HR | EN

logo
header pozadina-min
Imena i prezimena stanara na portafonima stambenih zgrada

6.6.2019.

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je upit podliježu li pločice s imenima i prezimenima stanara na portafonima stambenih zgrada Općoj uredbi o zaštiti podataka. Nastavno navodimo sljedeće:

Sukladno članku 5.1.b) Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L119  osobni podaci moraju biti prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne smiju obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama (načelo ograničavanja svrhe). Nadalje, sukladno članku 5.1. c) Opće uredbe o zaštiti podataka osobni podaci moraju biti primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju (načelo smanjenja količine podataka).

Nadalje, u članku 6. 1. Opće uredbe o zaštiti podataka propisani su uvjeti koji se moraju ispuniti da bi obrada osobnih podataka bila zakonita. Tako je navedeno da je obrada osobnih podataka zakonito ako je ispitanik dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha, ako je obrada nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade, ako je obrada nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane i dr.

Na portafonima stambenih zgrada istaknuta su najčešće samo prezimena stanara, što je opravdano i nužno u svrhu njihovog prepoznavanja i identifikacije od strane trećih osoba, kao što su službene osobe različitih javnih tijela i društava koje primjerice vrše određenu dostavu pošiljaka i pismena, ali i posjetitelji koji dolaze u privatni posjet stanarima.

Dakle, jasno je kako u ovom slučaju, osim prezimena te u nekim slučajevima imena i prezimena stanara nisu istaknuti drugi osobni podaci koji bi se odnosili na konkretnu fizičku osobu (stanara) te držimo da samo isticanje prezimena stanara (odnosno u nekim slučajevima samo imena i prezimena stanara) ne predstavlja prekomjernu obradu osobnih podataka koja bi bila protivna gore navedenim načelima zaštite osobnih podataka, tj. držimo da u opisanom slučaju isticanje imena i prezimena stanara s aspekta pravnog okvira zaštite osobnih podataka ne predstavlja postupanje koje bi se odvijalo izvan okvira Opće uredbe o zaštiti podataka.

Objava osobnih podataka stanara na oglasnoj ploči stambene zgrade

6.6.2019.

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je upit vezan za objavu osobnih podataka stanara na oglasnoj ploči stambene zgrade (ime i prezime te iznos dugovanja). S tim u vezi iznosimo sljedeće:

Sukladno članku 6.1 Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja  2016. godine  o zaštiti pojedinca u vezi s obradom  osobnih podataka i o slobodnom kretanju  takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ ((SL EU L119/1) dalje u tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka engl. GDPR)) obrada osobnih podataka je zakonita, ako je ispitanik dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha ili je obrada nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade, odnosno obrada je zakonita ako su ispunjeni drugi taksativno navedeni  pravni temelji/ uvjeti za obradu osobnih podataka 

Kao poseban propis u ovom slučaju treba navesti Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj: od 91/96. do 152/14.) koji je odredbom članka 39. regulirao kako svaki suvlasnik ima pravo sudjelovati u odlučivanju o svemu što se tiče stvari koja je u suvlasništvu (upravljanje stvarju) zajedno s ostalim suvlasnicima.

U tom smislu svi suvlasnici ponaosob imaju pravo uvida u iznos dugovanja za pričuvu ostalih suvlasnika stambene zgrade, odnosno ako za isto postoji naročito opravdana i zakonita svrha. Podatak o dugovanju za pričuvu za svakog pojedinog suvlasnika moguće je primjerice ostalim suvlasnicima stambene zgrade priopćiti na skupu stanara ili se navedeno može dostaviti svim suvlasnicima stambene zgrade putem poštanskih sandučića (objava na oglasnoj ploči stambene zgrade ne bi bila u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka).

Postavljanja videonadzora u zajedničke prostorije stambene zgrade

6.6.2019.

Agencija za zaštitu osobnih podataka  zaprimila je upit vezan za potrebnu suglasnost suvlasnika prilikom postavljanja videonadzora u zajedničke prostorije stambene zgrade. Nastavno na navedeno, dajemo sljedeći odgovor:

Članak 4. stavak 1. točka 1. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L119  propisuje da su osobni podaci svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, a pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Video zapis dobiven video nadzornom kamerom predstavlja osobni podatak u smislu navedenog članka 4. stavak 1. točka 1. Opće uredbe o zaštiti podataka, jer se kamerom bilježe pokreti i obilježja putem kojih se osoba može identificirati.

Osobni podaci moraju biti zakonito, pošteno i transparentno obrađivani s obzirom na ispitanika, prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe, primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koju se obrađuju, točni i prema potrebi ažurni (članak 5. Opće uredbe o zaštiti podataka).
Sukladno članku 6. Opće uredbe o zaštiti podataka obrada je zakonita samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećega: ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha; obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora; obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade; obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe; obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade; obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.
Također, ističemo kako je 25. svibnja 2018. na snagu Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18) te se njime osigurava provedba Opće uredbe o zaštiti podataka. Predmetnim Zakonom kao posebnim zakonom uređuje se obrada osobnih podataka putem videonadzora te je člankom 25. propisano kako se videonadzor u smislu odredbi predmetnog Zakona odnosi na prikupljanje i daljnju obradu osobnih podataka koja obuhvaća stvaranje snimke koja čini ili je namijenjena da čini dio sustava pohrane. Ako drugim zakonom nije drugačije određeno, na obradu osobnih podataka putem sustava videonadzora primjenjuju se odredbe predmetnog Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.
Ističemo kako predmetni Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka u članku 31. izričito propisuje da je za uspostavu videonadzora u stambenim odnosno poslovno-stambenim zgradama potrebna suglasnost suvlasnika koji čine najmanje 2/3 suvlasničkih dijelova. Videonadzorom može se obuhvatiti samo pristup ulascima i izlascima iz stambenih zgrada te zajedničke prostorije u stambenim zgradama. Zabranjeno je korištenje videonadzora za praćenje radne učinkovitosti domara, spremačica i drugih osoba koje rade u stambenoj zgradi.
Slijedom navedenog, prilikom uvođenja videonadzora u stambenu zgradu potrebno je poštivati odredbe posebnog zakona koji regulira predmetnu materiju odnosno Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka. Prema tome, nakon stupanja na snagu predmetnog Zakona nije moguće predvidjeti/regulirati međuvlasničkim ugovorom (anex-om međuvlasničkog ugovora) suvlasnika da je za postavljanje videonadzora potrebna suglasnost suvlasnika čiji suvlasnički dijelovi čine više od 50% cijele nekretnine.

