HR | EN

logo
header pozadina-min

Videonadzor 

Povlačenje suglasnosti o uspostavi videonadzornog sustava u stambenoj zgradi

Objavljeno 4.12.2023.

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je zahtjev za utvrđivanjem povrede prava na zaštitu osobnih podataka u kojem podnositeljice zahtjeva navodi kako je u i na stambenoj zgradi na adresi X 12. siječnja 2023. uspostavljen videonadzorni sustav koji se sastoji od tri videonadzorne kamere, da je 18. siječnja 2023. društvu upravitelj zgrade dostavljena potpisna lista šest suvlasnika koji više nisu suglasni za postavljanje videonadzornog sustava i čiji suvlasnički dijelovi iznose ukupno 279,07 m2 te da slijedom navedenog ne postoji potrebna 2/3 suglasnost suvlasnika koja se računa po suvlasničkim udjelima te da nije ispunjen uvjet za uspostavu videonadzornog sustava i za zakonitu obradu osobnih podataka koji je propisan člankom 31. stavak 1. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Isto se navodi da u i na stambenoj zgradi nema oznake da je objekt pod videonadzorom niti obavijesti koje treba sadržavati podatke u skladu s odredbama čl. 27. Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka.

Zahtjev nije osnovan.

Tijekom postupka utvrđeno je da je na predmetnoj stambenoj zgradi izvješena obavijest o postavljenom videonadzornom sustavu i sadrži informacije propisane člankom 27. Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka.

S obzirom na činjenicu da Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka člankom 31. ne navodi na koji način bi suglasnost suvlasnika trebala biti dana, odnosno, ne propisuju formu kojom se prikuplja suglasnosti, u predmetnom slučaju prikupljene suglasnosti, pored onih vlastoručnim potpisom, a dane putem elektroničke pošte smatraju se legitimnim. Slijedom navedenog ispunjeni su zakonski uvjeti za uspostavu videonadzornog sustava u i na stambenoj zgradi na predmetnoj adresi.

U svezi činjenice da se g. X u ime grupe stanara obratio društvu upravitelju predmetne stambene zgrade sa zahtjevom za obustavom uspostave videonadzornog sustava u stambenoj zgradi na predmetnoj adresi, prilažući potpisnu listu stanara koji povlače svoju suglasnost, a nakon što je odluka o uspostavi videonadzora na nivou svih suvlasnika donesena potrebnom 2/3 većinom suvlasničkih dijelova, Agencija ističe da takav jednostrani zahtjev nema pravno utemeljenje za poduzimanje radnji u smislu preispitivanja zakonitosti uspostave videonadzornog sustava, već je potrebno da suvlasnici stambene zgrade, imajući u vidu odredbe Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, većinom glasova donesu odluku o pokretanju postupka provjere/prikupljanja suglasnosti suvlasnika koji čine najmanje 2/3 suvlasničkih dijelova za uspostavu videonadzornog sustava.

Više u Rješenju.

Pregled zahvata videonadzornih kamera u realnom vremenu neovlaštenim osobama

Objavljeno 21.11.2023.

Tijekom provedenih nadzornih aktivnosti u maloprodajnom mjestu (benzinskoj postaji) utvrđeno je kako je u prostoru maloprodajnog mjesta postavljen videonadzorni sustav koji se sastoji od 9 videonadzornih kamera, od kojih su 4 postavljene u unutrašnjosti i 5 kamera koje su postavljene  na vanjskim površinama objekta, te od uređaja za pohranu snimaka te dva monitora koji se koriste za uvid u zahvate videonadzornih kamera, s time da se na monitoru unutar prodavaonice prikazuje zahvat kamera u realnom vremenu, a u uredu se nalazi monitor gdje je moguće pristupiti i snimkama kamera.

Također, utvrđeno je da se na prostoru predmetne benzinske postaje nalazi postavljeno 9 videonadzornih kamera.

