HR | EN

logo
header pozadina-min

Sabor prihvatio Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu osobnih podataka za 2018.

godisnje-izvjesce-o-raduNa 14. sjednici Hrvatskog sabora, održanoj 18. listopada 2019. godine, većinom glasova usvojeno je Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu osobnih podataka za 2018. godinu.

Riječ je o jednom, do sada najopsežnijem, Godišnjem izvješću Agencije za zaštitu osobnih podatka (AZOP), budući da je sredinom 2018. godine u punu i izravnu primjenu stupila na snagu Opća uredba o zaštiti podataka, u javnosti poznatija pod pojmom GDPR. U isto vrijeme u Hrvatskoj je donesen, Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakon o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka u svrhe sprječavanja, istraživanja, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija, a AZOP-u su temeljem ovih propisa značajno ojačane ovlasti, prošireno područje nadležnosti, povećan opseg nadzornih, savjetodavnih i korektivnih aktivnosti te proširene ukupne odgovornosti i obveze koje zahtijevaju djelotvorno obavljanje zadaća i poslova, posebno složenih u današnjem vremenu digitalnog doba i naprednog razvoja informatičko-informacijskih tehnologija u kojima je korištenje osobnih podataka, u informatičkom i kibernetičkom prostoru, dominantno prisutno.

Izravna primjena Opće uredbe o zaštiti podataka od 25. svibnja 2018. godine Agenciji je donijela višestruko povećanje opsega poslova i zadaća. Uvođenjem novog zakonodavnog okvira, porasla je svijest građana o važnosti zaštite njihovih osobnih podataka, što je u konačnici rezultiralo i većim brojem pristiglih upita te zahtjeva za zaštitu prava.

sektorski-upitiIz Godišnjeg izvješća je vidljivo da je u 2018. godini Agencija zaprimila 5242 predmeta na rješavanje što je 238% više predmeta u odnosu na 2017. godinu, izdala je značajan broj mišljenja i rješenja koja se tiču državnog sektora, financijskog i bankarskog sektora, zdravstvenog, znanstvenog i odgojno-obrazovnog, telekomunikacijskog sektora, kao i ona za područje interneta i društvenih mreža, marketinga, videonadzornih sustava te tumačenja Opće uredbe o zaštiti podataka.

Pritužbe građana i podnošenje zahtjeva za utvrđivanje povrede prava, prema vrsti moguće povrede u 2018. godini odnosili su se najvećim dijelom na sljedeće povrede prava:

1.obradu osobnih podataka korištenjem videonadzora (videonadzor zajedničkih prostorija u višestambenim zgradama koji čine suvlasničke dijelove nekretnine i koje koriste svi suvlasnici),
2. obradu osobnih podataka videonadzornim kamerama u poslovnim prostorijama poslodavaca, kontrola ulaza i izlaza i cjelodnevno snimanje/monitoring radnih prostorija (primjerice školskih učionica),
3. javnu objavu osobnih podataka na Internetu i društvenim mrežama (Facebook  i Instagram),
4. javnu dostupnost osobnih podataka upisivanjem imena i prezimena u tražilicu Google,
5. objava osobnih podataka na oglasnoj ploči,
6. objava osobnih podataka u medijima,
7. prikupljanje i daljnja obrada osobnih podataka u natječajnim postupcima od strane tijela javne vlasti,
8. obrada osobnih podataka u svrhu sklapanja pretplatničkih ugovora (krađa identiteta),
9. obrada osobnih podataka u ovršnim postupcima (zamjena identiteta),
10. davanje osobnih podataka na korištenje trećim osobama u prekomjernom opsegu,
11. korištenje osobnih podataka od strane društava za proizvodnju i distribuciju toplinske energije u svrhu naplate spornih računa,
12. onemogućavanje uvida/pristupa osobnim podacima radnika koje obrađuju njihovi poslodavci.

