HR | EN

logo
header pozadina-min

Isticanje imena i prezimena radnika na računu

Isticanje imena i prezimena radnika na računu

5.6.2019.

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je upit vezan za isticanje imena i prezimena djelatnika na računu. S tim u vezi, iznosimo sljedeće:

Sukladno članku 5. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L119  osobni podaci moraju biti zakonito, pošteno i transparentno obrađivani s obzirom na ispitanika, prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe, primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koju se obrađuju. Također istim člankom propisano je da osobni podaci moraju biti točni i prema potrebi ažurni, odnosno moraju se poduzeti svaka razumna mjera radi osiguranja da se osobni podaci koji nisu točni, uzimajući u obzir svrhe u koje se obrađuju, bez odlaganja izbrišu ili isprave (načelo točnosti osobnih podataka).

Pravni temelji za obradu osobnih podataka propisani su člankom 6. Opće uredbe u kojem je, između ostalog, propisano kako je obrada zakonita samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ispitanik dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha ili je obrada nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora ili je obrada nužna radi poštivanja pravnih obveza voditelja obrade te u drugim taksativno navedenim slučajevima u predmetnom članku.
Vezano za pružanje informacija ispitanicima u svrhu ostvarivanja njihovih prava navodimo kako je poštujući načelo transparentnosti sukladno članku 13. Opće uredbe o zaštiti podataka voditelj obrade dužan ispitaniku pružiti sve informacije o obradi njegovih osobnih podataka u sažetom, razumljivom i lako dostupnom obliku, uz upotrebu jasnog i jednostavnog jezika te ga upoznati sa njegovim pravima koja mu pripadaju sukladno Općoj uredbi, a vezano za obradu njegovih osobnih podataka (pravo na informiranje, pravo na pristup, pravo na ispravak i brisanje, pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost, pravo na prigovor i automatizirano donošenje odluka).
Kao posebne zakone u konkretnom slučaju možemo navesti Zakon o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“, broj: 73/13, 99/13, 148/13, 143/14, 115/16, 106/18) te Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom („Narodne novine“, broj: 133/12, 115/16, 106/18) kojima je propisan sadržaj podataka u svrhu izdavanja računa, u opisanom slučaju i „oznaka operatera“.

Zakonom o porezu na dodanu vrijednost, člankom 79. propisan je obavezni sadržaj računa, propisano je da račun mora sadržavati, između ostalog ime i prezime (naziv), adresu, osobni identifikacijski broj ili PDV identifikacijski broj poreznog obveznika koji je isporučio dobra ili obavio usluge (prodavatelja). Porezni obveznik je svaka osoba koja samostalno obavlja bilo koju gospodarsku djelatnost bez obzira na svrhu i rezultat obavljanja te djelatnosti, dok se člankom 9. stavkom 1. točkom 2. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom propisuje da u sadržaju računa, između ostalog, mora biti navedena oznaka operatera (osobe koja obavlja poslove) na naplatnom uređaju.

Slijedom navedenog, a sukladno Zakonu o porezu na dodanu vrijednost i  Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom razvidno je kako su navedenim propisima predviđeni obvezni elementi koje račun mora sadržavati, te je kao jedan od obvezatnih elemenata računa i oznaka operatera. Dakle, s aspekta zaštite osobnih podataka, ova Agencija drži da bi račun koji ispostavlja pravna osoba u dijelu u kojem je navedena „oznaka operatera“, u konkretnom slučaju ime i prezime zaposlenika koji obavlja poslove naplate na naplatnom uređaju, predstavljao prekomjernu obradu osobnih podataka te za isti ne nalazimo pravnu osnovu u citiranim Zakonima. Primjenom načela  razmjernosti i smanjene količine podataka u postupku obrade osobnih podataka poslodavac je dužan voditi brigu o opsegu osobnih podataka koji se obrađuje na način da se u svrhu zaštite privatnosti zaposlenika istakne eventualno ime zaposlenika ili nekazujuća šifra.

 

 

 

 

 

A

Povezano

Tajnost dopisivanja službenom elektroničkom poštom

Ova Agencija zaprimila je upit gdje se traži mišljenje Agencije vezano za čitanje tuđe elektroničke pošte (povredu tajnosti dopisivanja). Iz predmetnog upita razvidno je da je bivši poslodavac primao i čitao elektroničku poštu koja je stizala na elektroničku adresu...

Nadzor poslovne elektroničke pošte

Nadzor poslovne elektroničke pošte Agencija za zaštitu osobnih podataka (dalje u tekstu: Agencija) je zaprimila upit o tome je li nekim zakonom konkretno propisano da je video-nadzor dozvoljen na radnom mjestu, odnosno da je zabranjen na mjestima kao što su sanitarni...

X
Skip to content