Utvrđeno je kako je X, kao voditelj obrade, u sklopu maloprodajnog mjesta (benzinske postaje), protivno članku 32. st. 2. Opće uredbe o zaštiti podataka prilikom postavljanja zaslona za pregled zahvata videonadzornih kamera u realnom vremenu unutar prostorije predmetne benzinske postaje postupio na način da isti je vidljiv svim posjetiteljima/kupcima benzinske postaje.

Voditelju obrade X naloženo je da sukladno odredbama članka 32. st. 2. Opće uredbe o zaštiti podataka u sklopu maloprodajnog mjesta (benzinske postaje) poduzme odgovarajuće tehničke mjere kako sadržaj koji se prikazuje na zaslonu za pregled zahvata videonadzornih kamera u realnom vremenu unutar prostorije predmetne benzinske postaje ne bude dostupan posjetiteljima/kupcima (neovlaštenim osobama).

Više u Rješenju.

Prosljeđivanje videosnimki nadležnim tijelima u svrhu zaštite imovine

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je zahtjev za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka u kojem podnositelj ističe kako je bio zaposlenik društva, na radnom mjestu prodavača, maloprodajno mjesto te su izvan i unutar poslovnog prostora bile postavljene nadzorne kamere. Nadalje, podnositelj ističe kako je snimke nadzornih kamera njegov poslodavac iskoristio protiv njega i drugih djelatnika na način da je podnio kaznenu prijavu protiv njih radi kaznenog djela iz članka 279. stavka 1. Kaznenog zakona te donio odluku o otkazu ugovora o radu. S tim u vezi podnositelj ističe kako iz Optužnice Općinskog državnog odvjetništva u x od 31. ožujka 2021. godine proizlazi da su nadzorne kamere postavljene na maloprodajnom mjestu u yy, vlasništvo trgovačkog društva xxx, a ne društva xy koji je bio njegov poslodavac. Stoga podnositelj ističe kako smatra da je društvo xxx nezakonito prikupilo sporne snimke kao i nezakonito njima raspolagalo, protivno članku 28. stavcima 2. i 3. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. Isto tako podnositelj ističe kako ni on ni ostali zaposlenici nisu bili na primjeren način obaviješteni o tome da će kao radnici društva xy biti snimani odnosno da su snimke korištene u suprotnu svrhu od one propisane člankom 26. stavkom 1. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. Također, podnositelj navodi kako smatra da su videosnimke sačinjene protivno odredbama članka 30. stavka 1. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, a u vezi sa člankom 43. stavkom 1. Zakona o zaštiti na radu. Zaključno, podnositelj navodi kako je po izvršenom uvidu u spis Općinskog državnog odvjetništva utvrdio da je njegov poslodavac, društvo xy podnijelo kaznenu prijavu 9 mjeseci nakon nastanka sporne videosnimke te smatra kako je takvo postupanje protivno članku 29. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Zahtjev nije osnovan.

Potrebno je istaknuti kako podnositelj zahtjeva pogrešno ističe da su snimke korištene u suprotnu svrhu od one propisane člankom 26. stavkom 1. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, s obzirom na to da se obrada osobnih podataka putem videonadzora može, između ostalog, provoditi u svrhu koja je nužna i opravdana za zaštitu imovine. Prema tome, u konkretnom slučaju je društvo xy kao poslodavac bilo ovlašteno pristupiti spornim snimkama te ih, uvažavajući članak 28. stavak 5. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka proslijediti Općinskom državnom odvjetništvu i drugim nadležnim tijelima u svrhu zaštite svoje imovine.

 S tim u vezi, a nastavno na navode podnositelja zahtjeva o tome da je kaznena prijava podnesena nakon proteka 6 mjeseci od nastanka spornih videosnimki, potrebno je napomenuti kako članak 29. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka nigdje ne propisuje u kojem bi se roku morao pokrenuti određeni poseban postupak, stoga je društvo xy kao zajednički voditelj obrade imalo pravo sukladno navedenom članku Zakona čuvati snimke dobivene putem videonadzora u svrhu vođenja posebnih postupaka.

