HR | EN

logo
header pozadina-min

Objava osobnih podataka izabranog kandidata provedenog natječajnog postupka u tijelu javne vlasti

Objavljeno: 7.6.2019.

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je upit vezan za objavu osobnih podataka izabranog kandidata provedenog natječajnog postupka u tijelu javne vlasti. S tim u vezi, iznosimo sljedeći odgovor:

Ističemo kako se od 25. svibnja 2018., u svim državama članicama Europske unije izravno primjenjuje Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja  2016. godine  o zaštiti pojedinca u vezi s obradom  osobnih podataka i o slobodnom kretanju  takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ ((SL EU L119/1) dalje u tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka engl. GDPR)) koja u članku 4. stavak 1. točka 1. propisuje da su osobni podaci svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, a pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca. Točkom 2. istog stavka i članka definirana je obrada kao svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Člankom 6., stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja  2016. godine  o zaštiti pojedinca u vezi s obradom  osobnih podataka i o slobodnom kretanju  takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ ((SL EU L119/1) dalje u tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka engl. GDPR))  propisano je da je obrada zakonita samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećega: (a) ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha; (b) obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora; (c) obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade; (d) obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe; (e) obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade; (f) obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.

Osobni podaci mogu prikupljati u svrhu s kojom je ispitanik upoznat, koja je izričito navedena i u skladu sa zakonom i mogu se dalje obrađivati samo u svrhu u koju su prikupljeni, odnosno u svrhu koja je podudarna sa svrhom prikupljanja. U konkretnom slučaju osobni podaci kandidata (sudionika) natječaja prikupljaju se isključivo u svrhu provođenja natječajne procedure za zapošljavanje na radnom mjestu, te se navedeni osobni podaci prikupljaju isključivo radi provođenja natječajne procedure. Pravni temelj za prikupljanje osobnih podataka je privola sudionika konkretnog natječaja, dok su propisi koji reguliraju natječajnu proceduru pravni temelj za daljnju obradu u svrhu provedbe natječajne procedure.

Nadalje Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13., 85/15.), kao posebnim zakonom, u članku 10. stavku 1. točci 10. propisano je kako su tijela javne vlasti obvezna učiniti dostupnim obavijesti o raspisanim natječajima, dokumentaciju potrebnu za sudjelovanje u natječajnom postupku te obavijest o ishodu natječajnog postupka.

S aspekta pravnog okvira zaštite osobnih podataka u opisanom slučaju radi se o obradi osobnih podataka koja je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade budući da je gore navedenom odredbom  Zakona propisan postupak vezan uz dostupnost informacija odnosnih za natječajni postupak. Međutim, ukazujemo kako je prilikom objave podataka nužno voditi računa o opsegu podataka koji se objavljuje te je slijedom toga dopušteno objaviti samo one osobne podatke koji su nužni za ispunjenje zakonom utvrđene svrhe (dozvoljeno objaviti samo nužan opseg osobnih podataka (načelo razmjernosti) odnosno objavljeni osobni podaci moraju biti primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju (načelo smanjenja količine podataka)).

Dakle u svrhu transparentnosti  provedbe  javnih natječaja  tijela javne vlasti dužna su sukladno posebnom Zakonu objavljivati informacije o ishodu natječaja kako bi te informacije bile dostupne javnosti. Stoga je za objavu u odnosu na ishod natječajnog postupka zakonodavac procijenio pretežitost javnog interesa pred pravom na zaštitu privatnosti pri čemu  je potrebno voditi brigu o obradi podataka u nužnom opsegu  točnije učiniti javno dostupnim podatke  o izabranom kandidatu (naziv radnog mjesta, stručne kvalifikacije te ime i prezime izabranog kandidata) u provedenom natječajnom postupku, dok se svi ostali osobni podaci (primjerice;  adresu stanovanja, kontakt podaci) moraju na odgovarajući način zaštititi.

A

Povezano

Uvid u natječajnu dokumentaciju izabranog kandidata za posao

Objavljeno: 31.10.2022. Nastavno na Vaš upit o pružanju na uvid kandidatima natječajnog postupka dokumente ostalih kandidata iz natječajnog postupka, Agencija za zaštitu osobnih podataka se očituje kako slijedi: Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od...

X
Skip to content