HR | EN

logo
header pozadina-min

Jedna od mnogobrojnih zadaća i obveza Agencije za zaštitu osobnih podataka odnosi se na sudjelovanje u radu Europskog odbora za zaštitu podataka, stručnim radnim podskupinama i međunarodnim konferencijama vezano za područje zaštite osobnih podataka i privatnosti. Redovnim i aktivnim prisustvom Agencije na međunarodnoj sceni pridonosi se kontinuiranom razvoju područja zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj, razmjeni primjera dobre prakse i usklađivanju zakonodavstva Republike Hrvatske s najvišim europskim i svjetskim normama i standardima u području zaštite osobnih podataka.

U skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka, nadzorna tijela država članica Europskog gospodarskog prostora (EGP) blisko surađuju kako bi osigurala dosljednu zaštitu prava pojedinaca na zaštitu podataka u cijelom EGP-u. Jedna od zadaća nadzornih tijela jest pružanje uzajamne  pomoći i koordiniranje donošenja odluka u prekograničnim predmetima vezano za zaštitu osobnih podataka.

 

Europski odbor za zaštitu podataka (European Data Protection Board)

Europski odbor za zaštitu podataka (EOZP) neovisno je europsko tijelo koje pridonosi dosljednoj primjeni pravila o zaštiti podataka diljem Europske unije i promiče suradnju među nadležnim tijelima EU-a za zaštitu podataka.  EDPB je uspostavljen Općom uredbom o zaštiti podataka, a sjedište mu je u Bruxellesu.

Europski odbor za zaštitu podataka sastavljen je od predstavnika nacionalnih tijela za zaštitu podataka i Europskog nadzornika za zaštitu podataka. Predstavnik Agencije u Europskom odboru za zaštitu podataka je g. Zdravko Vukić, ravnatelj Agencije.

Predstavnici Agencije aktivno sudjeluju na plenarnim sjednicama Europskog odbora za zaštitu osobnih podataka, kao i u radu svih stručnih podskupina.

Europski nadzornik za zaštitu podataka (European Data Protection Supervisor)

Europski nadzornik za zaštitu podataka (EDPS) nezavisno je nadzorno tijelo nadležno za nadzor nad obradom osobnih podataka koju provode institucije i tijela EU-a, savjetovanje u vezi s politikama i zakonodavstvom koji utječu na privatnost te suradnju sa sličnim tijelima radi jamčenja dosljedne zaštite podataka. Europski nadzornik je g. Wojciech Wiewiórowski, a imenovao ga je Europski parlament i Vijeće Europske unije na mandat u trajanju od 5 godina.

U okviru hrvatskog predsjedanja Vijećem EU u prvoj polovini 2020. godine, Agencija je organizirala međunarodnu konferenciju pod nazivom Data Protection Day 2020: Facing New Challenges, na kojoj je ugostila Europskog nazdornika za zaštitu podataka Videozapis govora g. Wiewiórowskog.

Vijeće Europe – Konvencija 108 (Convention 108 for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data)

Konvencija 108 za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka prvi je međunarodni obvezujući instrument kojim se štiti pojedinac od zlouporabe do koje može doći prilikom prikupljanja i obrade njegovih osobnih podataka i koja u isto vrijeme regulira prekogranični prijenos osobnih podataka.

Konvenciju 108 donijelo je Vijeće Europe (Council of Europe) u Strasbourgu 28. siječnja 1981. godine, koje je osnovalo i Savjetodavni odbor (Consultative Committee of the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data, T-PD). Republika Hrvatska je jedna od 51 članice Vijeća Europe koje su potpisale i ratificirale Konvenciju 108 te aktivno s pravom glasa sudjeluje u radu plenarnih sjednica Savjetodavnog odbora.

Interpol

Stručnjak za elektronsku obradu podataka iz AZOP-a izabran je za člana Povjerenstva za kontrolu dosjea Interpola kao najveće međunarodne organizacije kriminalističke policije, čime je potvrđena spremnost kadrova iz Republike Hrvatske za izvršavanje složenih zadataka u međunarodnim tijelima.

Europol

Europol (Europski policijski ured) osnovan je 1992. godine s ciljem sprečavanja i borbe protiv organiziranoga međunarodnoga kriminala. Sjedište ureda nalazi se u Haagu.

