HR | EN

logo
header pozadina-min

Objava fotografije na Instagram profilu druge osobe (bez znanja i privole osobe koja se nalazi na fotografiji)

Objavljeno: 21.12.2022.

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je predstavku u kojoj navodite da je na Instagram profilu druge osobe objavljena Vaša fotografija, a navedeno je učinjeno bez Vašeg znanja i privole. S aspekta zaštite osobnih podataka, odgovaramo kako slijedi:

Od 25. svibnja 2018., u svim državama članicama Europske unije, pa tako i u Republici Hrvatskoj, na područje zaštite osobnih podataka izravno i obvezujuće primjenjuje Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) koja u svom članku 4. propisuje da su osobni podaci svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, a pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Člankom 5. Opće uredbe o zaštiti podataka je proisano da osobni podaci moraju biti zakonito, pošteno i transparentno obrađivani s obzirom na ispitanika, prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe, primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koju se obrađuju, točni i prema potrebi ažurni.

Sukladno članku 6. Opće uredbe o zaštiti podataka obrada je zakonita samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećega: ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha; obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora; obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade; obrada je nužna kako bi se zaštitili životno važni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe; obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade; obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.

Slijedom navedenog, u slučaju koji ste opisali u svojoj predstavci, odgovarajući pravni temelj za obradu Vaših osobnih podataka (objavu Vaše fotografije na Instagramu profilu kolegice s posla) bila bi privola. Obzirom da, kako navodite, niste dali privolu za objavu svoje fotografije na Instagram profilu Vaše kolegice te želite da se ista ukloni, upućujemo Vas da se obratite osobi koja je objavila Vašu sliku te zatražite da istu ukloni.

U slučaju da osoba odbije ukloniti Vašu fotografiju sa svog Instagram profila, možete se obratiti voditelju obrade (Instagramu) putem poveznice https://help.instagram.com/contact/504521742987441, a na kojoj možete pronaći obrazac kojeg je potrebno ispuniti te poslati korisničkoj službi Instagrama.

Naposljetku, ukoliko Instagram ne postupi po Vašem zahtjevu, možete se obratiti Agenciji s zahtjevom za utvrđivanje povrede prava: https://azop.hr/zahtjev-za-utvrdivanje-povrede-prava/.

Zahtjev za utvrđivanje povrede prava treba biti razumljiv i potpun.

Osnovni podaci koje je potrebno navesti u zahtjevu za utvrđivanje povrede prava:

  • ime, prezime, OIB i adresu i mjesto stanovanja podnositelja zahtjeva (podaci koji su potrebni radi provođenja postupka i uredne dostave odgovora)
  • detaljno opisati u čemu se sastoji povreda prava
  • priložiti preslike akata ili dokumenata (korespondenciju s Instagramom iz koje je vidljivo da nije udovoljeno Vašem zahtjevu) koji potkrepljuju Vaše tvrdnje i koji su relevantni za nadležno postupanje Agencije.

 

A

Povezano

Tajnost dopisivanja službenom elektroničkom poštom

Ova Agencija zaprimila je upit gdje se traži mišljenje Agencije vezano za čitanje tuđe elektroničke pošte (povredu tajnosti dopisivanja). Iz predmetnog upita razvidno je da je bivši poslodavac primao i čitao elektroničku poštu koja je stizala na elektroničku adresu...

Nadzor poslovne elektroničke pošte

Nadzor poslovne elektroničke pošte Agencija za zaštitu osobnih podataka (dalje u tekstu: Agencija) je zaprimila upit o tome je li nekim zakonom konkretno propisano da je video-nadzor dozvoljen na radnom mjestu, odnosno da je zabranjen na mjestima kao što su sanitarni...

X
Skip to content