HR | EN

logo
header pozadina-min

Objava imena radnika koji su na bolovanju na oglasnoj ploči društva/poslodavca

Objava imena radnika koji su na bolovanju na oglasnoj ploči društva/poslodavca

5.6.2019.

Ova Agencija zaprimila je upit vezan za obradu osobnih podataka radnika, točnije objavu imena radnika koji su na bolovanju na oglasnu ploču društva/poslodavca koja je dostupna, ne samo radnicima već i svim drugim posjetiteljima društva. S tim u vezi, iznosimo sljedeće:

Ističemo kako se od 25. svibnja 2018., u svim državama članicama Europske unije izravno primjenjuje Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) SLEU L119 (u daljnjem tekstu: Opća uredba) kojom se štite temeljna prava i slobode pojedinaca, a posebno njihovo pravo na zaštitu osobnih podataka, a koja u članku 4. stavak 1. točka 1. propisuje da su osobni podaci svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.

Sukladno članku 5. Opće uredbe o zaštiti podataka osobni podaci moraju biti zakonito, pošteno i transparentno obrađivani s obzirom na ispitanika, prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe, primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koju se obrađuju, točni i prema potrebi ažurni.
Sukladno članku 6. stavku 1. Opće uredbe obrada osobnih podataka je zakonita, ako je ispitanik dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha ili je obrada nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade, odnosno obrada je zakonita ako su ispunjeni drugi taksativno navedeni  pravni temelji/ uvjeti za obradu osobnih podataka  propisani cit. Uredbom.
Zakonom o radu (“Narodne novine”, broj:93/14i 127/17) kao posebnim zakonom propisane su prava radnika vezano uz radni odnos kao i obveze poslodavac. Članak 29. propisuje da se osobni podaci radnika smiju prikupljati, obrađivati, koristiti i dostavljati trećim osobama samo ako je to određeno ovim ili drugim zakonom ili ako je to potrebno radi ostvarivanja prava i obveza iz radnog odnosa, odnosno u vezi s radnim odnosom. Ako je osobne podatke potrebno prikupljati, obrađivati, koristiti ili dostavljati trećim osobama radi ostvarivanja prava i obveza iz radnoga odnosa, odnosno u vezi s radnim odnosom, poslodavac mora unaprijed pravilnikom o radu odrediti koje će podatke u tu svrhu prikupljati, obrađivati, koristiti ili dostavljati trećim osobama.
Također, ukazujemo kako s aspekta pravnog okvira zaštite osobnih podataka obrada osobnih podataka, prije svega  mora biti u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka, a tako i osnovnim  načelima zaštite osobnih podataka  kao što su zakonitost, svrhovitost, povjerljivost, točnost, potpunost, ažurnost, obrada osobnih podataka na pošten način.

Slijedom gore iznijetoga, navodimo kako bi se osobni podaci ispitanika, kao fizičke osobe, mogli obrađivati samo ako bi za isto postojala zakonita/opravdana svrha i valjani pravni temelj. U konkretnom slučaju za navedenu obradu osobnih podataka (objavu podataka na oglasnoj ploči poslodavca osoba koje su na bolovanju) ne nalazimo pravni temelj ni zakonitu/opravdanu svrhu u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka. Dakle, smatramo kako bi se u konkretnom slučaju povrijedile odredbe propisa iz područja zaštite osobnih podataka te bi se takvim postupanjem narušila privatnost ispitanika (radnika).

 

 

 

A

Povezano

Tajnost dopisivanja službenom elektroničkom poštom

Ova Agencija zaprimila je upit gdje se traži mišljenje Agencije vezano za čitanje tuđe elektroničke pošte (povredu tajnosti dopisivanja). Iz predmetnog upita razvidno je da je bivši poslodavac primao i čitao elektroničku poštu koja je stizala na elektroničku adresu...

Nadzor poslovne elektroničke pošte

Nadzor poslovne elektroničke pošte Agencija za zaštitu osobnih podataka (dalje u tekstu: Agencija) je zaprimila upit o tome je li nekim zakonom konkretno propisano da je video-nadzor dozvoljen na radnom mjestu, odnosno da je zabranjen na mjestima kao što su sanitarni...

X
Skip to content