Uvid u natječajnu dokumentaciju


Uvid u natječajnu dokumentaciju


Ova Agencija je zaprimila upit u kojemu se traži mišljenje Agencije vezano uz obavješćivanje kanditata po završenom natječaju, točnije smije li ustanova navesti ime i prezime osobe koja je na natječaju izabrana u dopisima koji se šalju kandidatima.

Uvodno se ističe odredbu čl. 25. točke 4. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 115/10, dalje u tekstu: Ugovor), a koji je otkazan 17. rujna 2012. godine, datum od kojega teče otkazni rok Ugovora od 3 mjeseca. Navedenom je odredbom utvrđeno da je poslodavac u obvezi na isti način i u istom roku obavijestiti sve kandidate o rezultatima natječaja. Te u vezi s tim Agencija upućuje na odredbu čl. 7. st. 1. podst. 3. Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12 – pročišćeni tekst, dalje u tekstu: ZZOP) koja određuje da se osobni podaci ispitanika smiju prikupljati i dalje obrađivati u svrhu izvršavanja zakonskih obveza voditelja zbirke osobnih podataka (u ovom slučaju subjekta koji provodi javni natječaj). Budući da je navedeni Ugovor donesen sukladno općim propisima o radu isti obvezuje poslodavca.

Nadalje, vezano za obvezu poslodavca da na isti način i u istom roku obavijesti sve kandidate o rezultatima natječaja, stav ove Agencije je kako davanje na uvid osobnih podataka za provođenje natječajne procedureizabranog kandidata drugim sudionicima natječaja u vremenu do proteka roka za izjavljivanje prigovora je podudarno sa svrhom prikupljanja predmetnih podataka – provođenje natječajne procedure, kako je to propisano odredbom čl. 6. st. 2. ZZOP-a).

Napominjemo kako je pri tom potrebno imati na umu načelo razmjernosti, tj. da se ne otkriju drugim kandidatima natječaja prekomjerni podaci, nesukladni svrsi (npr. adresa, telefon i sl.) kao i podaci koji temeljem posebnih propisa.

Zaključno, u području zaštite osobnih podatka uspostavljena su pravila daljnje obrade osobnih podataka među inim i sa svrhom da se zna da li i tko, na koji način i pod kojim uvjetima može biti korisnik nekog konkretnog podatka te mu za slučaj ispunjavanja zakonom propisanih uvjeta isto treba biti omogućeno.

 
 
  Natrag