Izdavanje preslike medicinske dokumentacije

Objavljeno: 22.12.2022.

Agencija za zaštitu osobnih podataka (dalje u tekstu: Agencija) je zaprimila dopis u kojem molite stručno mišljenje vezano uz pravo pacijenta na pristup medicinskoj dokumentaciji utvrđeno Zakonom o zaštiti prava pacijenata (NN 169/04, 37/08), konkretno, uz način postupanja prilikom izdavanja preslika medicinske dokumentacije u Vašoj ustanovi koji u bitnom, kako navodite, predviđa eventualnu mogućnost prikupljanja preslike osobne iskaznice te usklađenost takvog načina postupanja s Općom uredbom o zaštiti podataka. Slijedom navedenog, Agencija u nastavku iznosi sljedeće:

U načelu, svaka obrada osobnih podataka u okvirima primjene Opće uredbe o zaštiti podataka treba poštovati načela obrade propisana čl. 5., treba se temeljiti na jednom od pravnih osnova za zakonitu obradu iz čl. 6. te, u slučaju da se obrađuju posebne kategorije osobnih podataka, treba se provoditi jedino uz adekvatno poštivanje čl. 9. odnosno, uz primjenu jedne od taksativno propisanih iznimki od načelne zabrane obrade posebnih kategorija osobnih podataka.

Prije uspostave određene aktivnosti koja uključuje obradu osobnih podataka, svaki voditelj obrade mora pažljivo razmotriti koja bi zakonita osnova odgovarala i bila primjenjiva za predviđenu obradu.

Vezano uz odredbe čl. 6. Opće uredbe o zaštiti podataka, ukazujemo da ako je pravni temelj za obradu osobnih podataka pravna obveza voditelja obrade (čl. 6. st. 1. toč. (c)) ili izvršavanje zadaće od javnog interesa/službene ovlasti voditelja obrade (čl. 6. st. 1. toč. (e)), tada ta pravna osnova mora biti utvrđena u pravu Unije ili pravu države članice kojem voditelj obrade podliježe, a tom pravnom osnovom mora biti određena i svrha obrade ili, u pogledu obrade iz stavka 1. točke e), mora biti nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili izvršavanje službene ovlasti voditelja obrade.

Opća uredba o zaštiti podataka izričito uvodi načelo odgovornosti, tj. propisuje da je voditelj obrade odgovara i morati će biti u mogućnosti da u svakom trenutku dokaže da poštuje temeljna načela koja se odnose na obradu osobnih podataka iz članka 5. Opće uredbe o zaštiti podataka („načelo pouzdanosti“).

S tim u vezi, između ostalog, čl. 5. Opće uredbe je utvrđeno da osobni podaci koji se obrađuju moraju biti primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju („smanjenje količine podataka”).

Slijedom navedenog, Agencija razabire da Vaša ustanova u službenim evidencijama raspolaže sa podacima koji se odnose konkretnog pojedinca čiji se identitet može utvrditi, a koji su sadržani na njegovoj osobnoj iskaznici ili drugoj ispravi/dokumentaciji (eventualno i uz raspolaganje sa matičnim brojem osiguranika – MBO, kao jedinstvenog identifikatora koji osiguranoj osobi dodjeljuje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje).

Slijedom navedenog, u situaciji kada je podnositelj zahtjeva pacijent i isti podnosi zahtjev za pristup  svojoj medicinskoj dokumentaciji, Agencija razabire da je prilikom provođenja aktivnosti u svrhu izdavanja medicinske dokumentacije u načelu moguće uvidom u osobni identifikacijski dokument utvrditi/provjeriti identitet osobe koja je podnijela zahtjev za pristup dokumentaciji (usporediti podatke iz Vaših evidencija sa podacima iz predočenog dokumenta) te, kao određenu evidenciju provedene aktivnosti, zabilježiti datum i vrijeme izdavanja dokumentacije, tko je od osoba iz Vaše institucije sudjelovao u aktivnosti izdavanja dokumentacije te ime i prezime i broj osobnog dokumenta pacijenta koja je podnijela zahtjev.

Nadalje, u situacijama kada podnositelj zahtjeva nije sam pacijent odnosno u situacijama kada podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev za izdavanje preslike medicinske dokumentacije za drugu osobu, također Agencija razabire da bi se u načelu uvidom u osobni identifikacijski dokument podnositelja zahtjeva i drugu predočenu dokumentaciju (npr. punomoć, rodni list, rješenje centra za socijalnu skrb, smrtni list i dr.) moglo utvrditi/provjeriti identitet osobe koja je podnijela zahtjev za pristup dokumentaciji i njen odnos prema osobi za koju se traži preslika medicinske dokumentacije odnosno, opravdanost zahtjeva. Naravno, u takvim situacijama je, uz gore navedene podatke vezane uz podnositelja zahtjeva, moguće evidentirati i neke posebnosti/značajke predočene dokumentacije kojom se „dokazuje“ određeno svojstvo podnositelja zahtjeva prema pacijentu za koga se traži pristup medicinskoj dokumentaciji poput, primjerice, vrste dokumenta, datuma izdavanja dokumenta, tijela koje ga je izdalo i slično.  

 

A

Povezano

Ima li roditelj pravo uvida u prijemni ispit svog djeteta?

10.2.2023. Slijedom Vašeg upita u kojem u bitnom pitate o mogućnosti davanja uvida roditelju u prijemni ispit kandidata za upis na fakultet, Agencija za zaštitu osobnih podataka se očituje kako slijedi: Člankom 6. stavkom 1. Opće uredbe o zaštiti podataka  propisano...

Objava podataka o bolovanju radnika

Objavljeno: 13.01.2023. Agencija za zaštitu osobnih podataka (dalje u tekstu: Agencija) zaprimila je Vaš nedovoljno jasan upit vezan za obradu osobnih podataka radnika od strane poslodavca, točnije objavljivanje podataka o bolovanju radnika na folderu koji je dostupan...

X
Skip to content