HR | EN

logo
header pozadina-min

Natječajni postupak-uvid u natječajnu dokumentaciju

Objavljeno: 7.6.2019.

Ova Agencija zaprimila je upit vezan za obradu osobnih podataka prilikom provođenja natječajnog postupka. s tim u vezi, iznosimo sljedeće:

Člankom 6., stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja  2016. godine  o zaštiti pojedinca u vezi s obradom  osobnih podataka i o slobodnom kretanju  takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ ((SL EU L119/1) dalje u tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka engl. GDPR)) propisano da je obrada zakonita samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećega: (a) ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha; (b) obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora; (c) obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade; (d) obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe; (e) obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade; (f) obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.

U konkretnom slučaju u primjeni je i Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj:25/13, 85/15), kao poseban zakon, kojim se između ostaloga  uređuje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuju se načela, ograničenja, postupak i način ostvarivanja i olakšavanja pristupa i ponovne uporabe informacija. Istim Zakonom propisano je kako je korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba.

Članak 15. stavak 2. točka 4. propisuje da tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informaciji ako je ista zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka, a prije objave osobnih podataka potrebno je sukladno članku 16. provesti test razmjernosti, odnosno utvrditi prevladava li pravo na zaštitu osobnih podataka ili javni interes za pristup informaciji.

Nadalje, u članku 10. stavku 1. točci 10. propisano je kako su tijela javne vlasti obvezna učiniti dostupnim obavijesti o raspisanim natječajima, dokumentaciju potrebnu za sudjelovanje u natječajnom postupku te obavijest o ishodu natječajnog postupka.

Osobni podaci mogu prikupljati u svrhu s kojom je ispitanik upoznat, koja je izričito navedena i u skladu sa zakonom i mogu se dalje obrađivati samo u svrhu u koju su prikupljeni, odnosno u svrhu koja je podudarna sa svrhom prikupljanja. U konkretnom slučaju osobni podaci kandidata, točnije životopisi i identifikacijski dokumenti koji ujedno sadrže osobne podatke (primjerice: ime i prezime, datum i godinu rođenja,  adresa stanovanja, stručna sprema i druge osobne podatke) kandidata, prikupljaju se isključivo u svrhu provođenja natječajne procedure za zapošljavanje na određenom radnom mjestu te se navedeni osobni podaci prikupljaju isključivo radi provođenja natječajne procedure. Pravni temelj za prikupljanje osobnih podataka je privola sudionika konkretnog natječaja, dok su propisi koji reguliraju natječajnu proceduru pravni temelj za daljnju obradu u svrhu provedbe natječajne procedure.

Slijedom navedenog, proizlazi kako za prikupljanje i daljnju obradu osobnih podatka nije potrebno prikupljanje privole/suglasnosti od kandidata koji se prijavljuju na natječaj, budući da se podrazumijeva da isti samovoljno daju svoje osobne podatke u svrhu prijave na natječaj-provedu natječajne procedure te eventualnog daljnjeg zapošljavanja. Također, s druge strane u opisanom slučaju radi se o obradi osobnih podataka koja je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade, odnosno provedbi obveza sukladno posebnim propisima koji reguliraju natječajnu proceduru, to ujedno predstavlja pravni temelj za daljnju obradu osobnih podataka u svrhu provedbe natječajne procedure.

Vezano za uvid u natječajnu dokumentaciju izabranog kandidata provedenog natječajnog postupka navodimo kako poziv za javni natječaj u radni odnos za određeno radno mjesto sadrži uvjete (primjerice: dokaz o stručnoj spremi, radno iskustvo) koje kandidat koji se prijavljuje na poziv za javni natječaj za određeno radno mjesto treba ispunjavati uvjete propisane raspisanim natječajem. Nadalje, budući da je i prigovor sastavni dio cjelokupne procedure određenog natječaja postoji pravo sudionika konkretnog natječaja izvršiti uvid u natječajnu dokumentaciju i sadržane osobne podatke izabranog kandidata (relevantne za provedbu natječaja i izbor) kako bi se kandidatu koji nije izabran omogućilo ulaganje prigovora (zakonom propisanih pravnih lijekova). U vezi s time mišljenja samo kako svi sudionici natječajnog postupka do završetka rokova na ulaganje pravnih lijekova zbog transparentnosti provođenja natječajnog postupka imaju pravo uvida u osobne podatke, ali samo izabranog kandidata provedenog natječaja i to samo u one osobne podatke kojima se dokazuje da izabrani kandidat zadovoljava sve uvjete natječaja. Bitno je istaknuti kako je prilikom ostvarivanja prava uvida u natječajnu dokumentaciju izabranog kandidata potrebno primijeniti načelo razmjernosti te omogućiti uvid u samo one osobne podatke koji su nužni/relevantni za ispunjenje uvjeta iz natječaja (primjerice: dokaz o stručnoj spremi, radnom iskustvu i sl.) dok uvid u ostale osobne podatke izabranog kandidata (primjerice: privatna adresa, kontakt podaci i sl.) i sve one podatke koji nisu vezani za natječaj ne bi bio u skladu sa propisima iz područja zaštite osobnih podataka te ih je potrebno odgovarajuće zaštititi.

Naposljetku, navodimo kako sukladno članku 15. Opće uredbe o zaštiti podataka svatko ima prao uvida u svoje osobne podatke, odnosno regulirana je obveza voditelja obrade da svakom ispitaniku omogući uvid u njegove osobne podatke. Iz navedene zakonske odredbe proizlazi kako svaki kandidat natječajnog postupka ima pravo uvida u svoje osobne podatke, u konkretnom slučaju u vlastitu dokumentaciju i rezultate testiranja.

A

Povezano

Uvid u natječajnu dokumentaciju izabranog kandidata za posao

Objavljeno: 31.10.2022. Nastavno na Vaš upit o pružanju na uvid kandidatima natječajnog postupka dokumente ostalih kandidata iz natječajnog postupka, Agencija za zaštitu osobnih podataka se očituje kako slijedi: Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od...

X
Skip to content