HR | EN

logo
header pozadina-min

Usvojena izvješća o upotrebi usluga u oblaku u javnom sektoru i izvješće o dizajnu bannera za kolačiće

Bruxelles, 18. siječnja – povjerenik Europske komisije za pravosuđe Didier Reynders sudjelovao je na plenarnoj sjednici. Predstavio je Odboru nacrt Odluke o primjerenosti okvira za zaštitu podataka između EU-a i SAD-a te je razmijenio mišljenja s njegovim članovima. Odbor trenutačno radi na svojem mišljenju o nacrtu odluke, koje će biti dovršeno u narednim tjednima.

Europski odbor za zaštitu podataka usvojio je izvješće o nalazima svoje prve koordinirane provedbene mjere, koje je bilo usmjereno na upotrebu usluga u oblaku u javnom sektoru. Europski odbor za zaštitu podataka naglašava potrebu da javna tijela djeluju potpuno u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i uključuje preporuke za javni sektor pri upotrebi proizvoda ili usluga u oblaku. Osim toga, dostupan je popis mjera koje su tijela za zaštitu podataka već poduzela u području računalstva u oblaku.

Andrea Jelinek, predsjednica Europskog odbora za zaštitu podataka, izjavila je: „Koordinirani provedbeni okvir (CEF) propituje dublje metode suradnje među tijelima za zaštitu podataka kako bi se postigla bolja učinkovitost i dosljednost. Diljem Europe organizacije javnog sektora okreću se uslugama računalstva u oblaku i suočavaju se s poteškoćama pri dobivanju usluga i proizvoda usklađenih s Općom uredbom o zaštiti podataka. S osobnim podacima koje obrađuju javne službe mora se postupati s najvećom pažnjom, posebno kada ih obrađuje treća strana. Izvješće Europskog odbora za zaštitu podataka o CEF-u za 2022. pruža korisno mjerilo za to i vjerujem da će to postati važna referentna točka za javna tijela koja se bave pribavljanjem usluga u oblaku usklađenih s Općom uredbom o zaštiti podataka.”

Tijekom 2022. godine, 22 tijela za zaštitu podataka diljem EGP-a (uključujući EDPS) pokrenule su koordinirane istrage o upotrebi usluga u oblaku u javnom sektoru.

U cijelom EGP-u, uključujući europske institucije, obuhvaćeno je ukupno oko 100 javnih tijela koja obuhvaćaju širok raspon sektora (kao što su zdravstvo, financije, porezi, obrazovanje, kupci i pružatelji informatičkih usluga).

CEF je ključna mjera Europskog odbora za zaštitu podataka u okviru njegove strategije za razdoblje 2021.-2023., čiji je cilj pojednostavniti provedbu i suradnju među nadzornim tijelima. Djelovanje CEF-a 2023. odnosit će se na imenovanje i ulogu službenika za zaštitu podataka (DPO).

Osim toga, Europski odbor za zaštitu podataka usvojio je izvješće o radu radne skupine na temu dizajna bannera (skočnog prozora) za prihvaćanje/odbijanje kolačića, koja je osnovana u rujnu 2021. radi koordinacije odgovora na pritužbe koje je nevladina organizacija NOYB podnijela nekoliko tijela za zaštitu podataka iz EGP-a. Radna skupina nastojala je promicati suradnju, razmjenu informacija i najbolje prakse među tijelima za zaštitu podataka, što je bilo ključno za osiguravanje dosljednog pristupa bannerima kolačića diljem EGP-a. U izvješću su se tijela za zaštitu podataka usuglasila o zajedničkom nazivniku u svojem tumačenju primjenjivih odredaba Direktive o e-privatnosti i Opće uredbe o zaštiti podataka o pitanjima kao što su gumbi za odbijanje, unaprijed označena polja, dizajn bannera ili ikone za povlačenje.

A

Povezano

Agencija pokreće nadzorno postupanje nad HZZO

Agencija pokreće nadzorno postupanje nad HZZO

Agencija za zaštitu osobnih podataka temeljem napisa iz medija pokrenut će žurno nadzorno postupanje nad Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje zbog mogućeg kibernetičkog napada. Ovim putem upozoravamo građane da e-poruke koje zaprime od "Hrvatskog zavoda za...

X
Skip to content