HR | EN

logo
header pozadina-min

Ako želite ostvariti neko od svojih prava zajamčenih Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, upućujemo Vas da se obratite voditelju obrade (organizaciji,društvu, poduzeću, državnom tijelu ili drugom tijelu) koje obrađuje Vaše osobne podatke.

Agencija je pripremila obrazac Zahtjeva za ostvarivanje prava ispitanika koji možete koristiti prilikom obraćanja voditelju obrade.

Također, ako voditelj obrade obrađuje Vaše podatke u svrhe izvršavanja zadaća od javnog interesa ili pri izvršavanju svojih službenih ovlasti, na temelju legitimnog interesa ili u svrhe direktnog marketinga možete podnijeti prigovor protiv takve obrade.

U nastavku se nalazi obrazac prigovora koji možete koristiti prilikom upućivanja prigovora voditelju obrade.

Ako nakon obraćanja voditelju/izvršitelju obrade niste uspjeli ostvariti svoja prava i smatrate da je povrijeđeno Vaše pravo na zaštitu osobnih podataka, možete se obratiti Agenciji za zaštitu osobnih podataka sa zahtjevom za utvrđivanje povrede prava.

Agencija za zaštitu osobnih podataka nadzire provođenje zaštite osobnih podatka na zahtjev ispitanika – fizičke osobe, na prijedlog treće strane ili po službenoj dužnosti. 

Sukladno čl. 34. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (“Narodne novine”, broj 42/18), svatko tko smatra da mu je povrijeđeno neko pravo  zajamčeno Općom  uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe može Agenciji podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava.

O povredi prava Agencija odlučuje rješenjem. Rješenje Agencije je upravni akt.

Protiv rješenja Agencije žalba nije dopuštena, ali se tužbom može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.

Zahtjev za utvrđivanje povrede prava možete podnijeti na sljedeće načine:

 • Osobno (usmeno izjaviti na zapisnik)
 • pisanim putem na adresu: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, 10 000 Zagreb
 • ispunjavanjem online obrasca koji se nalazi u nastavku teksta
 • poslati e-mailazop@azop.hr
 • poslati fax na broj: 01/ 46-090-99

 

Zahtjev za utvrđivanje povrede prava treba biti razumljiv i potpun.

Osnovni podaci koje je potrebno navesti u zahtjevu za utvrđivanje povrede prava:

 • ime, prezime, OIB i adresu i mjesto stanovanja podnositelja zahtjeva (podaci koji su potrebni radi provođenja postupka i uredne dostave odgovora)
 • detaljno opisati u čemu se sastoji povreda prava
 • priložiti preslike akata ili dokumenata (npr. fotografije, izvod iz zemljišnih knjiga, ugovore, korespondenciju, policijske zapisnik i dr.) koji potkrepljuju Vaše tvrdnje i  koji su relevantni za nadležno postupanje Agencije.

Online obrazac

  X
  Skip to content