HR | EN

logo
header pozadina-min

Otkrivanje medicinske dokumentacije pacijenta s duševnim smetnjama na zahtjev Centra za socijalnu skrb

Objavljeno 28. ožujka 2024.

Nastavno na upit o postojanju pravnog temelja za otkrivanje medicinske dokumentacije pacijenta s duševnim smetnjama, a na zahtjev Centra za socijalnu skrb i to bez suglasnosti pacijenta, Agencija za zaštitu osobnih podataka se očituje kako slijedi:

Prvenstveno ističemo da je za svako prikupljanje i obradu osobnih podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka potrebno postojanje pravnog temelja iz članka 6. Opće uredbe o zaštiti podataka kojim je propisano da je obrada zakonita samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećega:

(a) ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha;

(b) obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora;

(c) obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade;

(d) obrada je nužna kako bi se zaštitili životno važni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe;

(e) obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade;

(f) obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.

Dodatno napominjemo da ako je pravni temelj za obradu osobnih podataka pravna obveza voditelja obrade, tada ta pravna osnova mora biti utvrđena u pravu Unije ili pravu države članice kojem voditelj obrade podliježe, a tom pravnom osnovom mora biti određena i svrha obrade.

 

Kada je u pitanju obrada posebnih kategorija osobnih podataka iz članka 9. stavka 1. Opće uredbe o zaštiti podataka, kao u ovom slučaju (obrada podataka o zdravlju), potrebno je utvrditi postojanje jedne od iznimki iz članka 9. stavka 2. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Pitanje zakonitosti svake obrade osobnih podataka ovisi o tome ima li voditelj obrade valjani pravni temelj i svrhu obrade i pazi li pritom na načela obrade osobnih podataka posebice načelo „smanjenja količine podataka“ iz članka 5. stavka 1. točke (c) Opće uredbe o zaštiti podataka koje traži da osobni podaci budu primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno za navedenu obradu.

U ocjeni postoji li pravni temelj za obradu osobnih podataka, bitno je poznavati profesionalne zakone koji uređuju djelatnost o kojoj je riječ, a i zatražiti savjet službenika za zaštitu podataka ako je imenovan.

U konkretnom slučaju u primjeni je Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama („Narodne novine“ broj 76/14) koji tematiku iz upita uređuje u članku 23.

Naime, članak 23. u svom stavku 2. određuje kako su podaci iz medicinske dokumentacije osobe s duševnim smetnjama dostupni isključivo sudu i državnom odvjetništvu za potrebe sudskog postupka.

Međutim, u stavku 4. navedenog članka i Zakona propisano je kako iznimno od stavka 2. ovoga članka podaci iz medicinske dokumentacije koji su potrebni za ostvarivanje prava osobe s duševnim smetnjama mogu se dati u službene svrhe na zahtjev nadležnih tijela uz pisani pristanak te osobe, a ako ga ona nije sposobna dati, uz pisani pristanak osobe od povjerenja ili zakonskog zastupnika.

Stavak 5. navedenog članka i Zakona određuje kako u slučaju iz stavka 4. ovoga članka otkrit će se samo oni podaci koji su potrebni za ostvarivanje prava radi kojeg je dopušteno njihovo otkrivanje.

Dakle, stavak 5. navedenog članka i Zakona u samoj normi inkorporira gore navedeno načelo „smanjenja količine podataka“.

Iz pravnih normi razvidno je i jasno u kojim slučajevima je moguće dati podatke iz medicinske dokumentacije u službene svrhe na zahtjev nadležnih tijela, a bez pristanka pacijenta te u navedenim slučajevima postoji pravni temelj iz Opće uredbe o zaštiti podataka.

Zaključno, prilikom otkrivanja osobnih podataka iz medicinske dokumentacije u slučajevima propisanim Zakonom, radi osjetljivosti podataka i povećeg rizika, posebnu je pažnju potrebno voditi o sigurnosti podataka, odnosno voditi računa da prilikom otkrivanja podataka budu implementirane mjere iz članka 32. Opće uredbe o zaštiti podataka.

X
Skip to content