HR | EN

logo
header pozadina-min

Novinarski zahtjev za dostavom osobnih podataka bivše zaposlenice škole

Novinarski zahtjev za dostavom osobnih podataka bivše zaposlenice škole

5.6.2019.

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je upit vezan za zahtjeva novinara u svezi dostave određenih osobnih podataka bivše zaposlenice škole. S tim u vezi, iznosimo sljedeće:

Ističemo kako se od 25. svibnja 2018., u svim državama članicama Europske unije izravno primjenjuje Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) SLEU L119 (u daljnjem tekstu: Opća uredba) kojom se štite temeljna prava i slobode pojedinaca, a posebno njihovo pravo na zaštitu osobnih podataka, a koja u članku 4. stavak 1. točka 1. propisuje da su osobni podaci svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.

Sukladno članku 5. Opće uredbe, osobni podaci moraju biti zakonito, pošteno i transparentno obrađivani s obzirom na ispitanika, prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe, primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koju se obrađuju, točni i prema potrebi ažurni.
Sukladno članku 6. stavku 1. Opće uredbe obrada osobnih podataka je zakonita, ako je ispitanik dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha ili je obrada nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade, odnosno obrada je zakonita ako su ispunjeni drugi taksativno navedeni  pravni temelji/ uvjeti za obradu osobnih podataka  propisani cit. Uredbom.
U konkretnom slučaju s obzirom da se radi o upitu novinara  u primjeni je Zakon o medijima („Narodne novine, broj:59/04 do 81/13), kao poseban zakon koji zajamčuje pravo novinara  na dostupnost javnih informacija (čl. 6). U skladu s tim, navodimo da ova Agencija nije nadležna za tumačenje Zakona o medijima. Prilikom davanja informacija koje novinar traži svakako je potrebno voditi brigu o zaštiti osobnih podataka na način i pod uvjetima kako to propisuje Zakon o medijima i Zakon o zaštiti osobnih podataka.
Slijedom svega navedenog, s aspekta zaštite osobnih podataka, kod donošenja odluke o davanju podataka drugim primateljima potrebno je utvrditi postojanje zakonskih uvjeta za dostavu traženih podataka uvažavajući načelo razmjernosti u obradi osobnih podataka te načelo smanjenja količine podataka. Također, potrebno je voditi računa, kako se radi o podacima bivše zaposlenice škole te samim time voditelj obrade mora postupati sa povećanom pažnjom u svezi dostave istih.

Dakle, u konkretnom slučaju, a uzimajući u obzir odredbe Opće uredbe o zaštiti podataka, mišljenja smo kako za dostavu traženih podataka, s aspekta zaštite osobnih podataka, ne postoji odgovarajući pravni temelj iz članka 6. Opće uredbe o zaštiti podataka, a tako niti zakonita/opravdana svrha. Ističemo kako voditelj obrade, u konkretnom slučaju, treba pristupiti odgovorno i savjesno te sa stajališta zaštite osobnih podataka ne bi trebao činiti dostupnim tražene podatke, osobito uzimajući u obzir da se takvim postupanjem može narušiti privatnost pojedinaca (bivše zapolesnice).

 

 

 

 

 

 

A

Povezano

Tajnost dopisivanja službenom elektroničkom poštom

Ova Agencija zaprimila je upit gdje se traži mišljenje Agencije vezano za čitanje tuđe elektroničke pošte (povredu tajnosti dopisivanja). Iz predmetnog upita razvidno je da je bivši poslodavac primao i čitao elektroničku poštu koja je stizala na elektroničku adresu...

Nadzor poslovne elektroničke pošte

Nadzor poslovne elektroničke pošte Agencija za zaštitu osobnih podataka (dalje u tekstu: Agencija) je zaprimila upit o tome je li nekim zakonom konkretno propisano da je video-nadzor dozvoljen na radnom mjestu, odnosno da je zabranjen na mjestima kao što su sanitarni...

X
Skip to content