HR | EN

logo
header pozadina-min

Obrada osobnih podataka radnika kazenopravne prirode od strane poslodavca

Objavljeno: 27.6.2024.

Nastavno na Vaš upit, u kojem u bitnom pitate o obradi podataka od strane sudova te obradi osobnih podataka od strane poslodavca u smislu podataka kaznenopravne naravi, Agencija za zaštitu osobnih podataka se očituje kako slijedi:

Obrada osobnih podataka od strane sudova u kaznenom postupku

Pravni okvir

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L119, u cijelosti je obvezujuća i izravno primjenjiva u području zaštite osobnih podataka od 25. svibnja 2018. godine, a za čiju primjenu i provođenje na području Republike Hrvatske je nadležna Agencija za zaštitu osobnih podataka.

Člankom 2. stavkom 1. točkom d) Opće uredbe o zaštiti podataka propisano je da se ista ne odnosi na obradu osobnih podataka koju obavljaju nadležna tijela  u svrhu sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija, uključujući zaštitu od prijetnji javnoj sigurnosti i njihova sprečavanja.

Na postupanje tijela nadležnih za sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija vezano uz zaštitu osobnih podataka u primjeni je između ostalog:

  • Direktiva (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP (dalje u tekstu: Direktiva)
  • Zakon o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka u svrhe sprječavanja, istraživanja, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija (NN 68/18)

 

Sukladno članku 4. stavku 1. točki c. Direktive države članice osiguravaju da su osobni podaci primjereni i relevantni te da ne nisu pretjerani u odnosu na svrhe u koje se obrađuju.

Sukladno članku 8. stavku 1. i 2. Direktive države članice osiguravaju da je obrada zakonita samo ako je nužna i samo u onoj mjeri u kojoj je nužna kako bi nadležno tijelo obavilo zadaću u svrhe navedene u članku 1. stavku 1. te da se temelji na pravu Unije ili pravu države članice.

Pravom države članice kojim se uređuje obrada unutar područja primjene ove Direktive navode se barem ciljevi obrade, osobni podaci za obradu i svrhe obrade.

U konkretnom slučaju u primjeni je Zakon o kaznenom postupku (NN 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19, 126/19, 130/20, 80/22).

 

Nadzorno tijelo

Sukladno članku 41. stavku 1. Zakona o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka u svrhe sprječavanja, istraživanja, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija nadzor nad obradom osobnih podataka za svrhe iz članka 1. ovoga Zakona obavlja nadzorno tijelo osnovano posebnim zakonom kojim se uređuje zaštita osobnih podataka koje je neovisno i samostalno u svom radu.

S tim u vezi, sukladno članku 4. stavku 1. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (42/18) nadzorno tijelo u smislu odredbe članka 51. Opće uredbe o zaštiti podataka je Agencija za zaštitu osobnih podataka.

Međutim, člankom 42. Zakona o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka u svrhe sprječavanja, istraživanja, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija postupak nadzora obrade osobnih podataka koju u okviru svoje pravosudne nadležnosti provode sudovi i druga neovisna pravosudna tijela i odgovornost za povrede odredbi ovoga Zakona od strane sudova i drugih neovisnih pravosudnih tijela kada postupaju u okviru svoje pravosudne nadležnosti propisuju se posebnim zakonom.

S tim u vezi, Agencija za zaštitu osobnih podataka nije nadležna nadzirati postupke obrade sudova kada obavljaju svoju sudbenu funkciju.

Sukladno odredbi članka 29. stavka 1. točki 16. Zakona o sudovima (NN 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19, 130/20, 21/22, 60/22, 16/23; dalje u tekstu: ZOS), poslovi sudske uprave obuhvaćaju, među ostalim, provođenje nadzora nad obradom osobnih podataka u sudskim postupcima.

Sukladno odredbi članka 30. stavka 1. ZOS-a, predsjednik suda je sudac koji uz sudačku dužnost obavlja i poslove sudske uprave sukladno zakonu i Sudskom poslovniku.

Sukladno odredbi članka 30. stavka 5. ZOS-a, predsjednik neposredno višeg suda je više tijelo sudske uprave. Najviše tijelo sudske uprave je predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

 

Obrada osobnih podataka radnika kazenopravne prirode od strane poslodavca

Prvenstveno, ističemo da je za svako prikupljanje i obradu osobnih podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka potrebno postojanje pravnog temelja iz članka 6. Opće uredbe o zaštiti podataka kojim je propisano da je obrada zakonita samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećega:

(a) ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha;

(b) obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora;

(c) obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade;

(d) obrada je nužna kako bi se zaštitili životno važni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe;

(e) obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade;

(f) obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.

Ako je pravni temelj za obradu osobnih podataka pravna obveza voditelja obrade ili izvršavanje zadaće od javnog interesa/službene ovlasti voditelja obrade, tada ta pravna osnova mora biti utvrđena u pravu Unije ili pravu države članice kojem voditelj obrade podliježe, a tom pravnom osnovom mora biti određena i svrha obrade ili, u pogledu obrade iz stavka 1. točke e), mora biti nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili izvršavanje službene ovlasti voditelja obrade.

Nadalje, obrada osobnih podataka koji se odnose na kaznene osude i kažnjiva djela ili povezane mjere sigurnosti na temelju članka 6. stavka 1. provodi se samo pod nadzorom službenog tijela ili kada je obrada odobrena pravom Unije ili pravom države članice kojim se propisuju odgovarajuće zaštitne mjere za prava i slobode ispitanika. Svaki sveobuhvatni registar kaznenih osuda vodi se samo pod nadzorom službenog tijela vlasti.

S tim u vezi, Agenciji nije razvidan pravni temelj za obradu osobnih podataka radnika koji se odnose na kaznene osude i kažnjiva djela od strane poslodavca.

A

Povezano

Korištenje pametnih kartica sa fotografijom zaposlenika

Objavljeno: 28.6.2024. Nastavno na Vaš upit o korištenju pametne kartice s fotografijom zaposlenika sukladno propisima o zaštiti podataka te pitanja vezano uz biometrijske podatke, Agencija za zaštitu osobnih podataka se očituje kako slijedi: Uredba (EU) 2016/679...

Privola kao pravni temelj za obradu osobnih podataka zaposlenika

Objavljeno: 28.6.2024. Nastavno na Vaš upit o privoli radnika kao pravnom temelju za obradu osobnih podataka u kontekstu radnog odnosa, Agencija za zaštitu osobnih podataka se očituje kako slijedi: Člankom 6. Opće uredbe o zaštiti podataka utvrđeni su uvjeti zakonite...

X
Skip to content