HR | EN

logo
header pozadina-min

Objava osobnih podataka na lažnom Facebook profilu

Objavljeno: 31.01.2022.

Agencija za zaštitu osobnih podataka (u daljnjem tekstu: Agencija) zaprimila je Vaš općenit upit vezan za objavu Vaših osobnih podataka na društvenim mrežama (Facebook) putem lažnog profila. Nastavno na navedeno, dajemo sljedeći načelan odgovor:

Od 25. svibnja 2018., u svim državama članicama Europske unije, pa tako i u Republici Hrvatskoj, na područje zaštite osobnih podataka izravno i obvezujuće primjenjuje Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) koja u svom članku 4. propisuje da su osobni podaci svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, a pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Člankom 5. Opće uredbe o zaštiti podataka je proisano da osobni podaci moraju biti zakonito, pošteno i transparentno obrađivani s obzirom na ispitanika, prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe, primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koju se obrađuju, točni i prema potrebi ažurni.

Sukladno članku 6. Opće uredbe o zaštiti podataka obrada je zakonita samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećega: ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha; obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora; obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade; obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe; obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade; obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.

Slijedom navedenog, upućujemo Vas da se izravno obratite Facebook-u te zatražite pomoć. Za pomoć se morate obratiti osobno te isto umjesto Vas ne može učiniti ova Agencija s obzirom na to da iz politike Facebook-a proizlazi kako je prilikom obraćanja potrebna izravna identifikacija osobe koja upućuje zahtjev. U tu svrhu u ovom dopisu Vam dostavljamo upute s linkovima za prijavu zlouporaba na Facebook-u na našoj web stranici:

https://azop.hr/upute-za-uklanjanje-osobnih-podataka-za-drustevnih-mreza-i-google-a/

Naposljetku, ukoliko nakon što podnesete zahtjev Facebook-u, Facebook ne postupi po istome, možete se obratiti ovoj Agenciji. U tu svrhu potrebno je dostaviti zahtjev koji ste uputili Facebook-u te dokaz iz kojeg je razvidno da Facebook nije postupio po Vašem zahtjevu odnosno drugu odgovarajuću dokumentaciju kojom ćete potkrijepiti svoje navode (sve relevantne dokaze). 

A

Povezano

Tajnost dopisivanja službenom elektroničkom poštom

Ova Agencija zaprimila je upit gdje se traži mišljenje Agencije vezano za čitanje tuđe elektroničke pošte (povredu tajnosti dopisivanja). Iz predmetnog upita razvidno je da je bivši poslodavac primao i čitao elektroničku poštu koja je stizala na elektroničku adresu...

Nadzor poslovne elektroničke pošte

Nadzor poslovne elektroničke pošte Agencija za zaštitu osobnih podataka (dalje u tekstu: Agencija) je zaprimila upit o tome je li nekim zakonom konkretno propisano da je video-nadzor dozvoljen na radnom mjestu, odnosno da je zabranjen na mjestima kao što su sanitarni...

X
Skip to content