 Više u Rješenju.

Videonadzor u stambenoj zgradi - postavljanje kamere na fasadu zgrade bez potrebne suglasnosti suvlasnika

Objavljeno 16.10.2023.

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je zahtjev za utvrđivanjem povrede prava na zaštitu osobnih podataka u kojem podnositelj zahtjeva navodi kako je obitelj Y sa stanom u prizemlju zgrade postavila kameru koja zahvaća zajedničke prostore zgrade, da su tražili njeno skidanje, ali da vlasnica stana yy odbija uz obrazloženje da se radi o lažnoj kameri, te da je obitelj x sa stanom na trećem katu postavila kameru zvono koja gleda na stepenice u zgradi. Isti prilaže fotografije spornih kamera.

Podnositelj zahtjeva se ponovno obratio Agenciji za zaštitu osobnih podataka navodeći da su obitelj x i y postavili 3 kamere za video nadzor bez pristanka drugih stanara od kojih je jedna u zajedničkom dijelu zgrade, tj., hodniku dok su dvije postavljene na fasadi zgrade i obuhvaćaju oba balkona podnositelja zahtjeva te time narušavaju njegovu privatnost. Isti još navodi da se obratio i x-u po ovom pitanju i prilaže fotografije spornih kamera.

Zahtjev je djelomično osnovan.

Više u Rješenju.

Videonadzor u stambenoj zgradi - postavljanje kamere na stubištu

Objavljeno 13.10.2023.

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je zahtjev za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka u kojem podnositeljica zahtjeva navodi da su unutar stubišta stambene zgrade, postavljene kamere za koje podnositeljica zahtjeva nije dala suglasnost, da je pisanu suglasnost dala samo za postavljanje kamere na ulazu u zgradu kako je prethodno naveo predstavnik stanara te da je na istoj potpisnoj listi/pisanoj suglasnosti naknadno kemijskom olovkom dodano da će biti postavljena kamera 1,2,3, makar je  predstavnik stanara naveo samo „na ulazu zgrade“. Ista je navela da je svim suvlasnicima stambene zgrade omogućeno da na televizoru u stanu imaju uvid u zahvat kamera što smatra zadiranjem u njenu privatnost te zahtjeva da se predmetne uklone kamere jer zadiru u njenu privatnosti.

Zahtjev nije osnovan.

U cjelokupno provedenom postupku od strane Agencije utvrđeno je kako je u predmetnoj stambenoj zgradi putem predstavnika suvlasnika, a nakon prikupljenih 2/3 suglasnosti suvlasnika, uspostavljen videonadzorni sustav u svrhu zaštite imovine, prevencija od krađa, provala i onečišćenja, koji se sastoji od šest kamera, koje zahvaćaju ulaz u zgradu, prostor prizemlja kod poštanskih sandučića, prostor prizemlja ispred lifta, prostore na etaži -1, -2, -3 ispred lifta i ulaz u garažu. Predmetni videonadzorni sustav je ugradilo društvo X, videosnimač se nalazi u ormariću osiguran ključem kojem pristup ima samo predstavnik suvlasnika, a da se prema zahtjevu za izuzimanjem snimke i potrebi održavanja predmetnog sustava poziva predstavnik X za provedbu istog uz prisustvo predstavnika suvlasnika X.

Opširnije u Rješenju

Videonadzor u stambenoj zgradi - snimanje vlastitog prostora

Objavljeno 13.10.2023.

