postavljen upit da li HAC može slike i snimke nesreća davati na objavljivanje novinama i sl

Prema članku 2. stavak 1. točka 1. Zakona o zaštiti osobnih podataka ("Narodne novine", br. 103/03. i 118/06.) osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati (u daljnjem tekstu: ispitanik); osoba koja se može identificirati je osoba čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno, posebno na osnovi jednog ili više obilježja specifičnih za njezin fizički, psihološki, mentalni gospodarski, kulturni ili socijalni identitet. Nadalje, prema članku 7. stavku 1. i 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka, osobni podaci smiju se prikupljati i dalje obrađivati: - uz privolu ispitanika ili - u slučajevima određenim zakonom. U slučaju prikupljanja i obrade osobnih podataka uz privolu ispitanika, osobni se podaci smiju prikupljati i dalje obrađivati samo u svrhu za koju je ispitanik dao privolu. Bez privole ispitanika osobni podaci smiju se prikupljati i dalje obrađivati: - u svrhu izvršavanja zakonskih obveza voditelja zbirke osobnih podataka, ili - u svrhu zaštite života ili tjelesnog integriteta ispitanika ili druge osobe u slučaju kada ispitanik fizički ili pravno nije u mogućnosti dati svoj pristanak, ili - ako je obrada podataka nužna radi ispunjenja zadataka koji se izvršavaju u javnom interesu ili u izvršavanju javnih ovlasti koje ima voditelj zbirke osobnih poda taka, ili - ako je ispitanik sam objavio te podatke.

Obzirom na uvodno navedene činjenice iz upita, možemo ukazati na odredbe Zakona o javnim cestama ("Narodne novine", br. 180/04. i 138/06.) koji glede upravljanja javnim cestama u članku 54. za Hrvatske autoceste d.o.o. propisuje kako je predmet poslovanja organiziranje i obavljanje djelatnosti i građenje autocesta i cestovnih objekata s naplatom cestarine na državnim cestama iz članka 14. istog Zakona, održavanje autocesta i objekata iz članka 18. Zakona, te ostalih poslova upravljanja autocestama i objektima s naplatom cestarine iz članka 22. Zakona. Nadalje, u članku 22. Zakon o javnim cestama definira da su ostali poslovi upravljanja javnim cestama, u smislu istog Zakona: informatizacija sustava javnih cesta, obavješćivanje javnosti o stanju prohodnosti javnih cesta, izvanrednim događajima na njima i o meteorološkim uvjetima značajnim za sigurno odvijanje prometa, organizacija sustava naplate cestarine na autocestama i objektima s naplatom cestarine, dok u članku 23. Zakon o javnim cestama za Hrvatske autoceste d.o.o. propisuje da su, između ostalih, dužne osigurati i neometan i siguran promet na javnim cestama za koji su te ceste građene, kao i obavješćivanje javnosti o stanju i prohodnosti javnih cesta te o izvanrednim događajima i meteorološkim uvjetima značajnim za odvijanje prometa na njima. Sukladno navedenim odredbama Zakona o javnim cestama, razvidno je da postoji pravno utemeljenje za organizaciju naplate cestarine, a time i video nadzora ograničenog na prikupljanje podataka direktno vezanih uz samu naplatu cestarine, a naročito kako bi se osigurala nedvojbena identifikacija vozila (registarska oznaka) koje je korisnik uređaja za bezgotovinsko plaćanje (ENC), u svrhu točne evidencije vremena, mjesta i broja prolazaka tj. točnog terećenja i naplate troškova vezanih uz to vozilo tj. pripadajući ENC uređaj. Možemo nadalje reći da je isticanje oznaka tj. obavijesti na hrvatskom i engleskom jeziku "objekt je pod video nadzorom" uz odgovarajuću sliku, te isticanje broja telefona Info-HAC "za sve informacije" na kako navodite, svjetskim jezicima, pozitivno, no potrebno je naglasiti da je poželjno sve takove oznake i natpise osim slikom označiti i ispisati uz svjetske jezike i jezicima zemalja čiji građani najbrojnije posjećuju Republiku Hrvatsku.

Nadalje, u svezi davanja podataka prikupljenih prilikom naplate cestarine za korisnike uređaja za bezgotovinsko plaćanje (ENC), možemo se suglasiti da je u svrhu zaštite dovoljno uspostaviti lozinku koju bi sami korisnici dali prilikom kupnje uređaja, a koja bi se onda koristila prilikom telefonskih upita korisnika uređaja za davanje relevantnih podataka o predmetnom bezgotovinskom plaćanju.

