HR | EN

logo
header pozadina-min

Izdavanje lijekova pacijentima s Europskom karticom zdravstvenog osiguranja i kopiranje iste

 

Objavljeno 29.11.2023.

Nastavno na upit vezano uz izdavanje lijekova pacijentima koji imaju Europsku karticu zdravstvenog osiguranja te kopiranje iste u svrhu dostave kopije Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, Agencija za zaštitu osobnih podataka se očituje kako slijedi:

Prvenstveno, ističemo da je za svako prikupljanje i obradu osobnih podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka potrebno postojanje pravnog temelja iz članka 6. Opće uredbe o zaštiti podataka kojim je propisano da je obrada zakonita samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećega:

(a) ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha;

(b) obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora;

(c) obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade;

(d) obrada je nužna kako bi se zaštitili životno važni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe;

(e) obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade;

(f) obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.

Ako je pravni temelj za obradu osobnih podataka pravna obveza voditelja obrade ili izvršavanje zadaće od javnog interesa/službene ovlasti voditelja obrade, tada ta pravna osnova mora biti utvrđena u pravu Unije ili pravu države članice kojem voditelj obrade podliježe, a tom pravnom osnovom mora biti određena i svrha obrade ili, u pogledu obrade iz stavka 1. točke e), mora biti nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili izvršavanje službene ovlasti voditelja obrade.

Pravilnikom o Europskoj kartici zdravstvenog osiguranja (NN 144/14) utvrđuje se oblik i sadržaj te uvjeti i način izdavanja Europske kartice zdravstvenog osiguranja i Certifikata koji privremeno zamjenjuje Europsku karticu zdravstvenog osiguranja osiguranim osobama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Nadalje, člankom 2. propisano je kako osnovom Europske kartice zdravstvenog osiguranja i Certifikata osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ostvaruju, za vrijeme privremenog boravka na području drugih država članica Europske unije i Europskog ekonomskog prostora, pravo na zdravstvene usluge koje su potrebne iz medicinskih razloga, uzimajući u obzir prirodu zdravstvenih usluga i očekivanu dužinu privremenog boravka u drugim državama članicama EU i EEP.

Sukladno članku 5. navedenog Pravilnika prednja strana (lice iskaznice) Europske kartice zdravstvenog osiguranja sadržava:

  1. podatke o identifikacijskom broju Zavoda,
  2. podatke o osiguranoj osobi:

– prezime i ime,

– OIB,

  1. serijski broj iskaznice,
  2. datum važenja EKZO.

Člankom 11. navedenog Pravilnika propisano je da za izdavanje Europske kartice zdravstvenog osiguranja i Certifikata Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje koristi podatke iz službenih evidencija Zavoda o osiguranim osobama. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje vodi cjelovitu evidenciju zatraženih i izdanih Europskih kartica zdravstvenog osiguranja i Certifikata.

Pravilnik o ulasku i boravku u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji (NN 107/20, 148/20, 86/21, 155/22) u članku 10. propisuje da se dokazom o zdravstvenom osiguranju koji se prilaže uz prijavu privremenog boravka ili zahtjev za »Boravišnu iskaznicu za člana obitelji državljanina Unije« smatra se: europska kartica zdravstvenog osiguranja, bolesnički list Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, odgovarajuća potvrda stranog nositelja zdravstvenog osiguranja o pravu na zdravstvenu zaštitu sukladno propisima Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti ili dokaz propisan međunarodnim ugovorom o socijalnom osiguranju.

Uvidom u internetsku stranicu Hrvatske ljekarničke komore nalazimo obavijest vezano uz Europsku karticu zdravstvenog osiguranja (dalje u tekstu: EKZO) (https://www.hljk.hr/novosti/zdravstvena-zastita-inozemnih-osiguranika-n220) koja, između ostalog navedenog, navodi da je kod izdavanja lijekova pacijentima s EKZO potrebno provjeriti točnost, odnosno istovjetnost podataka navedenih na EKZO pacijenta i u EKZO aplikaciji na CEZIH portalu.

Slijedom navedenog, Agenciji za zaštitu osobnih podataka nije razvidan pravni temelj za kopiranje europske zdravstvene kartice radi slanja Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, budući da isti sukladno posebnom propisu vodi cjelovitu evidenciju zatraženih i izdanih Europskih kartica zdravstvenog osiguranja.

S tim u vezi, prilikom obrade osobnih podataka voditelj obrade mora poštovati načela obrade osobnih podataka sukladno članku 5. Opće uredbe o zaštiti podataka, između ostalog osobni podaci moraju biti primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju („ načelo smanjenja količine podataka”).

Slijedom navedenog, a budući da iz informacija dostupnih na web stranci Zavoda proizlazi da postoji obveza prilikom izdavanja lijekova pacijentima s EKZO provjere točnosti, odnosno istovjetnosti podataka navedenih na EKZO pacijenta i u EKZO aplikaciji na CEZIH portalu, nije razvidno da bi kopiranje europske zdravstvene kartice bilo sukladno navedenom načelu.

Međutim, budući da nisu razvidne sve okolnosti slučaja svakako Vas upućujemo da se direktno obratite Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje i zatražite obavijesti o konkretnoj obradi podataka sukladno članku 13. Opće uredbe o zaštiti podataka (između ostalog voditelj obrade dužan je pružiti informacije o pravnoj osnovi).

Zaključno, predmetne informacije možete zatražiti na adresi: zastita.podataka@hzzo.hr

X
Skip to content