Republika Hrvatska u Europolu ima časnika za vezu u svrhu razmjene podataka putem informacijskog sustava, kojim se između ostalog razmjenjuju i osobni podaci. Budući da je časnik za vezu pri Europol-u pripadnik MUP-a RH, isto Ministarstvo s AZOP-om ostvaruje dobru suradnju, kako bi se pri prikupljanju, razmjeni i obradi podataka kako unutar Republike Hrvatske tako i putem Europolovog informacijskog sustava izvan Republike Hrvatske sadržane informacije koje uključuju i osobne podatke upotrebljavale na odgovarajući način, sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Eurojust

Eurojust je institucija Europske unije osnovana 2002. godine i smještena u Haagu. Cilj joj je povećati učinkovitost suradnje i koordinacije između nadležnih tijela država članica Europske unije u provedbi postupaka istrage i progona ozbiljnog prekograničnog i organiziranog kriminala, kao i za unapređenje postupaka pružanja složenijih oblika međunarodne pravne pomoći u kaznenim stvarima i za ubrzanje postupaka izručenja.

Republika Hrvatska je potpisala sporazum s Eurojust-om 09. studenog 2007. godine u Bruxellesu. Zbog razmjene informacija između RH I Eurojust-a, a posebno osobnih podataka, odvijaju se redovne razmjene stajališta te vrši nadzor nad provedbom obveza iz Ugovora koje AZOP kao nezavisno tijelo ima.

Proljetna konferencija (Spring Conference)

Proljetna konferencija je stalna i najveća konferencija europskih povjerenika za zaštitu osobnih podataka koja se održava najmanje jednom godišnje i na kojoj se razmjenjuju iskustva o temama iz područja zaštite osobnih podataka, donose zaključci i prijedlozi za odgovarajuća tijela EU, Vijeće Europe i dr.

Na Proljetnoj konferencij u Rimu 2008. godine usvojena je rezolucija kojom je AZOP postao punopravnim članom Konferencije s pravom glasa.

Svjetska konferencija povjerenika za zaštitu osobnih podataka i privatnosti (Global Privacy Assembly)

Ova međunarodna konferencija okuplja 78 povjerenika za zaštitu osobnih podataka i privatnosti iz cijeloga svijeta. Otvoreni dio Konferencije javno je dostupan i pripadnicima gospodarskog i javnog sektora te organizacija civilnog društva. Na zatvorenom dijelu raspravlja se o ključnim pitanjima te se donose odluke vezane uz zaštitu osobnih podataka i privatnosti u krugu akreditiranih tijela za zaštitu osobnih podataka.

Na Konferenciji održanoj u listopadu 2008. godine u Strasbourgu Republika Hrvatska, koju je predstavljao AZOP, postala je stalna članica Konferencije s pravom glasa.

Radna grupa za policiju i pravosuđe (Working Party on Police and Justice)

Stjecanjem statusa punopravnog člana Proljetne konferencije AZOP je stekao pravo sudjelovanja u radu s pravom glasa u Radnoj grupi za policiju i pravosuđe (Working Party on Police and Justice) koja se u svom radu suočava sa sve većim izazovima zaštite prava pojedinaca u obradi njihovih osobnih podataka vezano uz rad policijskih tijela i provedbu zakona.

Konferencija povjerenika za zaštitu osobnih podataka zemalja srednje i istočne Europe (Meeting of the Central and Eastern European Data Protection Authorities, CEEDPA)

Ova konferencija okuplja jednom godišnje čelnike i predstavnike nadzornih tijela za zaštitu podataka iz Hrvatske, Bugarske, Češke, Estonije, Latvije, Litve, Mađarske, Makedonije, Poljske, Rumunjske, Slovačke, Slovenije, Srbije i Crne Gore.

Domaćin 9. Konferencije bila je Republika Hrvatska, koja je istu održala u lipnju 2007. godine u Zadru.

Regionalna suradnja

Agencija za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske kontinuirano ostvaruje suradnju s tijelima za zaštitu podataka država koje se nalaze u našem okruženju, a što uključuje i države koje trenutno nisu članice Europske unije. Svjesni činjenice da se niti jedna zemlja ne može samostalno nositi s potencijalnim ugrozama u segmentu zaštite podataka i privatnosti svojih građana te današnjim suvremenim izazovima uzrokovanim tehnološkim napretkom, posebno kada su u pitanju osobni podaci, međunarodna suradnja nameće se kao prioritet, a teritorijalne granice ne predstavljaju barijere. Međunarodnom suradnjom olakšano je rješavanje zajedničkih izazova, učinkovitija je razmjena iskustava, ideja i načina zaštite podataka te se potiče strateško djelovanje za postizanje pojedinačnih i zajedničkih ciljeva.