Provedeno je ukupno 1515 nadzornih postupanja.
Ukupno je izdano 66% više mišljenja na zakonske i podzakonske pravne akte, a što je pokazatelj da su državna tijela svjesna važnosti da se na svakom posebnom pravnom području uredi pitanje zaštite osobnih podataka na kvalitetan i sveobuhvatan način.
U kategoriji upravnih postupaka, broj evidentiranih predmeta koji su se odnosili na zaprimljene zahtjeve za utvrđivanje povrede prava/pritužbe bio je 383 zahtjeva/pritužbi, što je porast za 176% u odnosu na 2017. godinu. Najveći broj usvojenih zahtjeva odnosio se na obradu osobnih podataka u svrhu sklapanja pretplatničkih ugovora s teleoperatorima i obradu podataka videonadzorom.

anto-rajkovaca Ravnatelj Agencije za zaštitu osobnih podatka Anto Rajkovača, potvrđuje kako 2018. godinu uistinu opravdano percipiramo kao prekretnicu u zaštiti podataka u hrvatskom, europskom i međunarodnom prostoru

Naime, nakon gotovo 4 godine opsežnih pregovora, Europski Parlament i Vijeće Europske unije postigli su dogovor o novim EU pravilima o zaštiti podataka, zaokruženima u Općoj uredbi o zaštiti podataka koja je stupila na snagu 24. svibnja 2016., a njezina puna primjena, u svim državama članicama,  postala je obvezujuća 25. svibnja 2018.

Svrha pune primjene Uredbe povezana je s razvojem digitalnog doba koje podrazumijeva nevjerojatno jednostavnu razmjenu informacija i podataka, a pojavom društvenih mreža, sve veće dostupnosti i korištenja Interneta, mobilnih aplikacija, pametnih telefona i sl., znatno je ubrzan protok informacija koje sadrže i osobne ili za privatnost – osjetljive podatke.
Upravo te nastale promjene, rezultirale su donošenjem novog propisa koji osigurava ujednačeno i jednoobrazno postupanje u svim državama članicama i to u dijelu koji se tiče ukupne zaštite osobnih podataka, a što za posljedicu ima jednostavniju i jednaku zaštitu prava svih pojedinaca, građana, ispitanika u Europskoj uniji.

Zaštita osobnih podataka nije novost koja je nastupila primjenom Opće uredbe. Naprotiv, ona je postojala i prije pune primjene Opće uredbe, a provodila se sukladno tada postojećem zakonskom okviru. Međutim, zbog snage ovog propisa, 2018. godinu ipak, opravdano percipiramo kao prekretnicu u zaštiti podataka u hrvatskom, europskom i međunarodnom prostoru.

Budući da je tehnologija preobrazila gospodarski i društveni život, da razvoj tehnologije ide velikom brzinom naprijed, a imajući na umu da zaštita osobnih podataka predstavlja institut povjerenja, izuzetno važan za ljude / pojedince, uistinu možemo očekivati da će opseg poslova AZOP-a u godinama koje su pred nama, uvijek biti veći u odnosu na prethodnu godinu. Potrebno je znati da je Agencija institucija koja zbog prirode svog posla mora biti u koraku s današnjim razvojem svijeta, nužno je kontinuirano pratiti trendove razvoja digitalnog društva, novih informacijsko komunikacijskih tehnologija, procesa informacijske, kibernetičke sigurnosti i zaštite.

Također, i glavna usmjerenost i rad Agencije je – stvaranje pretpostavki za učinkovitu i zakonski usklađenu zaštitu osobnih podataka kao i nadzora nad obradom osobnih podataka hrvatskih građana, vjerujući da je to jedini ispravni pristup kojim se aktivno pridonosi ostvarenju temeljnih prava Europske unije, i Ustavom Republike Hrvatske, osiguranog prava svakog pojedinca na zaštitu svojih osobnih podataka.

Odnosi s javnošću Agencije za zaštitu osobnih podataka

A

Povezano

Agencija pokreće nadzorno postupanje nad HZZO

Agencija pokreće nadzorno postupanje nad HZZO

Agencija za zaštitu osobnih podataka temeljem napisa iz medija pokrenut će žurno nadzorno postupanje nad Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje zbog mogućeg kibernetičkog napada. Ovim putem upozoravamo građane da e-poruke koje zaprime od "Hrvatskog zavoda za...

X
Skip to content