HR | EN

logo
header pozadina-min

Objava zapisnika sjednica Radničkog vijeća klinike za dječje bolesti

Objavljeno: 27.6.2024.

Slijedom Vašeg upita upućenog Agenciji za zaštitu osobnih podataka u vezi objave zapisnika sjednica Radničkog vijeća klinike za dječje bolesti  na mrežnim stranicama, očitujemo se kako slijedi:

Člankom 6. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) propisano je da je obrada zakonita samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećega:

(a) ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha;

(b) obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora;

(c) obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade;

(d) obrada je nužna kako bi se zaštitili životno važni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe;

(e) obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade;

(f) obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.

Točka f) se ne odnosi na obradu koju provode tijela javne vlasti pri izvršavanju svojih zadaća.

Ako je pravni temelj za obradu osobnih podataka pravna obveza voditelja obrade ili izvršavanje zadaće od javnog interesa/službene ovlasti voditelja obrade, tada ta pravna osnova mora biti utvrđena u pravu Unije ili pravu države članice kojem voditelj obrade podliježe, a tom pravnom osnovom mora biti određena i svrha obrade ili, u pogledu obrade iz stavka 1. točke e), mora biti nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili izvršavanje službene ovlasti voditelja obrade.

U konkretnom slučaju u primjeni je Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 5/13, 85/15, 69/22), kao poseban zakon, koji u članku 10. stavku 1. točci 12. određuje kako su tijela javne vlasti obvezna su na internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku objavljivati između ostalog i:

  • zaključke sa službenih sjednica tijela javne vlasti i službene dokumente usvojene na tim sjednicama te informacije o radu formalnih radnih tijela iz njihove nadležnosti na kojima se odlučuje o pravima i interesima korisnika.

S tim u vezi potrebno je voditi računa o načelima oz članka 5. Opće uredbe o zaštiti podataka, posebice ukazujemo na načelo „smanjenja količine podataka“ iz članka 5. stavka 1. točke (c) koje određuje da osobni podaci moraju biti primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe.

Dakle, u odnosu na svrhu objave navedenog u članku 10. stavku 1. točci 12. određuje Zakon o pravu na pristup informacijama potrebno je objaviti nužne podatke, a ostalo zacrniti (ili na drugi način je potrebno primjeniti tehničke mjera zaštite iz članka 32. Opće uredbe o zaštiti podataka na podatke koje nisu nužni).

A

Povezano

Korištenje pametnih kartica sa fotografijom zaposlenika

Objavljeno: 28.6.2024. Nastavno na Vaš upit o korištenju pametne kartice s fotografijom zaposlenika sukladno propisima o zaštiti podataka te pitanja vezano uz biometrijske podatke, Agencija za zaštitu osobnih podataka se očituje kako slijedi: Uredba (EU) 2016/679...

Privola kao pravni temelj za obradu osobnih podataka zaposlenika

Objavljeno: 28.6.2024. Nastavno na Vaš upit o privoli radnika kao pravnom temelju za obradu osobnih podataka u kontekstu radnog odnosa, Agencija za zaštitu osobnih podataka se očituje kako slijedi: Člankom 6. Opće uredbe o zaštiti podataka utvrđeni su uvjeti zakonite...

X
Skip to content