Budući da Zakon o javnim cestama propisuje i zadaću obavješćivanja javnosti o stanju prohodnosti javnih cesta, izvanrednim događajima na njima i o meteorološkim uvjetima značajnim za sigurno odvijanje prometa, to je razvidno i da postoji pravno utemeljenje za praćenje pa i uspostavu video nadzora na dijelovima autocesta i tunelima, kao i za obavješćivanje javnosti o prohodnosti, izvanrednim događajima (nesrećama) i meteorološkim uvjetima na istima, bilo putem izvješća, omogućavanjem uvida preko web stranice (uživo) ili davanjem relevantnih podataka medijima. Međutim, potrebno je naglasiti da se prilikom prikupljanja te davanja na uvid ili korištenje navedenih podataka kada oni sadrže osobne podatke, moraju u potpunosti poštivati odredbe Zakona o zaštiti osobnih podataka.

Stoga, ako ti podaci sadrže osobne podatke u smislu članka 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka, potrebno je zadovoljiti uvjete propisane u članku 7. Zakona, kao i članku 6. Zakona koji propisuje da se osobni podaci mogu prikupljati u svrhu s kojom je ispitanik upoznat, koja je izričito navedena i u skladu sa zakonom i mogu se dalje obrađivati samo u svrhu u koju su prikupljeni, odnosno u svrhu koja je podudarna sa svrhom prikupljanja. Osobni podaci moraju biti bitni za postizanje utvrđene svrhe i ne smiju se prikupljati u većem opsegu nego što je to nužno da bi se postigla utvrđena svrha. Osobni podaci moraju biti točni, potpuni i ažurni te se moraju čuvati u obliku koji dopušta identifikaciju ispitanika ne duže no što je to potrebno za svrhu u koju se ti podaci prikupljaju ili dalje obrađuju. Također je potrebno navesti i potrebu poštivanja odredbi članka 11. Zakona o zaštiti osobnih podataka, kada se radi o davanju na korištenje podataka ako oni sadrže i osobne podatke, gdje je propisano da je voditelj zbirke osobnih podataka ovlašten osobne podatke dati na korištenje drugim korisnicima na temelju pisanog zahtjeva korisnika ako je to potrebno radi obavljanja poslova u okviru zakonom utvrđene djelatnosti korisnika. Pisani zahtjev mora sadržavati svrhu i pravni temelj za korištenje osobnih podataka te vrstu osobnih podataka koji se traže. Zabranjeno je davanje osobnih podataka korisnicima za čiju obradu, odnosno korištenje nisu zakonom ovlašteni. Voditelj zbirke osobnih podataka vodi posebnu evidenciju o osobnim podacima koji su dani na korištenje, korisniku osobnih podataka i svrsi za koju su osobni podaci dani.

Nadalje, odnosno na uvid u dosje zaposlenika HAC-a od strane službenika SOA-e, tj. njihov uvid u osobne podatke zaposlenika, možemo reći da je pravni temelj za takvo postupanje tj. uvid i korištenje osobnih podataka propisan Zakonom o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 79/06.), gdje je u članku 31. određeno da se uvid u registre i zbirke podataka ili dokumentaciju obavlja neposrednim uvidom službenih osoba sigurnosno-obavještajnih agencija koje se tom prigodom legitimiraju službenom značkom i iskaznicom. Navodimo kako se u članku 32. Zakona propisuje da državna tijela, tijela jedinica područne (regionalne) samouprave i pravne osobe kao i Ministarstvo obrane i oružane snage mogu voditi evidencije izvršenih uvida u vlastite baze podataka, registre ili dokumentaciju, koje mogu sadržavati samo brojeve znački odnosno brojeve službenih iskaznica službenih osoba sigurnosno-obavještajnih agencija.

Sukladno navedenom, službenici SOA-e uz prethodnu obavijest telefonom te legitimiranjem službenom značkom i iskaznicom pri dolasku, ostvaruju svoje ovlaštenje propisano Zakonom, za uvid i korištenje osobnih podataka zaposlenika HAC d.o.o., gdje je mogućnost vođenja evidencije (bilješke) o izvršenom uvidu koju HAC vodi, također definirana Zakonom, a informiranje ispitanika (zaposlenika) je sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, osim u slučajevima (izuzecima) kada je to Zakonom ograničeno (članak 23. Zakona o zaštiti osobnih podataka). Sama privola ispitanika (zaposlenika) kada je prikupljanje i obrada (korištenje) osobnih podataka propisana Zakonom, nije nužna.

 
 
  Natrag