Ugovor o obradi osobnih podataka između voditelja obrade i izvršitelja obrade sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka

Objavljeno: 09.12.2022.

Nastavno na upite koje zaprimamo u vezi sklapanja Ugovora o obradi podataka sukladno odredbi članka 28. stavka 3. Opće uredbe o zaštiti podataka i mogućnosti ugovaranja penala (ugovorne kazne) ukoliko izvršitelj obrade prekrši neku od odredbi ugovora o obradi podataka, Agencija za zaštitu podataka se očituje kako slijedi:

Prije svega ističemo kako je Agencija za zaštitu osobnih podataka samostalno i neovisno državno tijelo koje nadzire provedbu Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom podataka (Opće uredbe o zaštiti podataka) i obavlja poslove u okviru djelokruga i nadležnosti utvrđenih Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18; dalje u tekstu: Zakon) kojim se osigurava provedba Opće uredbe o zaštiti podataka.

Sukladno odredbi članka 58. Opće uredbe o zaštiti podataka Agencija ima istražne, korektivne i savjetodavne ovlasti.

U kontekstu naprijed navedenog, sukladno smjernicama za izravnu primjenu Opće uredbe o zaštiti podataka od 25. svibnja 2018., koje je izdala Europska komisija, tijela za zaštitu podataka logični sugovornici i prva kontaktna točka za širu javnost, poduzeća i javne uprave u vezi s pitanjima koja se odnose na Uredbu. Uloga tijela za zaštitu podataka uključuje obavješćivanje voditelja obrade i izvršitelja obrade o njihovim obvezama te upoznavanje javnosti s rizicima, propisima, zaštitom i pravima u vezi s obradom podataka. Međutim, to ne znači da bi voditelji obrade i izvršitelji obrade trebali očekivati da će im tijela za zaštitu podataka davati prilagođene, individualizirane pravne savjete kakve samo odvjetnik ili službenik za zaštitu podataka može dati.

Sukladno odredbi članka 28. stavka 3. Opće uredbe o zaštiti podataka, obrada koju provodi izvršitelj obrade uređuje se ugovorom ili drugim pravnim aktom u skladu s pravom Unije ili pravom države članice, koji izvršitelja obrade obvezuje prema voditelju obrade, a koji navodi predmet i trajanje obrade, prirodu i svrhu obrade, vrstu osobnih podataka i kategoriju ispitanika te obveze i prava voditelja obrade.

U pogledu Vašeg upita, a pod pretpostavkom da se u konkretnom slučaju radi o ugovornom odnosu voditelja obrade i izvršitelja obrade u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka, upućujemo Vas na predložak ugovora o obradi podataka između voditelja obrade i izvršitelja obrade prema odredbi članka 28. stavka 3. Opće uredbe o zaštiti podataka, a koji je dostupan na internet poveznici https://arc-rec-project.eu/ugovor-izmedu-voditelja-i-izvrsitelja-obrade/.

Institut ugovorne kazne uređen je odredbama Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21; dalje u tekstu: ZOO) i to prije svega člancima 350. – 356. ZOO-a.

Sukladno odredbi članka 350. stavka 1. ZOO-a, vjerovnik i dužnik mogu ugovoriti da će dužnik platiti vjerovniku određeni novčani iznos ili pribaviti neku drugu materijalnu korist ako ne ispuni svoju obvezu ili ako zakasni s njezinim ispunjenjem ili ako je neuredno ispuni.

Sukladno odredbi članka 350. stavka 2. ZOO-a, ako što drugo ne proizlazi iz ugovora, smatra se da je kazna ugovorena za slučaj da dužnik kasni s ispunjenjem.

Sukladno odredbi članka 350. stavka 3. ZOO-a, ugovorna kazna ne može biti ugovorena za novčane obveze.

Slijedom svega naprijed navedenog, ističemo kako članak 28. stavak 3. Opće uredbe o zaštiti podataka propisuje sadržaj ugovora ili drugog pravnog akta u skladu s pravom Unije ili pravom države članice koji izvršitelja obrade obvezuje prema voditelju obrade.

U pogledu mogućnosti ugovaranja ugovorne kazne, smatramo mogućnost ugovaranja iste spada prije svega u područje primjene odredbi ZOO-a, a tumačenje primjene predmetnog propisa u konkretnoj situaciji nije u nadležnosti Agencije, niti Agencija u tom smislu pruža prilagođene, individualizirane pravne savjete.

 

A

Povezano

Phishing napadi – kako ih prepoznati i zaštititi se

Phishing napadi – kako ih prepoznati i zaštititi se

Phishing se odnosi na internetske prijevare u vidu lažnih e-poruka koje izgledaju kao da su ih poslale legitimne organizacije (primjerice banka, tijelo javne vlasti ili internet stranica za kupovinu), a koje primatelja navode na dijeljenje osobnih, financijskih ili...

X
Skip to content