Prilikom prikupljanja osobnih podataka videonadzorom, svi suvlasnici moraju biti upoznati, odnosno informirani o svrsi prikupljanja njihovih osobnih podataka, o načinu pohranjivanja i vremenskom razdoblju čuvanja snimki prikupljenih videonadzornim kamerama, o primateljima njihovih osobnih podataka te su isto tako dužni imenovati voditelja obrade odnosno osobu koja ima pravo uvida i raspolaganja snimkama prikupljenim videonadzorom, a sve u svrhu ispunjavanja odredbi članka 13. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Ističemo kako se obrada osobnih podataka putem videonadzora može provoditi samo u svrhu koja je nužna i opravdana za zaštitu osoba i imovine, ako ne prevladavaju interesi ispitanika koji su u suprotnosti s obradom podataka putem videonadzora (članak 26. Zakona  o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka).

Sukladno članku 27. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, voditelj obrade ili izvršitelj obrade dužan je označiti da je objekt odnosno pojedina prostorija u njemu te vanjska površina objekta pod videonadzorom, a oznaka treba biti vidljiva najkasnije prilikom ulaska u perimetar snimanja. Obavijest iz stavka 1. navedenog članka treba sadržavati sve relevantne informacije sukladno odredbi članka 13. Opće uredbe o zaštiti podataka, a posebno jednostavnu i lako razumljivu sliku uz tekst kojim se ispitanicima pružaju sljedeće informacije: da je prostor pod videonadzorom, podatke o voditelju obrade te podatke za kontakt putem kojih ispitanik može ostvariti svoja prava. Na taj način će i treće osobe koje dolaze u stambenu zgradu biti informirane o snimanju i prikupljanju njihovih osobnih podataka.
Zaključno, ističemo da videonadzor unutar stambene zgrade ne smije ugrožavati privatnost suvlasnika i okolnih prolaznika te je potrebno voditi brigu o samom položaju kamera na način da kamere ne smiju biti postavljene tako da snimaju ulaz u privatan stan i/ili privatnu garažu odnosno okolnu javnu površinu.

Objava rasporeda čišćenja snijega na oglasnoj ploči stambene zgrade ili mrežnim stranicama

6.6.2019.

Ova Agenciji zaprimila je upit vezano za objavu rasporeda čišćenja snijega na oglasnoj ploči  stambene zgrade ili mrežnim stranicama, nastavno navodimo sljedeće:

Članak 5. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L119 propisuje kako osobni podaci moraju biti zakonito, pošteno i transparentno obrađivani s obzirom na ispitanika, prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe, primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koju se obrađuju (načelo smanjenja količine podataka), točni i prema potrebi ažurni, obrađivani na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera (načelo cjelovitosti i povjerljivosti).
Sukladno članku 6. stavku 1. Opće uredbe obrada osobnih podataka je zakonita samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećeg: a) ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha; b) obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora; c) obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade; d) obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi pravnih obveza voditelja obrade; e) obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa  ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade; f) obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane.

U opisanom slučaju treba obratiti pozornost i na članak 39. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) koji propisuje kako svaki suvlasnik ima pravo sudjelovati u odlučivanju o svemu što se tiče stvari koja je u suvlasništvu (upravljanje stvarju) zajedno s ostalim suvlasnicima i u tom smislu svi suvlasnici ponaosob imaju pravo na primjerak rasporeda za čišćenje snijega.

Iz svega gore navedenog proizlazi kako su suvlasnici obvezni čistiti snijeg, dok predstavnici suvlasnika trebaju izraditi raspored čišćenja snijega. U odnosu na objavu rasporeda na oglasnoj ploči u stambenoj zgradi, te osobito javno na mrežnim stranicama upravitelja zgrade smatramo kako se ista svrha (obavještavanje suvlasnika o datumu zaduženja čišćenja snijega) može postići manje invazivnom metodom. Naime, Agencija smatra kako bi se u rasporedu čišćenja snijega umjesto imena i prezimena suvlasnika, trebali navesti drugi podaci, kao npr. broj stana koji je taj dan zadužen za čišćenje snijega ili kat zgrade. Javnom objavom rasporeda čišćenja snijega sa imenom i prezimenom suvlasnika isti bi omogućio uvid u raspored svim neovlaštenim osobama koje imaju fizički pristup zgradi.

Stoga, u konkretnom slučaju ne pronalazimo zakonitu osnovu za javnu objavu rasporeda u navedenom opsegu na mrežnim stranicama i na oglasnoj ploči zgrade, s obzirom da je za navedenu objavu potrebna privola svakog suvlasnika ponaosob kao zakonita osnova iz članka 6. stavka 1. (a) Opće uredbe o zaštiti podataka.

X
Skip to content