HR | EN

logo
header pozadina-min

Dostava ugovora o djelu koje je sklopio Grad u određenom vremenskom periodu

Objavljeno: 7.6.2019.

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je upit prema zahtjevu za pristup informacijama vezan uz dostavu ugovora o djelu koje je Grad sklopio u određenom vremenskom periodu/razdoblju. Nastavno navodimo sljedeće:

Sukladno članku 6. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L119  obrada osobnih podataka je zakonita samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećeg: a) ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha; b) obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora; c) obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade; d) obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe; e) obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade; f) obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane.

U konkretnom slučaju u primjeni je Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13, 85/15), kao poseban zakon, kojim se uređuje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, te koji u smislu članka 6.1. c) predstavlja pravni temelj za obradu osobnih podataka.

Člankom 15. stavkom 2. točkom 4. gore navedenog Zakona propisuje se da tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informaciji ako je ista zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka. Prije objave osobnih podataka sukladno članku 16. Zakona potrebno je provesti test razmjernosti, odnosno utvrdit prevladava li pravo na zaštitu osobnih podataka ili javni interes za pristup informacijama.
Međutim, informacije o raspolaganju javnim sredstvima dostupne su javnosti i bez provođenja testa razmjernosti i javnog interesa, osim ako određena informacija predstavlja klasificirani podatak (članka 16. stavak 3. Zakona o pravu na pristup informacijama).

U slučaju kada informacije sadrže osobne podatke s aspekta pravnog okvira zaštite osobnih podataka osobito je bitno napomenuti da je u svakom pojedinom slučaju potrebno utvrditi da li prevladava pravo na zaštitu osobnih podataka ili pravo na pristup informacijama. Ako se utvrdi da prevladava javni interes i pravo na pristup informacijama potrebno je primjenom načela razmjernosti  utvrditi pravični balans između tih dvaju prava na način da se vodi briga o opsegu podataka koji bi se učinili dostupnima. Ističemo da je sukladno načelu razmjernosti u obradi osobnih podataka moguće učiniti dostupnim samo nužan opseg podataka koji omogućuje postizanje zakonom utvrđene svrhe.

Naime, imajući u vidu da se u opisanom slučaju radi o isplati javnih (proračunskih) sredstava a u svrhu postizanja pravičnog balansa i načela razmjernosti između prava na informaciju sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i prava na zaštitu privatnosti i osobnih podataka sukladno pravnom okviru zaštite osobnih podataka držimo da je u svrhu davanja informacije korisnicima prava na pristup informacijama dopušteno učiniti dostupnim samo one osobne podatke koji su nužni za ispunjenje zakonom utvrđene svrhe – kao što je visina iznosa o ugovorenim poslovima isplaćenim u bruto iznosima te eventualno ime i prezime fizičke osobe, dok je sve ostale podatke iz ugovora kao što su primjerice OIB, adresa stanovanja, broj računa potrebno na odgovarajući način zaštititi/zatamniti.

A

Povezano

Uvid u natječajnu dokumentaciju izabranog kandidata za posao

Objavljeno: 31.10.2022. Nastavno na Vaš upit o pružanju na uvid kandidatima natječajnog postupka dokumente ostalih kandidata iz natječajnog postupka, Agencija za zaštitu osobnih podataka se očituje kako slijedi: Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od...

X
Skip to content