HR | EN

logo
header pozadina-min

Agencija za zaštitu osobnih podataka (dalje u tekstu Agencija) u sklopu svojih zadaća i ovlasti uzimajući u obzir članak 57. stavak 1. d) Opće uredbe o zaštiti podataka u svrhu unapređenja zaštite osobnih podataka koje se odnose na objavu/javnu dostupnost kandidacijskih lista koje u sebi sadrže osobne podatke kandidata na mrežnim stranicama jedinica lokalne uprave i područne (regionalne) samouprave daje sljedeću preporuku:

Agencija je zaprimila upit u kojemu je navedeno kako sukladno zakonskoj obvezi jedinice lokalne uprave i područne (regionalne) samouprave na svojim službenim mrežnim stranicama objavljuju kandidacijske liste. U odnosu na navedeno Agencija je provela neizravne nadzorne aktivnosti u svrhu utvrđenja opravdanosti javne dostupnosti kandidacijskih lista u pojedinim jedinica lokalne uprave i područne (regionalne) samouprave iz kojih je utvrđeno kako su iste i dalje javno dostupne unatoč proteka vremena za koju svrhu su iste trebale biti javno dostupne, odnosno kako iste nisu pravovremeno uklonjene sa mrežnih stranica.

Prije svega smatramo bitnim istaknuti da je Uredba o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (dalje u tekstu Opća uredba o zaštiti podataka, eng. skraćeno GDPR) stupila na snagu i izravno se primjenjuje u svim državama članicama EU pa tako i u Republici Hrvatskoj od 25. svibnja 2018. godine.

Članak 4.1.(1) Opće uredbe o zaštiti podataka propisuje da su osobni podaci svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, a pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Sukladno članku 5. Opće uredbe, osobni podaci moraju biti: (a) zakonito, pošteno i transparentno obrađivani s obzirom na ispitanika („zakonitost, poštenosti transparentnost”); (b) prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne smiju obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama; daljnja obrada u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe, u skladu s člankom 89. stavkom 1. ne smatra se neusklađenom s prvotnim svrhama („ograničavanje svrhe”); (c) primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju („smanjenje količine podataka”); (d) točni i prema potrebi ažurni; mora se poduzeti svaka razumna mjera radi osiguravanja da se osobni podaci koji nisu točni, uzimajući u obzir svrhe u koje se obrađuju, bez odlaganja izbrišu ili isprave („točnost”); (e) čuvani u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanikâ samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju; osobni podaci mogu se pohraniti na dulja razdoblja ako će se osobni podaci obrađivati isključivo u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu s člankom 89. stavkom 1., što podliježe provedbi primjerenih tehničkih i organizacijskih mjera propisanih ovom Uredbom radi zaštite prava i sloboda ispitanika („ograničenje pohrane”); (f) obrađivani na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera („cjelovitost i povjerljivost”);

Pravne osnove za obradu osobnih podataka propisani su člankom 6. Opće uredbe koji propisuje da je obrada zakonita samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećega: a) ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha, b) obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora, c) obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade, d) obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe, e) obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade, f) obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.

U opisanom slučaju na obradu osobnih podataka primjenjuje se poseban zakon o izborima, odnosno Zakon o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12, 121/16) te podzakonski akti.

S time u vezi, člankom 18. stavkom 7. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12) propisano da se za svakog od kandidata u prijedlogu kandidacijske liste obvezatno navodi ime i prezime kandidata, nacionalnost, prebivalište, datum rođenja, osobni identifikacijski broj (OIB) i spol, a člankom 26. stavkom 1. istog Zakona da nadležna izborna povjerenstva, u roku od 48 sati od isteka roka za kandidiranje objavljuju u lokalnim sredstvima javnog priopćavanja i tisku, na oglasnoj ploči i internetskim stranicama jedinice:
– sve pravovaljano predložene kandidacijske liste i zbirnu listu za izbor članova predstavničkog tijela jedinice,
– zbirnu listu pravovaljano predloženih kandidatura za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana i njihovog zamjenika.
– sve pravovaljano predložene kandidacijske liste i zbirnu listu za izbor članova predstavničkog tijela jedinice,
– zbirnu listu pravovaljano predloženih kandidatura za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana i njihovog zamjenika.

Slijedom iznijetog, stajalište je ove Agencije da za informiranje građana o provedbi izbora te mogućnosti ostvarenja i zaštite biračkog prava u izbornom postupku postoji obveza izvršavanja zadaća od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade, a osim navedenog isto je propisano i posebnim zakonom što predstavlja pravnu osnovu propisanu člankom 6. Opće uredbe o zaštiti podataka. Stoga smatramo da je objava kandidacijskih lista u svrhu informiranja građana u skladu s citiranim odredbama Opće uredbe.

Vezano za opseg objavljenih podataka, napominjemo kako je odredbom članka 18. stavkom 7. Zakona o lokalnim izborima propisano da se za svakog od kandidata u prijedlogu kandidacijske liste obvezatno navodi ime i prezime kandidata, nacionalnost, prebivalište, datum rođenja, osobni identifikacijski broj (OIB) i spol.

S tim u vezi napominjemo kako osobni podaci na kandidacijskoj listi, objavljeni od strane nadležnih izbornih povjerenstava na mrežnim stranicama jedinica (županija, gradova i općina), nisu objavljeni u prekomjernom opsegu već u opsegu bitnom za postizanje svrhe sukladno odredbi članka 5. i 6. Opće uredbe o zaštiti podataka, a kako je to definirano u pravu države članice odnosno u Zakonu o lokalnim izborima.

Naposljetku, ističemo da navedenim posebnim zakonom (Zakon o lokalnim izborima) nije propisan rok do kojeg podaci koji se objavljuju ostaju javno dostupni, odnosno u kojem se trenutku trebaju ukloniti. Bez obzira što sam rok za uklanjanje kandidacijskih lista i osobnih podataka nije propisan posebnim zakonom obveza nadležnih izbornih povjerenstava, točnije jedinica lokalne uprave i područne (regionalne) samouprave koji su kandidacijske/zbirne liste objavili na svojim mrežnim stranicama proizlazi izravno iz Opće uredbe o zaštiti podataka, osobito u smislu poštovanje načela obrade iz članka 5. Stoga, svaki voditelj obrade osobnih podataka po proteku vremena koje je nužno za ostvarivanje određene svrhe za koju su osobni podaci prikupljeni i obrađivani (javno objavljeni) mora iste ukloniti čime se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka (članak 5. (e) i (f) Opće uredbe o zaštiti podataka). Tako bi u navedenom slučaju protekom izbornog postupka prestala i sama svrha objave osobnih podataka kandidata te bi objavljene kandidacijske/zbirne liste koje u sebi sadrže osobne podatke bilo nužno ukloniti s mrežnih stranica upravo po okončanu tog (izbornog) postupka.

X
Skip to content