HR | EN

logo
header pozadina-min

Dostava osobnih podataka bivše zaposlenice

Objavljeno: 22. 11. 2019.

Nastavno na Vaš upit vezano uz pravo na pristup informacijama i davanje osobnih podataka u kojem navodite da ste zaprimili zahtjev za pravo na pristup informacijama  u kojem se traži dostavi točan datum zasnivanja i datum prestanka radnog odnosa te razlog i način  prestanka radnog odnosa za bivšu državnu službenicu te preslike dokumenta kojim se isto potkrjepljuje načelno navodimo sljedeće:

Prije svega ističemo kako se od 25. svibnja 2018., u svim državama članicama Europske unije, pa tako i u Republici Hrvatskoj, izravno se primjenjuje Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L119.

Sukladno članku 5. Opće uredbe o zaštiti podataka osobni podaci moraju biti zakonito, pošteno i transparentno obrađivani s obzirom na ispitanika, prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe, primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koju se obrađuju. Također istim člankom propisano je kakao osobni podaci moraju biti točni i prema potrebi ažurni, odnosno moraju se poduzeti svaka razumna mjera radi osiguranja da se osobni podaci koji nisu točni, uzimajući u obzir svrhe u koje se obrađuju, bez odlaganja izbrišu ili isprave (načelo točnosti osobnih podataka).

Člankom 6., stavkom 1. Opće uredbe o zaštiti podataka propisano je da je obrada zakonita samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećega: (a) ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha; (b) obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora; (c) obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade; (d) obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe; (e) obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade; (f) obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.

Budući da je podnesen zahtjev za pravo na pristup informacijama temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13), sukladno čl.15. st.2 t.4. navedenog Zakona tijelo javne vlasti može ograničiti  pristup informaciji ako je informacija zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.

Dakle, u konkretnom slučaju potrebno je utvrditi  prevladava li javni interes ili zaštita osobnih podataka fizičkih osoba u smislu čl.16. Zakona o pravu na pristup informacijama.

S aspekta zaštite osobnih podataka navodimo da kako je svaki voditelj obrade sukladno propisima iz područja zaštite osobnih podataka, dužan voditi brigu o opsegu osobnih podataka koje određena informacija/dokument u sebi sadrži, odnosno primjenjujući načelo razmjernosti (smanjene količine podataka) učiniti dostupnima/dati na korištenje samo nužan opseg osobnih podataka za utvrđenje određene svrhe. Podaci moraju biti primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se podaci obrađuju. Stoga, temeljem navedenog, smatramo  da je moguće učiniti dostupnim samo podatak je li službenica bila Vaš zaposlenik i od kada dok za davanje informacija o prestanku službe kao i dokumenata iz kojih bi isto bilo vidljivo ne nalazimo zakonitu osnovu s aspekta propisa o zaštiti osobnih podataka.

A

Povezano

Uvid u natječajnu dokumentaciju izabranog kandidata za posao

Objavljeno: 31.10.2022. Nastavno na Vaš upit o pružanju na uvid kandidatima natječajnog postupka dokumente ostalih kandidata iz natječajnog postupka, Agencija za zaštitu osobnih podataka se očituje kako slijedi: Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od...

X
Skip to content