HR | EN

logo
header pozadina-min

Schengenski Informacijski sustav (SIS) i Vizni informacijski sustav (VIS) su sustavi Europske Unije koji služe za suradnju zemalja članica a osobni podaci građana /ispitanika obrađuju se unutar istih temeljem odredbi relevantnih Uredbi. Podaci uneseni u navedene sustave dostupni su nadležnim  voditeljima obrade /tijelima za provedbu zakona, u svakoj zemlji članici. Saznajte više o SIS-u.

 

Schengenski informacijski sustav (SIS)

Schengenski informacijski sustav (SIS) je sustav koji služi za razmjenu informacija između nadležnih  tijela za provedbu zakona, granične policije, carine i tijela koje izdaju vize u zemljama članicama a odnosi se na osobe i stvari. Svaka zemlja članica može unijeti u sustav upozorenje koje se odnosi na  osobu i stvar a u svezi počinjena kaznenog djela, nestale osobe ili ukradene stvari (npr. vozila). Upozorenja također mogu sadržavati uputu o provedbi diskretne provjere osoba i stvari.

Upozorenje u SIS-u ostaje aktivno sve dok za to postoji potreba, odnosno, dok zemlja članica koja ga je unijela ne obriše, dok druge zemlje članice nemaju ovlasti brisanja navedenih upozorenja. Osobni podaci uneseni u SIS su u onom opsegu u kojem su kreatoru upozorenja bili dostupni.

Zemlja članica može unijeti upozorenje u SIS za osobu koja nije državljanin jedne od zemalja članica i odbiti joj mogućnost ulaska u Schengenski prostor a u svezi odluke suda ili drugog tijela za provedbu zakona. Informacija o zabrani ulaska osobe u Schengenski prostor dostupna je kroz SIS i voditelju obrade koji je nadležan za izdavanje viza.

 

Prava ispitanika

Građani/ispitanici imaju mogućnost ostvarivanja prava zajamčenih člancima 15., 16., i 17. Opće uredbe o zaštiti podataka, a što je propisano  člankom 53. Uredbe (EU) 2018/1861 Europskog Parlamenta i Vijeća od 28. studenoga 2018. o uspostavi, radu i upotrebi Schengenskog informacijskog sustava (SIS) u području granične kontrole i člankom 67. Uredbe (EU) 2018/1862 Europskog Parlamenta i Vijeća od 28. studenoga 2018. o uspostavi, radu i upotrebi Schengenskog informacijskog sustava (SIS) u području policijske suradnje i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima i uputiti zahtjev za dobivanjem informacija da li se njihovi osobnih podaci obrađuju u SIS-u te zatražiti ispravak ili brisanje svojih osobnih podataka.

Vodič za ostvarivanje prava na pristup pruža vam detaljne informacije o vašim pravima u okviru SIS II pravnog okvira.

Zahtjev se podnosi Ministarstvo unutarnjih poslova RH, tijelu u Republici Hrvatskoj koje je nadležno za obradu osobnih podataka u SIS-u.

Ministarstvo unutarnjih poslova RH

Adresa: Ulica grada Vukovara 33, 10000 Zagreb

pitanja@mup.hrpolicija@mup.hr

Formulari za podnošenje zahtjeva su dostupni na poveznicama:

https://mup.gov.hr/UserDocsImages//OBRASCI/2023//31.3.2023_SIS%20II_zahtjev_pristup.pdf 

https://mup.gov.hr/UserDocsImages//OBRASCI/2023//31.3.2023_SIS%20II_zahtjev_brisanje.pdf 

https://mup.gov.hr/UserDocsImages//OBRASCI/2023//31.3.2023_SIS%20II_zahtjev_ispravak.pdf

Više informacija dostupno je na poveznici: https://mup.gov.hr/zastita-osobnih-podataka-222/222

Ukoliko Agencija zaprimi zahtjev za ostvarivanje nekih od prethodno navedenih prava, u odgovoru koji će dati stranci uputit će je da se obrati nadležnom voditelju obrade (Ministarstvu unutarnjih poslova). Ukoliko stranka nije zadovoljna s dobivenim odgovorom voditelja obrade, ima pravo uložiti prigovor Agenciji te će ista provesti postupanje iz svoje nadležnosti i o tome donijeti pravorijek.