RADNI SASTANAK- Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Crne Gore – 11.10. 2018.

Dana 11. listopada 2018. godine održan je radni sastanak s predstavnicima Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Crne Gore s ciljem nastavka suradnje uspostavljene u skladu sa Deklaracijom o suradnji tijela za zaštitu podataka u „Inicijativi 20i7“, potpisanoj 2017. godine na Bledu u Sloveniji.

Uvažavajući potrebu razmjene znanja i najboljih praksi vezano za  unaprjeđenje zaštite osobnih podataka sukladno odredbama Opće uredbe, Agencija za zaštitu osobnih podataka prepoznala je važnost pružanja potpore crnogorskom nadzornom tijelu u njihovim nastojanjima da unaprijede i ojačaju svoje kapacitete, s posebnim naglaskom na usklađivanje zakonodavstva iz područja zaštite osobnih podataka s novim EU zakonodavnim okvirom.

STUDIJSKI POSJET – Poverenik za Informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije – 20. – 22. 08.2018.

U razdoblju od 20.- 22.08. 2018. Agencija za zaštitu osobnih podataka bila je domaćin studijskog posjeta zaposlenika Poverenika za Informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije.

Cilj ovog studijskog posjeta je razmjena znanja i najboljih praksi vezano za unaprjeđenje zaštite osobnih podataka sukladno odredbama Opće uredbe i to u smislu povećanja obveza voditelja/službenika za zaštitu podataka te osnaživanja prava ispitanika.

TAIEX – Turska delegacija – 21. – 23. 05. 2018.

U razdoblju od 21-23. svibnja Agencija je u okviru TAIEX studijskog posjeta ugostiti predstavnike turske policije vezano za zakonodavni okvir odnosan na zaštitu osobnih podataka.

Naglasak je stavljen na usporedni prikaz trenutnog zakonodavstva i Opće uredbe o zaštiti podataka, odnosno unaprjeđenja prava ispitanika kao i postupanja nadležnog tijela u smislu provedbe ove Uredbe. Također, posebno su obrađene i teme zaštite podataka u tijelima za provedbu zakona i pravosudnim tijelima te ostvarivanje prava ispitanika u policijskom sektoru.

Cilj ovog studijskog posjeta je razmjena znanja i najboljih praksi na području regulacije zaštite osobnih podataka s posebnim naglaskom na neovisnost nadzornog tijela u svojim postupanjima.

Drugi sastanak „Inicijative 20i7“, 22. – 24. april 2018. Ohrid, Makedonija

Direkcija za zaštitu ličnih podataka Republike Makedonije organizirala je Drugi sastanak „Inicijative 20i7“ od 22. do 24. travnja 2018. u Ohridu. „Inicijativa 20i7“ predstavlja suradnju između tijela za zaštitu osobnih podataka iz regije bivše Jugoslavije, u skladu sa Deklaracijom o suradnji tijela za zaštitu podataka u „Inicijativi 20i7“, potpisanom 2017. godine na Prvom sastanku na inicijativu slovenskog tijela za zaštitu podataka.

Teme drugog sastanka „Inicijative 20i7“ bila je efikasna implementacija europskih standarda za zaštitu osobnih podataka, u odnosu na nacionalne i globalne izazove, a raspravljalo se i o organizaciji, funkcioniranju i rezultatima „Incijative 20i7“ u budućnosti. Predstavnici Agencije prezentirali su nacrtnu verziju Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

STUDY VISIT – MAKEDONIJA – 05. – 07. 03. 2018.

Agencija za zaštitu osobnih podataka je u okviru TAIEX studijskog posjeta ugostila delegaciju makedonskog nacionalnog tijela za zaštitu osobnih podataka (Direkcija za zaštitu ličnih podataka Republike Makedonije) u razdoblju od 5.- 07.03.2018. godine.

Cilj ovog studijskog posjeta je razmjena znanja i najboljih praksi vezano za unaprjeđenje zaštite osobnih podataka sukladno odredbama Opće uredbe i to u smislu povećanja obveza voditelja/službenika za zaštitu podataka te osnaživanja prava ispitanika.

X
Skip to content