HR | EN

logo
header pozadina-min

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme – radno mjesto 24, stručni savjetnik

Objavljeno 6.12.2023.

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/2015, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19, 141/22) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/2017 i 89/19), uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa i uprave (KLASA: 112-01/23-01/42 URBROJ: 514-08-01-02/03-23-02 od 24. siječnja 2023.; KLASA: 112-01/23-01/554 URBROJ: 514-08-01-02/02-23-02 od 05. travnja 2023. ), Agencija za zaštitu osobnih podataka raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

SEKTOR ZA NADZOR, ISTRAGE I ZAŠTITU PRAVA ISPITANIKA,

Služba za nadzor istrage, tehnologije i sigurnost

  1. Stručni savjetnik u Agenciji za zaštitu osobnih podataka  – 1 izvršitelj/ica, radno mjesto (24)

 

Stručni uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne, kriminalističke ili druge društvene struke, najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni ispit odgovarajuće razine, znanje engleskog jezika, znanje rada na računalu, vozačka dozvola B kategorije.

Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Osoba se prima u državnu službu uz probni rad od 3 mjeseca.

Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati/kinje koji nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno odredbama članka 56. Zakona o državnim službenicima. Kandidati koji imaju položen pravosudni ispit nisu u obvezi polagati državni ispit.

U prijavi na javni natječaj, navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

  1. životopis;
  2. dokaz o hrvatskom državljanstvu;
  3. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, odnosno poslovima u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, ili drugi dokaz iz kojeg je vidljivo na kojim poslovima je kandidat radio);
  4. dokaz o završenom stupnju obrazovanja (preslik diplome);
  5. presliku uvjerenja o položenom državnom ispitu odgovarajuće razine, odnosno pravosudnom ispitu (za kandidate koji imaju položen državni/pravosudni ispit).

 

Ukoliko je osoba mijenjala prezime, a dostavlja dokumentaciju sa starim prezimenom, potrebno je dostaviti dokaz o promjeni prezimena.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je osam dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju, te koja je vlastoručno potpisana.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku javnog natječaja.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“, neposredno ili poštom na adresu: Agencija za zaštitu osobnih podataka (prijava na javni natječaj), Selska cesta 136, 10000 Zagreb.

 

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19, 84/21), i članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21), uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan je priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta prednosti prema popisu koji je dostupan na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja putem sljedeće poveznice: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13,152/14 , 39/18 i 32/20), uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan je priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92,27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan je priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat/kinja pripadnik nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ravnatelj Agencije za zaštitu osobnih podataka. Komisija utvrđuje listu kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate/kinje s te liste upućuje na testiranje i intervju.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/ila testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje na mrežnoj stranici Agencije za zaštitu osobnih podataka (https://azop.hr/).

Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremu kandidata/kinja za testiranje, objavit će se na web-stranici Agencije za zaštitu osobnih podataka (https://azop.hr/).

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavit će se na web stranici Agencije za zaštitu osobnih podataka (https://azop.hr/), istovremeno s objavom javnog natječaja.

Izabrani kandidat/kinja bit će pozvan/na da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa. Nedostavljanje istih smatrat će se odustankom od prijma u državnu službu.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, čelnik tijela će obustaviti postupak po ovom natječaju.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata/kinje na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (https://mpu.gov.hr/) i mrežnoj stranici Agencije za zaštitu osobnih podataka (https://azop.hr/).

Dostava rješenja svim kandidatima/kinjama smatra se objavljenom istekom osmoga dana od dana objave na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (https://mpu.gov.hr/).

 

Javni natječaj_Stručni savjetnik_RM24

Opis poslova podaci o plaći i popis literature_RM24

A

Povezano

Poziv na besplatne ARC2 webinare od lipnja do listopada

Poziv na besplatne ARC2 webinare od lipnja do listopada

Agencija za zaštitu osobnih podataka poziva sve obrtnike, mikro, male i srednje poduzetnike na besplatne online edukacije koje Agencija provodi u okviru EU ARC2 projekta s ciljem pružanje potpore u usklađivanju s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka. Iako je...

X
Skip to content