HR | EN

logo
header pozadina-min

Ako nakon obraćanja voditelju/izvršitelju obrade (fizičkoj ili pravnoj osobi koja obrađuje Vaše osobne podatke) niste zaprimili odgovor u roku od mjesec dana ili niste uspjeli ostvariti svoja prava i smatrate da je povrijeđeno Vaše pravo na zaštitu osobnih podataka, možete se obratiti Agenciji za zaštitu osobnih podataka sa zahtjevom za utvrđivanje povrede prava.

Agencija za zaštitu osobnih podataka nadzire provođenje zaštite osobnih podatka na zahtjev ispitanika – fizičke osobe, na prijedlog treće strane ili po službenoj dužnosti. 

Sukladno čl. 34. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (“Narodne novine”, broj 42/18), svatko tko smatra da mu je povrijeđeno neko pravo  zajamčeno Općom  uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe može Agenciji podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava.

O povredi prava Agencija odlučuje rješenjem. Rješenje Agencije je upravni akt.

Protiv rješenja Agencije žalba nije dopuštena, ali se tužbom može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.

Zahtjev za utvrđivanje povrede prava možete podnijeti na sljedeće načine:

 • Osobno (usmeno izjaviti na zapisnik)
 • pisanim putem na adresu: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, 10 000 Zagreb
 • ispunjavanjem online obrasca koji se nalazi u nastavku teksta
 • poslati e-mailazop@azop.hr
 • poslati fax na broj: 01/ 46-090-99

 VAŽNA NAPOMENA:

Zahtjev za utvrđivanje povrede prava treba biti razumljiv i potpun.

Osnovni podaci koje je potrebno navesti u zahtjevu za utvrđivanje povrede prava:

 • ime, prezime, OIB i adresu i mjesto stanovanja podnositelja zahtjeva (podaci koji su potrebni radi provođenja postupka i uredne dostave odgovora)
 • detaljno opisati u čemu se sastoji povreda prava
 • priložiti preslike akata ili dokumenata (npr. fotografije, izvod iz zemljišnih knjiga, ugovore, korespondenciju s voditeljem obrade (organizacijom koja obrađuje Vaše osobne podatke, policijski zapisnici i dr.) koji potkrepljuju Vaše tvrdnje i koji su relevantni za nadležno postupanje Agencije.

 

Prije podnošenja zahtjeva za utvrđivanje povrede prava upućujemo vas da se za ostvarivanje svojih prava iz Opće uredbe o zaštiti podataka obratite voditelju obrade pisanim putem (organizaciji koja obrađuje Vaše osobne podatke). Saznajte više o svojim pravima na poveznici: https://azop.hr/prava-ispitanika/.

Također, prije donošenja zahtjeva za utvrđivanje povrede prava upućujemo Vas na Politiku privatnosti  Agencije za zaštitu osobnih podataka kako biste se informirali o načinu obrade Vaših podataka tijekom tog postupka.

Napominjemo da Vaš zahtjev može podlijegati postupku suradnje (poznat i kao mehanizam „jedinstvene kontaktne točke” ili „One-Stop-Shop”) ako se odnosi na obradu osobnih podataka koja se odvija u više zemalja EU-a/EGP-a ili utječe na ispitanike u više od jedne zemlje EU-a/EGP-a. U tom slučaju više od jednog europskog nadzornog tijela bit će uključeno u rješavanje Vašeg zahtjeva.

Više o postupku „One-Stop-Shop” možete saznati na internetskim stranicama Europskog odbora za zaštitu podataka te infografici: https://edpb.europa.eu/system/files/2022-02/2020_06_22_one-stop-shop_leaflet_hr.pdf

Opseg zahtjeva

Ovaj obrazac primjenjuje se samo na pritužbe u vezi s mogućim povredama u vezi s obradom Vaših osobnih podataka u skladu s člankom 77. Opće uredbe o zaštiti podataka i člankom 34. stavkom 1. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18). Napominjemo da se ovaj obrazac ne bi trebao upotrebljavati za skretanje pozornosti AZOP-a na konkretna navodna kršenja zakonodavstva o zaštiti podataka, koja se ne odnose izravno na Vas kao ispitanika. Za opće upite i informacije, posebno o tome kako ostvariti prava ispitanika u odnosu na voditelja obrade, obratite nam se putem kontakata na poveznici https://azop.hr/kontakt/.

Zahtjev možete podnijeti putem ovog elektroničkog obrasca. Alternativno, možete ga preuzeti, ispuniti i poslati Agenciji za zaštitu osobnih podataka na adresu: Selska cesta 136, 10 000 Zagreb ili na e-mail adresu: azop@azop.hr ili usmeno izjaviti na zapisnik.

Napominjemo da upotreba ovog obrasca nije obvezna za podnošenje vašeg zahtjeva, već se njime nastoji olakšati podnošenje zahtjeva i potpunost informacija te postupak za rješavanje zahtjeva.

  Zahtjev za utvrđivanje povrede prava


  Navedite razloge za svoju pritužbu što je više moguće, navodeći činjenice kronološkim redoslijedom.  X
  Skip to content