Evidencije aktivnosti obrade


Evidencije aktivnosti obrade


Budući da je dana 25.05.2018. stupio na snagu Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18) kojim se osigurava provedba Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od  27. 04. 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka, obavještavamo Vas kako Opća uredba o zaštiti podataka ne propisuje obvezu dostave evidencija o zbirkama osobnih podataka u Agenciju (Središnji registar) te slijedom navedenog  prestaje obveza voditelja obrade na registraciju za pristup Središnjem registru/dostavu evidencija zbirki osobnih podatka.

Voditelji obrade osobnih podataka kao i izvršitelji obrade osobnih podataka imaju obvezu voditi evidenciju aktivnosti obrade pod uvjetima iz čl.30 Opće uredbe o zaštiti podataka . Opća uredba ne propisuje poseban obrazac evidencije aktivnosti obrade. Evidencija aktivnosti obrade pomaže u praćenju usklađenosti s Općom uredbom o zaštiti podataka te mora biti u pisanom obliku, uključujući elektronički oblik. Evidencija aktivnosti obrade ne dostavlja se nadzornom tijelu (Agenciji za zaštitu osobnih podataka), već se daje nadzornom tijelu na uvid prilikom obavljanja nadzornih aktivnosti. 

 

 

 
 
  Natrag