HR | EN

logo
header pozadina-min

Objavljeno 23.10.2023.

Obrada osobnih podataka u poreznom postupku – otkrivanje podatka o plaćanju poreza na dohodak od imovine po osnovi najma nekretnine

Nastavno na upit u vezi obrade osobnih podataka u poreznom postupku i otkrivanjem podataka trećim osobama, Agencija za zaštitu osobnih podataka se očituje kako slijedi:

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L119, u cijelosti je obvezujuća i izravno primjenjiva u području zaštite osobnih podataka od 25. svibnja 2018. godine, a odgovornost za praćenje primjene i provedbe Opće uredbe o zaštiti podataka na području Republike Hrvatske je u nadležnosti Agencije za zaštitu osobnih podataka.

Osobni podaci su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, a pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca (članak 4. stavak 1.  Opće uredbe o zaštiti podataka).

Sukladno odredbi članka 4. stavka 1. toč. 2. Opće uredbe o zaštiti podataka, „obrada znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Ističemo kako je prilikom svake obrade osobnih podataka potrebno voditi računa o načelima obrade osobnih podataka, a za svako prikupljanje i obradu osobnih podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka potrebno postojanje pravnog temelja.

Za svako prikupljanje i obradu osobnih podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka potrebno je postojanje pravnog temelja iz članka 6. Opće uredbe o zaštiti podataka kojim je propisano da je obrada zakonita samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećega:

(a) ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha;

(b) obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora;

(c) obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade;

(d) obrada je nužna kako bi se zaštitili životno važni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe;

(e) obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade;

(f) obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.

Sukladno odredbi članka 5. Opće uredbe o zaštiti podataka, osobni podaci moraju biti zakonito, pošteno i transparentno obrađivani s obzirom na ispitanika (načelo zakonitosti, poštenosti i transparentnosti); prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne smiju obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama (načelo ograničavanja svrhe); primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju (načelo smanjenja količine podataka); točni i prema potrebi ažurni (načelo točnosti); čuvani u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju (načelo ograničenja pohrane); i obrađivani na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera (načelo cjelovitosti i povjerljivosti).

Opća uredba o zaštiti podataka izričito propisuje i načelo odgovornosti, tj. propisuje da će voditelj obrade biti odgovoran i morati moći dokazati poštivanje načela koja se odnose na obradu osobnih podataka iz članka 5. Opće uredbe o zaštiti podataka („načelo odgovornosti“).

Opći porezni zakon (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20, 114/22; dalje u tekstu: OPZ) uređuje sve bitne značajke porezno-pravnog odnosa, to jest prava i obveze sudionika u tom odnosu (poreznih tijela i poreznih obveznika) te postupovne odredbe za njihovu primjenu i predstavlja zajedničku osnovu poreznog sustava. Odredbama OPZ-a propisana su temeljna načela poreznog postupka te je tako odredbom članka 8. stavka 1. OPZ-a propisana obveza čuvanja porezne tajne prema kojem je porezno tijelo dužno kao poreznu tajnu čuvati sve podatke koje porezni obveznik iznosi u poreznom postupku te sve druge podatke u vezi s poreznim postupkom kojima raspolaže, kao i podatke koje razmjenjuje s drugim državama u poreznim stvarima.

Sukladno odredbi članka 8. stavka 3. OPZ-a, obveza čuvanja porezne tajne iz stavka 1. predmetnog članka odnosi se na sve službene osobe poreznog tijela, vještake i druge osobe koje su uključene u porezni postupak, a sukladno stavku 4. predmetnog članka, obveza čuvanja porezne tajne povrijeđena je ako se činjenice navedene u stavku 1. neovlašteno koriste i objave.

Predmetnim člankom 8. OPZ-a propisane su i situacije u kojima ne postoji obveza čuvanja porezne tajne i u kojim situacijama se podaci iz poreznog postupka mogu iznositi.

Slijedom navedenog, upućujemo Vas da se obratite Poreznoj upravi s upitom u pogledu tumačenja propisa koji se odnose na iznošenje porezne tajne i otkivanje podataka o plaćanju poreza na dohodak od imovine po osnovi najma nekretnine.

X
Skip to content