Agencija je zaprimila zahtjev za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka u kojem podnositelj zahtjeva ističe kako je X postavio tri kamere na zajednički stambeni objekt gdje jedna kamera gleda na zajednički prolaz i snima sve stanare bez njihove suglasnosti, da nema nikakvi vlasnički list da je vlasnik te stambene jedinice, da smatra da je neovlašteno i bez suglasnosti postavljanje kamere kažnjivo djelo narušavanja njene privatnosti, te da on nema nikakva prava na to. Ista navodi imena svih stanara, prilažući tri fotografije na kojoj se vide postavljene kamere, preslika dijela vlasničkog lista i navodi adresu X.

U ovoj upravnoj stvari utvrđeno je da je X uspostavio videonadzorni sustav na dijelu stambenog objekta koji je u njegovom vlasništvu, a koji se sastoji od tri videonadzorne kamere i videosnimača, od kojih prva kamera postavljena na zapadnoj fasadi predmetnog objekta na visini drugog kata (etaže), da je zahvat prema javnoj prometnici ograničen softverskom maskom privatnosti, da druga kamera zahvaća prostor ispred garaže, stubište koje vode na prvi kat, žardinjere s cvijećem, sve u njegovom vlasništvu, a dalje je zahvat ograničen softverskom maskom privatnosti te da treća kamera zahvaća ulazna vrata i natkriveni popločeni prostor ispred ulaznih vrata uključujući žardinjere s cvijećem, sve u njegovom vlasništvu. Isti je također izvjesio obavijest o postavljenom videonadzornom sustavu koja sadrži informacije propisane člankom 27. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

X je ograničio zahvat predmetnog videonadzornog sustava na prostor koji je u njegovom vlasništvu tj., isti nema prekomjeran zahvat područja u vlasništvu drugih osoba ili javne površine, stoga zahtjev nije osnovan.

Opširnije u Rješenju

Neovlašteno snimanje javne površine od strane vlasnika apartmana

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je  anonimnu predstavku, u kojoj se navodi kako je vlasnik apartmana na ulazu u ulici X nedavno postavio dvije fiksne nadzorne kamere koje snimaju parking te ulicu i naravno ljude koji prolaze tim prostorom. Zaključno se navodi kako za navedeno snimanje ne postoje dozvole Grada X te kako je vlasnik apartmana upozoren da narušava privatnost snimanja na javnim površinama te se u prilogu dostavljaju fotografije iz kojih su vidljive dvije kamere postavljene u prolazu na adresi X u X.

Postupajući po zaprimljenoj anonimnoj predstavci, a u svrhu utvrđivanja točnog i potpunog činjeničnog stanja Agencija je dana 27. rujna 2019. godine izvršila nadzorne aktivnosti na adresi, kod voditelja obrade „X“, vl. X.

U postupku je utvrđeno kako je voditelj obrade postavio ukupno 6 kamera videonadzornog sustava, od čega 4 kamere snimaju prostor u vlasništvu “X” dok 2 kamere (kamera broj 1 i broj 2) snimaju ulazna vrata u “X” te dio ulice.

Uzimajući u obzir odredbe članka 32. stavka 1. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka u kojemu je jasno propisano kako je praćenje javnih površina putem videonadzora dozvoljeno samo tijelima javne vlasti, pravnim osobama s javnim ovlastima i pravnim osobama koje obavljaju javnu službu, te uzimajući u obzir kako „X“ kao voditelj obrade ne spadaju u niti jednu od navedenih kategorija/ovlaštenika snimanja javnih površina, a kako su isti postavili videonadzorni sustav te kako snimaju dio X u X, ispred kućnog broja X koja se sukladno gore navedenom smatra dijelom javne površine, utvrđeno je kako su „X“ iz X kao voditelj obrade nezakonito snimali dio javne površine (ulice) putem videonadzornog sustava, konkretnije putem kamera broj 1 i 2, odnosno nezakonito obrađivali osobne podatke ispitanika na dijelu javne površine, suprotno članku 6. stavku 1. Opće uredbe o zaštiti podataka te članku 32. stavku 1. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Više u Rješenju

Prosljeđivanje snimki prikupljenih videonadzornim sustavom trećoj osobi

Objavljeno 11.8.2023.

