HR | EN

logo
header pozadina-min

Objava osobnih podataka na lažnom Facebook profilu

Objavljeno: 31.01.2022.

Agencija za zaštitu osobnih podataka (u daljnjem tekstu: Agencija) zaprimila je Vaš općenit upit vezan za objavu Vaših osobnih podataka na društvenim mrežama (Facebook) putem lažnog profila. Nastavno na navedeno, dajemo sljedeći načelan odgovor:

Od 25. svibnja 2018., u svim državama članicama Europske unije, pa tako i u Republici Hrvatskoj, na područje zaštite osobnih podataka izravno i obvezujuće primjenjuje Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) koja u svom članku 4. propisuje da su osobni podaci svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, a pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Člankom 5. Opće uredbe o zaštiti podataka je proisano da osobni podaci moraju biti zakonito, pošteno i transparentno obrađivani s obzirom na ispitanika, prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe, primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koju se obrađuju, točni i prema potrebi ažurni.

Sukladno članku 6. Opće uredbe o zaštiti podataka obrada je zakonita samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećega: ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha; obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora; obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade; obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe; obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade; obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.

Slijedom navedenog, upućujemo Vas da se izravno obratite Facebook-u te zatražite pomoć. Za pomoć se morate obratiti osobno te isto umjesto Vas ne može učiniti ova Agencija s obzirom na to da iz politike Facebook-a proizlazi kako je prilikom obraćanja potrebna izravna identifikacija osobe koja upućuje zahtjev. U tu svrhu u ovom dopisu Vam dostavljamo upute s linkovima za prijavu zlouporaba na Facebook-u na našoj web stranici:

https://azop.hr/upute-za-uklanjanje-osobnih-podataka-za-drustevnih-mreza-i-google-a/

Naposljetku, ukoliko nakon što podnesete zahtjev Facebook-u, Facebook ne postupi po istome, možete se obratiti ovoj Agenciji. U tu svrhu potrebno je dostaviti zahtjev koji ste uputili Facebook-u te dokaz iz kojeg je razvidno da Facebook nije postupio po Vašem zahtjevu odnosno drugu odgovarajuću dokumentaciju kojom ćete potkrijepiti svoje navode (sve relevantne dokaze). 

A

Povezano

Fotografiranje i objava fotografija djeteta u vrtiću

Fotografiranje i objava fotografija djeteta u vrtiću   Objavljeno: 28.11.2023. Nastavno na dopis, Agencija za zaštitu osobnih podataka u nastavku iznosi sljedeće: Napominjemo da je vrtić voditelj obrade u smislu članka 4. stavka 1. točke 4. Opće uredbe o zaštiti...

Izdavanje parkirnih karata i obrada osobnih podataka

Obrada osobnih podataka u svrhu izdavanja parkirnih karata  Objavljeno 15.11.2023. Nastavno na upit o obradi osobnih podataka vezano uz izdavanje parkirnih karata, Agencija za zaštitu osobnih podataka se očituje kako slijedi: Prvenstveno ističemo da je za svako...

X
Skip to content