HR | EN

logo
header pozadina-min

Dostava podatka o bruto plaći zaposlenika ministarstva sukladno pravu na pristup informacijama

Objavljeno: 12.1.2022.

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je Vaš upit  u kojem navodite da ste zaprimili novinarski upit kojim se traže podaci o isplaćenim bruto plaćama nekih službenika Vašeg ministarstva unazad 6 mjeseci. Nastavno na Vaš upit načelno navodimo sljedeće:

Od 25. svibnja 2018., u svim državama članicama Europske unije, pa tako i u Republici Hrvatskoj, izravno i obvezujuće se primjenjuje Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L119.

Navedena Opća uredba o zaštiti podataka u članku 4. stavak 1. točka 1. propisuje da su osobni podaci svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, a pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Člankom 5. Opće uredbe o zaštiti podataka propisana su načela obrade osobnih podataka pa tako osobni podaci moraju biti zakonito, pošteno i transparentno obrađivani s obzirom na ispitanika (načelo zakonitosti, poštenosti i transparentnosti); prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne smiju obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama (načelo ograničavanja svrha); primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koju se obrađuju (načelo smanjenje količine podataka); točni i prema potrebi ažurni (načelo točnosti); čuvani u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju (načelo ograničenja pohrane); obrađivani na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera (načelo cjelovitosti i povjerljivosti).

Obrada osobnih podataka je zakonita ako je ispunjen jedan od uvjeta propisanih člankom 6. Opće uredbe o zaštiti podataka, odnosno u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećega: ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha; obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora; obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade; obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe; obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade; obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.

Prije svega navodimo da se zahtjevi novinara za pristup informacijama, mogu rješavati prema odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13 i 85/15, dalje u tekstu: Zakon), sukladno zakonskoj definiciji informacije na način i u rokovima predviđenim Zakonom,  dok se u slučaju postavljenog novinarskog upita, primjenjuju odredbe Zakona o medijima („Narodne novine, broj:59/04 do 81/13). Zakon o medijima („Narodne novine, broj:59/04 do 81/13), kao poseban zakon koji zajamčuje pravo novinara  na dostupnost javnih informacija propisuje u članku 6. da u cilju objave informacija putem medija tijela izvršne, zakonodavne i sudbene vlasti te tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i ostale pravne i fizičke osobe koje obavljaju javnu službu i/ili dužnost dužni su davati točne, potpune i pravovremene informacije o pitanjima iz svog djelokruga.

Ako je postavljen zahtjev za pravo na pristup informacijama, tijelo javne vlasti treba uzeti u obzir odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama u kontekstu obvezatnosti objave i dostupnosti pojedinih informacija primjenom načela razmjernosti. Navedenim posebnim zakonom jamči se pravo na pristup informacijama i ponovna uporaba informacija koje posjeduje tijelo javne vlasti, a u konkretnom slučaju traže se bruto iznosi plaća pojedinih službenika, koje informacije/podatke Vaše ministarstvo posjeduje. Za državne službenike bruto iznos plaće je u pravilu umnožak koeficijenta složenosti poslova za određeno radno mjesto i osnovice (koji su javno dostupni) te dodatno koeficijenta prethodnog staža (minulog rada). Također, bruto iznosi plaća državnih službenika predstavljaju potrošnju javnih sredstava (sredstava državnog proračuna). Stoga je s aspekta zaštite osobnih podataka moguće dostaviti podatke o bruto iznosima plaća službenika Vašeg ministarstva dok je ostale podatke vezane uz pojedinu plaću (primjerice dodatke, ustegnuća na plaću) kao i neto iznos plaće potrebno na odgovarajući način zaštititi.

A

Povezano

Uvid u natječajnu dokumentaciju izabranog kandidata za posao

Objavljeno: 31.10.2022. Nastavno na Vaš upit o pružanju na uvid kandidatima natječajnog postupka dokumente ostalih kandidata iz natječajnog postupka, Agencija za zaštitu osobnih podataka se očituje kako slijedi: Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od...

X
Skip to content