Uredba o Schengenskom Informacijskom sustavu (SIS) je dostupna na poveznici:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1861

 

Schengenski informacijski sustav (SIS II)

Schengenski informacijski sustav (SIS II) opsežan je informacijski sustav koji olakšava suradnju između nacionalnih graničnih, carinskih i policijskih tijela u schengenskom području. SIS II djeluje u 29 zemalja (25 država članica EU + 4 pridružene zemlje).

25 EU: Austrija; Belgija; Bugarska; Hrvatska; Češka Republika; Danska; Estonija; Finska; Francuska; Njemačka; Grčka; Mađarska; Italija; Latvija; Litva; Luksemburg; Malta; Nizozemska; Poljska; Portugal; Rumunjska; Slovačka; Slovenija; Španjolska; Švedska.

Pridružene zemlje povezane sa sustavom SIS II su: Island; Lihtenštajn; Norveška i Švicarska. Statistički podaci dostupni su javnosti kao analize prikazane u studijama na godišnjoj osnovi.

SIS II nadležnim tijelima schengenskih država omogućuje unos i uvid u upozorenja o osobama i predmetima. Razlozi za izdavanje upozorenja uključuju odbijanje ulaska osobi koja nema pravo ulaska ili boravka na schengenskom području, pronalaženje i zadržavanje osobe za koju je izdan europski uhidbeni nalog, pronalazak nestale osobe ili pronalaženje ukradene ili izgubljene imovine, kao što su automobil ili putovnica.

SIS II upozorenje sadržava informacije o određenoj osobi ili predmetu i jasne upute o tome što učiniti kada je osoba ili predmet pronađen.

Informativna brošura Europske komisije

Više informacija o SIS-u dostupno je na:

https://mup.gov.hr/vijesti/nadogradnja-schengenskog-informacijskog-sustava-sis/290261 

 

SIS II SCG

Koordinacijska skupina za nadzor Schengenskog informacijskog sustava II („SCG za SIS II”) tijelo je osnovano Uredbom o SIS-u II i Odlukom o SIS-u II (obje se nazivaju „SIS II pravni okvir ”) radi osiguravanja koordiniranog nadzora u području zaštite osobnih podataka opsežnog informacijskog sustava SIS II.

SIS II SCG sastoji se od predstavnika nacionalnih nadzornih tijela država članica odgovornih za zaštitu podataka i Europskog nadzornika za zaštitu podataka.

SIS II SCG zamijenio je Schengensko zajedničko nadzorno tijelo (JSA) nakon što je druga SIS generacija („SIS II”) stupila na snagu 9. travnja 2013. i imala sličnu ulogu.

 

Kako je organiziran SIS II?

Schengenski informacijski sustav (SIS II) je sustav koji služi za razmjenu informacija između nadležnih  tijela za provedbu zakona, granične policije, carine i tijela koja izdaju vize u zemljama članicama a odnosi se na osobe i stvari. Svaka zemlja članica može unijeti u sustav upozorenje koje se odnosi na  osobu i stvar a u svezi počinjena kaznenog djela, nestale osobe ili ukradene stvari (npr. vozila). Upozorenja također mogu sadržavati uputu o provedbi diskretne provjere osoba i stvari.

Upozorenje u SIS-u II ostaje aktivno sve dok za to postoji potreba, odnosno, dok zemlja članica koja ga je unijela ga i ne obriše, dok druge zemlje članice nemaju ovlasti brisanja navedenih upozorenja. Osobni podaci uneseni u SIS II su u onom opsegu u kojem su kreatoru upozorenja bili dostupni.

Zemlja članica može unijeti upozorenje u SIS II za osobu koja nije državljanin jedne od zemalja članica i odbiti joj mogućnost ulaska u Schengenski prostor a u svezi odluke suda ili drugog tijela za provedbu zakona. Informacija o zabrani ulaska osobe u Schengenski prostor dostupna je kroz SIS i voditelju obrade koji je nadležan za izdavanje viza.

SIS II sastoji se od središnjeg sustava („središnji SIS II”), nacionalnog sustava („N.SIS II”) u svakoj državi članici i komunikacijske infrastrukture koja povezuje središnji sustav s različitim nacionalnim sustavima.

Odgovornosti za rad i upravljanje SIS-om II podijeljene su između Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) i država članica. Iako je eu-LISA odgovorna za operativno upravljanje središnjim SIS-om II i komunikacijskom infrastrukturom, države članice odgovorne su za svoje nacionalne sustave. Nadalje, svaka država članica mora imenovati nacionalno tijelo koje je odgovorno za neometan rad i sigurnost svojeg nacionalnog sustava te mora nadležnim tijelima osigurati pristup SIS-u II.

