HR | EN

logo
header pozadina-min

Traženje kopije osobne iskaznice radi potvrde identiteta

 

Objavljeno 5.1.2024.

Nastavno na upit vezano za traženje kopije osobne iskaznice radi potvrde identiteta od strane voditelja obrade, Agencija se očituje kako slijedi:

Prvenstveno ističemo da je za svako prikupljanje i obradu osobnih podataka u skladu s Općom uredbom potrebno postojanje pravnog temelja iz članka 6. Opće uredbe kojim je propisano da je obrada zakonita samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećega:

(a) ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha;

(b) obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora;

(c) obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade;

(d) obrada je nužna kako bi se zaštitili životno važni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe;

(e) obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade;

(f) obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.

Dodatno napominjemo da ako je pravni temelj za obradu osobnih podataka pravna obveza voditelja obrade, tada ta pravna osnova mora biti utvrđena u pravu Unije ili pravu države članice kojem voditelj obrade podliježe, a tom pravnom osnovom mora biti određena i svrha obrade.

Razmatrajući navode iz Vašeg upita, Agencija navodi kako nije u mogućnosti dati jedinstven odgovor u odnosu na obradu osobnih podataka u vidu davanja preslike osobnih iskaznica budući da je u svakom konkretnom slučaju nužno detektirati pravni temelj za takvu obradu u smislu članka 6. stavka 1. Opće uredbe.

Primjerice, kopiranje osobnih iskaznica od strane kreditnih institucija može biti nužno radi poštovanja pravnih obveza u smislu članka 6. stavka 1. točke c) Opće uredbe.

Naime, mjere, radnje i postupci za sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma određeni su Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/17, 39/19,151/22) te se sukladno članku 9. stavku 1. predmetnog zakona provode prije i/ili prilikom svake transakcije, kao i pri sklapanju pravnih poslova kojima se stječe ili koristi imovina te u ostalim oblicima raspolaganja sredstvima, pravima i drugom imovinom koji mogu poslužiti za pranje novca i financiranje terorizma.

Kreditne institucije su obveznici provedbe mjera, radnji i postupaka radi sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma (članak 9. stavak 2. predmetnog zakona)

Slijedom navedenog, temeljem predmetnog zakona, kreditna institucija obrađuje dokumentaciju prikupljenu primjenom Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te na temelju njega donesenih podzakonskih akata i Uredbe (EU) 2015/847.

Sukladno članku 79. stavku 2. točki 1. i 5., predmetnu dokumentaciju čini, između ostalog i dokumentacija na temelju koje je utvrđen identitet stranke (preslika službenoga osobnog dokumenta, preslika izvoda iz sudskoga ili drugoga registra i dr.) te zapisi i evidencija potrebna za identifikaciju i praćenje nacionalnih i prekograničnih transakcija.

Dakle, budući da je riječ o obradi koja je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade, smatramo kako bi se u konkretnom slučaju radilo o zakonitoj obradi.

S druge strane, napominjemo kako je prilikom sklapanja određenih ugovora dovoljno izvršiti uvid u osobni dokument ispitanika, dok će u određenim situacijama biti potrebno i samo kopiranje osobne iskaznice, ovisno o okolnostima svakog pojedinog slučaja.

Zaključno, ističemo kako je traženje preslike osobne iskaznice zakonito samo ako za navedenu obradu postoji zakoniti pravni temelj u smislu članka 6. stavka 1. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Nadalje, Agencija sukladno informacijama iz Vašeg upita ne može razabrati je li došlo do povrede osobnih podataka te Vas upućuje na podnošenje pisanog zahtjeva direktno voditelju obrade u kojem možete zatražiti informacije o obradi Vaših osobnih podataka.

Nadalje, ako smatrate da Vam je povrijeđeno pravo na zaštitu osobnih podataka, možete se obratiti Agenciji s potpunim zahtjevom za utvrđivanje povrede prava: https://azop.hr/zahtjev-za-utvrdivanje-povrede-prava/ uz dostavu relevantnih dokaza o povredi zaštite osobnih podataka.

Više o svojim pravima možete saznati na internetskoj poveznici: https://azop.hr/wp-content/uploads/2021/11/Gradani-upoznajte-svoja-prava-8.pdf

X
Skip to content