Agencija je zaprimila zahtjev za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka u kojem podnositelj zahtjeva ističe kako je predstavnica suvlasnika stambene zgrade, u kojoj je podnositelj ujedno vlasnik stana, bez njegovog znanja i pristanka proslijedila njegove privatne fotografije i snimke snimljene putem videonadzornih kamera postavljenih u predmetnoj stambenoj zgradi trećoj osobi. S tim u vezi podnositelj ističe kako je treća osoba navedene fotografije i snimke upotrijebila u svrhu vođenja sudskog postupka.

U konkretnom slučaju, dostavu snimki nisu zatražila nadležna državna tijela kako je to propisano člankom 28. stavkom 5. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, a niti drugi poseban zakon, Agencija ne nalazi pravnu osnovu za prosljeđivanje osobnih podataka podnositelja zahtjeva od strane predstavnice suvlasnika predmetne stambene zgrade trećoj osobi.

Imajući u vidu odredbe Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka te okolnosti i činjenice koje su utvrđene u cjelokupno provedenom postupku, u konkretnom slučaju za prosljeđivanje fotografija/snimaka koje sadrže osobne podatke podnositelja zahtjeva trećoj osobi nije postojala zakonita svrha i pravna osnova iz članka 5. i 6. Opće uredbe o zaštiti podataka, odnosno nisu bile ispunjene pretpostavke iz članka 28. stavka 1. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Opširnije u Rješenju.

Snimanje javne površine protivno čl. 32. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka

Objavljeno 10.8.2023.

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je zahtjev za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka u kojem podnositelj zahtjeva navodi kako je na adresi X osoba X (vlasnik) postavio dvije kamere na metalnim stupovima koje su usmjerene prema nekretninama u vlasništvu podnositelja zahtjeva i njegovog oca te prema putu kojim se koriste i drugi građani. 

Utvrđeno je da su videonadzorne kamere postavljene od strane osobe X, na metalnim stupovima koje svojim zahvatom prekomjerno zahvaćaju javnu površinu/put razvrstan kao „javno dobro putevi i vode x“, protivne članku 32. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka

Opširnije u Rješenju.

Videonadzor poslovnog prostora u zgradi

30.12.2022.

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je zahtjev za utvrđivanjem povrede prava na zaštitu osobnih podataka u kojemu podnositelj zahtjeva navodi kako je tvrtka, koja ima poslovni prostor na trećem katu u zgradi, postavila u i na zgradi tri kamere koje kontinuirano snimaju sve što se događa oko zgrade, da je nedavno postavljena i kamera koja s 3. kata snima ulaz u garaže suvlasnika, iako navedena tvrtka nema parkirna mjesta niti garaže u tom dvorištu, da kamera postavljena na ulazna vrata nije dio portafona, već kontinuirano snima sve koji ulaze i izlaze iz zgrade.

Prilikom nadzora koji je provela Agencija, utvrđeno je da se videonadzorni sustav u vlasništvu društva sastoji od jedne videonadzorne kamere i videosnimača, da je kamera postavljena iznad ulaznih vrata istog društva i zahvatom obuhvaća ulaz u prostor gdje se nalazi društvo tj. otirač ispred vrata. Obavijest o postavljenom videonadzornom sustavu vidljivo je izvješena na ulazu u prostor navedenog društva i sadrži informacije propisane člankom 27. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

U odnosu na postavljenu videonadzornu kameru na ulazu u stambenu zgradu kod portafona, ista je spojena na antenski sustav zgrade bez snimača i dostupna u svakom od 24 stana na AV kanalu televizora, a kupnja i postavljanje financirano je iz sredstava pričuve zgrade uz tadašnju suglasnost suvlasnika. 

