HR | EN

logo
header pozadina-min

Hrvatska komora medicinskih biokemičara- pravni temelj za obradu osobnih podataka

Objavljeno: 28.12.2022.

Agencija je zaprimila Vaš upit vezano uz privolu kao pravnu osnovu za obradu osobnih podataka za određene aktivnosti koje provodi Hrvatska komora medicinskih biokemičara. Slijedom navedenog, Agencija u nastavku iznosi sljedeće:

U načelu, svaka obrada osobnih podataka u okvirima primjene Opće uredbe o zaštiti podataka treba poštovati načela obrade propisana člankom 5., treba se temeljiti na jednom od pravnih osnova za zakonitu obradu iz članka 6. te, u slučaju da se obrađuju posebne kategorije osobnih podataka, treba se provoditi jedino uz adekvatno poštivanje članka 9., odnosno uz primjenu jedne od taksativno propisanih iznimki načelne zabrane obrade posebnih kategorija osobnih podataka.

Prije uspostave određene aktivnosti koja uključuje obradu osobnih podataka, svaki voditelj obrade mora pažljivo razmotriti koja bi zakonita osnova odgovarala i bila primjenjiva za predviđenu obradu.

Člankom 6. stavkom 1. Opće uredbe o zaštiti podataka propisano je da je obrada zakonita samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećega:

(a) ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha;

(b) obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora;

(c) obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade;

(d) obrada je nužna kako bi se zaštitili životno važni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe;

(e) obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade;

(f) obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.

Točka (f) se ne odnosi na obradu koju provode tijela javne vlasti pri izvršavanju svojih zadaća.

Vezano uz odredbe članka 6. Opće uredbe o zaštiti podataka, ukazujemo da ako je pravni temelj za obradu osobnih podataka pravna obveza voditelja obrade (članak 6. stavak 1. točka (c)) ili izvršavanje zadaće od javnog interesa/službene ovlasti voditelja obrade (članak 6. stavak 1. točka (e)), tada ta pravna osnova mora biti utvrđena u pravu Unije ili pravu države članice kojem voditelj obrade podliježe, a tom pravnom osnovom mora biti određena i svrha obrade ili, u pogledu obrade iz stavka 1. točke e), mora biti nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili izvršavanje službene ovlasti voditelja obrade.

U kontekstu predmetnog upita, bitno za ukazati je na primjenu odredbi Zakona o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti (NN 121/03, 117/08) kojim se uređuju načela, način organiziranja i provođenja medicinsko-biokemijske djelatnosti, kao dijela zdravstvene djelatnosti od interesa za Republiku Hrvatsku koja se obavlja kao javna služba i koju obavljaju magistar medicinske biokemije pod uvjetima i na način propisan ovim Zakonom.

Sukladno čl. 20. navedenog Zakona, Hrvatska komora medicinskih biokemičara samostalna je i neovisna strukovna organizacija sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima.

S tim u vezi, čl. 22. Zakona o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti propisuje koje su ovlasti Komore te je, između ostalog, propisano da Komora obavlja stručni nadzor nad radom medicinskih biokemičara.

Slijedom navedenog, Agencija razabire da je u konkretnom slučaju vezano uz navode iz Vašeg upita za konkretno postupanje pravni temelj za obradu osobnih podataka izvršavanje zadaće od javnog interesa/službene ovlasti voditelja obrade (članak 6. stavak 1. točka (e) Opće uredbe o zaštiti podataka), a ne privola.

Ono što Agencija ne razbire iz navoda Vašeg upita jest gdje i kako je propisan način postupanja po pojedinim pritužbama građana vezanim uz ovlasti Komore, konkretno Agencija ne razabire posebne odredbe kojima bi se prilagodila primjena pravila Opće uredbe o zaštiti podataka, poput primjerice utvrđivanja vrste nužnih podataka koji su predmet obrade, ispitanike na koje se obrada odnosi, eventualne subjekte kojima se osobni podaci mogu otkriti i svrhe u koje se podaci mogu otkriti, razdoblje pohrane te konkretne aktivnosti obrade i postupke obrade. Slijedom navedenog, Agencija smatra uputnim da se, ukoliko navedeno nije utvrđeno određenim provedbenim općim aktima kojima se uređuje djelatnost Hrvatske komore medicinskih biokemičara, isto adekvatno propiše.

A

Povezano

Korištenje pametnih kartica sa fotografijom zaposlenika

Objavljeno: 28.6.2024. Nastavno na Vaš upit o korištenju pametne kartice s fotografijom zaposlenika sukladno propisima o zaštiti podataka te pitanja vezano uz biometrijske podatke, Agencija za zaštitu osobnih podataka se očituje kako slijedi: Uredba (EU) 2016/679...

Privola kao pravni temelj za obradu osobnih podataka zaposlenika

Objavljeno: 28.6.2024. Nastavno na Vaš upit o privoli radnika kao pravnom temelju za obradu osobnih podataka u kontekstu radnog odnosa, Agencija za zaštitu osobnih podataka se očituje kako slijedi: Člankom 6. Opće uredbe o zaštiti podataka utvrđeni su uvjeti zakonite...

X
Skip to content