HR | EN

logo
header pozadina-min

Pravni temelj za dostavu osobnih podataka pacijenata HZZO-u 

 

Nastavno na upit u kojem pitate je li Dom zdravlja u obvezi dostavljati HZZO-u ispis iz zdravstvenih kartona vaših pacijenata kako bi HZZO temeljem tih podataka mogao pokrenuti postupak radi naknade troškova liječenja tih pacijenata, Agencija za zaštitu osobnih podataka se očituje kako slijedi:

Člankom 6. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) propisano je da je obrada zakonita samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećega:

(a) ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha;

(b) obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora;

(c) obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade;

(d) obrada je nužna kako bi se zaštitili životno važni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe;

(e) obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade;

(f) obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.

Točka f) se ne odnosi na obradu koju provode tijela javne vlasti pri izvršavanju svojih zadaća.

Ako je pravni temelj za obradu osobnih podataka pravna obveza voditelja obrade ili izvršavanje zadaće od javnog interesa/službene ovlasti voditelja obrade, tada ta pravna osnova mora biti utvrđena u pravu Unije ili pravu države članice kojem voditelj obrade podliježe, a tom pravnom osnovom mora biti određena i svrha obrade ili, u pogledu obrade iz stavka 1. točke e), mora biti nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili izvršavanje službene ovlasti voditelja obrade.

U konkretnom slučaju, pravni temelj za dostavu osobnih podataka pacijenata HZZO-u nalazi se u članku 98. stavku 1. točki 2. i 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, 137/13, 98/19 i 33/23), kako slijedi:

Članak 98.

(1) U provedbi prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja Zavod obavlja osobito sljedeće poslove:

  1. obavlja poslove u vezi s ostvarivanjem prava osiguranih osoba, brine se o zakonitom ostvarivanju tih prava te im pruža stručnu pomoć u ostvarivanju prava i zaštiti njihovih interesa, 3. planira novčana sredstva obveznoga zdravstvenog osiguranja te plaća usluge ugovornim subjektima Zavoda na temelju ispostavljenih računa i povijesti bolesti, otpusnih pisama, odnosno druge odgovarajuće dokumentacije.

Nadalje, članak 98.a istoga Zakona propisuje sljedeće:

Članak 98.a

(1) U obavljanju poslova iz članka 98. ovoga Zakona Zavod prikuplja i dalje obrađuje osobne podatke osiguranih osoba nužne za primjenu ovoga Zakona.

(2) Osobni podaci osiguranih osoba prikupljaju se samo u opsegu koji je nužan radi ostvarivanja prava i utvrđivanja obveza iz ovoga Zakona, kao i izvršavanja zadaća od javnog interesa ili javnih ovlasti Zavoda koje proizlaze iz ovoga Zakona.

(3) Razmjena osobnih podataka s drugim tijelima javne vlasti, kao i ugovornim subjektima obavlja se isključivo u svrhu utvrđivanja prava i obveza osiguranih osoba u skladu s ovim Zakonom i drugim propisima, a mora biti nužna i proporcionalna svrsi za koju se obavlja.

(4) Zavod može odbiti zahtjev drugog tijela javne vlasti, kao i ugovornih subjekata za dostavu osobnih podataka osigurane osobe ako nije sukladan Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4. 5. 2016., u daljnjem tekstu: Uredba 679/2016) i drugim propisima kojima je uređena zaštita osobnih podataka.

(5) Osobni podaci osiguranih osoba koje Zavod prikuplja i dalje obrađuje u provedbi odredbi ovoga Zakona predstavljaju službenu tajnu.

X
Skip to content