Što se tiče navoda podnositelja zahtjeva o postojanju treće kamere postavljene na vanjskoj fasadi zgrade u visini 3. kata, ista nije primijećena tijekom provedbe nadzora.

Imajući u vidu odredbe Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, te činjenice i okolnosti koje su utvrđene prilikom provođenja nadzornih aktivnosti, proizlazi kako u opisanom slučaju nije došlo do povrede odredbi Opće uredbe o zaštiti podataka te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka,  stoga zahtjev nije osnovan.

Više u Rješenje_videonadzor poslovnog prostora u zgradi

Zabrana snimanja javne površine i prostora u vlasništvu drugih osoba

30.12.2022.

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je podnesak u kojem se navodi da su stanari na stambenom objektu postavili dvije videonadzorne kamere koje kutom snimanja zahvaćaju javnu površinu i prostor u vlasništvu /suvlasništvu drugih osoba.

U ovoj upravnoj stvari utvrđeno je kako videonadzorna kamera postavljena na fasadi stambenog objekta svojim zahvatom prekomjerno zahvaća javnu površinu/ ulicu , protivno članku 32. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka te prostore u vlasništvu drugih osoba, odnosno da su se videonadzornim sustavom obrađivali osobni podaci ispitanika bez postojanja valjane pravne osnove, a čime je postupano protivno odredbama članka 6. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Više u Rješenje_zabrana snimanja javne površine

Videonadzor u stambenoj zgradi

7.6.2019.

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je zahtjev za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka pojedinih suvlasnika stambene zgrade u kojem isti navode kako je jedan od suvlasnika stambene zgrade na navedenoj adresi postavio videonadzornu kameru na stubištu, iznad ulaznih vrata u stan, a koja prema navodima istih snima prostor ulaznih vrata u stambenu zagradu te stepenište stana. S tim u vezi isti navode kako svi suvlasnici stambene zagrade koriste navedene prostore. Također u zahtjevu za zaštitu prava navodi se kako je videonadzorna kamera postavljena bez prethodne ili naknadne obavijesti o postavljenju istih te kako nije tražena privola suvlasnika stambene zgrade za postavljanje videonadzornog sustava. Zahtjev nije osnovan. Agencija drži kako se u konkretnom slučaju ne radi o obradi osobnih podataka budući da ne postoji sustav pohrane kao strukturirani skup osobnih podataka, točnije ne dolazi do pohrane snimki-video zapisa, a time ni do izvršavanja radnji na osobnim podacima (snimanja).

Videonadzor-u-stambenoj-zgradi

Videonadzor dvorišta nekretnine u suvlasništvu

7.6.2019.

Agencija za zaštitu osobnih podataka je zaprimila zahtjev za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka u kojemu podnositelj zahtjeva navodi kako je na nekretnini koja je u suvlasništvu triju osoba postavljen videonadzorni sustav sa ukupno tri videokamere koje snimaju dvorište nekretnine u suvlasništvu, a čiji je većinski vlasnik podnositelj zahtjeva. Zahtjev je osnovan. U navedenom slučaju u primjeni je članak 31. stavak 1. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, koji propisuje da je za postavljanje videonadzornog sustava na stambenim zgradama koje su u suvlasništvu potrebna 2/3 suglasnost suvlasnika, a koja se računa po suvlasničkim udjelima. U postupku je utvrđeno kako suvlasnici nisu imali potrebnu 2/3 suglasnost za obradu osobnih podataka putem sustava videonadzora na predmetnoj nekretnini. Utvrđeno je da je podnositelj zahtjeva suvlasnik sa udjelom od 10/18 suvlasničkih dijelova, što u postotcima predstavlja udjel od 55.55%, a kako isti nije dao suglasnost za postavljanje videonadzornog sustava te iz tih razloga nisu bili ispunjeni uvjeti za postavljanje videonadzornog sustava i za zakonitu obradu osobnih podataka.

Videonazdor-snimanje_dvorista-_kuce-objava

X
Skip to content