Imenovana nacionalna tijela u različitim državama članicama mogu se pronaći ovdje.

Nadležna tijela država članica unose, ažuriraju ili brišu podatke u SIS-u II putem svojih nacionalnih sustava. Prije nego što nadležno tijelo izda upozorenje, ono mora utvrditi je li slučaj dovoljno relevantan da opravda njegovo unošenje. Nadležna tijela odgovorna su i za osiguravanje točnosti, ažuriranosti i zakonitog unosa podataka u SIS II. Ako je upozorenje izdano u SIS-u II, samo je relevantna država članica ovlaštena mijenjati, ispravljati, ažurirati ili brisati podatke.

Upozorenja u SIS-u II ne bi se trebala čuvati dulje od vremena potrebnog za ispunjavanje svrha u koje su izdana. Na primjer, nakon pronalaska nestale osobe relevantno upozorenje briše se iz SIS-a II.

Međutim, upozorenja se također automatski brišu iz sustava SIS II. Kao opće načelo, upozorenja o osobama automatski se brišu nakon razdoblja od tri godine, dok se upozorenja o predmetima brišu nakon razdoblja od pet do deset godina.

 

Tko ima pristup podacima iz sustava SIS II?

SIS II dostupan je ovlaštenim korisnicima u nadležnim tijelima država članica, kao što su nacionalna granična kontrola, policija, carina, pravosudna tijela, tijela nadležna za vize, tijela nadležna za registraciju vozila i određene europske agencije, uključujući Europol. Ta tijela mogu pristupiti samo podacima iz SIS-a II koji su im potrebni za konkretno obavljanje njihovih zadaća. Popis nadležnih nacionalnih tijela koja imaju pristup SIS-u II svake se godine objavljuje u Službenom listu Europske unije.

 

Kako se osigurava zaštita osobnih podataka?

Nacionalna nadzorna tijela nadziru primjenu pravila o zaštiti podataka u svojim zemljama, dok Europski nadzornik za zaštitu podataka (EDPS) prati primjenu pravila o zaštiti podataka za središnji SIS II kojim upravlja agencija eu-LISA. Obje razine surađuju kako bi osigurale koordinirani nadzor.

Ako su podaci osobe pohranjeni u SIS-u II, ta osoba ima pravo zatražiti pristup tim podacima i osigurati njihovu točnost i zakonit unos. Ako to nije slučaj, pojedinac ima pravo zatražiti da se ti podaci isprave ili izbrišu.

 

Vizni informacijski sustav (VIS)

Vizni informacijski sustav je sustav koji služi za razmjenu informacija o vizama između zemalja članica Europske Unije. Sadrži osobne podatke koji su prikupljeni u postupku izdavanja viza, uključivo biometrijske podatke kako što su otisci prstiju i fotografija osobe. Svrha sustava je također sprječavanje prijevarni radnji vezanih za vize uz dostupnost svih relevantnih informacija odnosnih na osobe i identifikacijske dokumente a sadržane i u sustavima obrade drugih tijela za provedbu zakona.

 

Prava ispitanika

Građani/ispitanici temeljem članka 38. Uredbe (EZ) br. 767/2008 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 9. srpnja 2008. o viznom informacijskom sustavu (VIS) i razmjeni podataka među državama članicama o vizama za kratkotrajni boravak (Uredba o VIS-u), imaju mogućnost ostvarivanja prava zajamčenih člancima 15., 16., i 17. Opće uredbe o zaštiti podataka i uputiti zahtjev za dobivanjem informacija o osobnim podacima koji se obrađuju u VIS-u te da se isprave ili izbrišu.

Zahtjev se podnosi Ministarstvu vanjskih i europskih poslova kao tijelu u Republici Hrvatskoj koje je nadležno za obradu osobnih podataka u VIS-u.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Adresa:

Trg N.Š. Zrinskog 7-8, 10000 Zagreb

email: SzZOP@mvep.hr

Obrazac za podnošenje zahtjeva

 

Više informacija dostupno je na poveznici:https://mvep.gov.hr/informacije-za-gradjane-244593/244593

Ukoliko stranka nije zadovoljna s dobivenim odgovorom voditelja obrade ima pravo uložiti prigovor Agenciji te će ista provesti postupanje iz svoje nadležnosti i o tome donijeti pravorijek.

Uredba o viznom informacijskom sustavu (VIS) je dostupna na poveznici:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0767

 

X
Skip to content