HR | EN

logo
header pozadina-min

Objava osobnih podataka preminulih osoba

Objavljeno 8.12.2022.

Nastavno na Vašu predstavku koja je zaprimljena u ovoj Agenciji, a vezano uz mogućnost Gradskih groblja da isti bez suglasnosti Vaše pokojne majke te njezinih nasljednika učine javno dostupnim podatke o lokaciji pokopa umrlih osoba putem tražilice koja je javno dostupna na mrežnim stranicama Gradskih groblja, s aspekta propisa o zaštiti osobnih podataka, dajemo sljedeći odgovor:

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L119 u cijelosti je obvezujuća i izravno primjenjiva od 25. svibnja 2018. godine, a za čiju primjenu i provođenje na području Republike Hrvatske je nadležna Agencija za zaštitu osobnih podataka.

Članak 1. Opće uredbe o zaštiti podataka propisuje kako se istom utvrđuju pravila povezana sa zaštitom pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i pravila povezana sa slobodnim kretanjem osobnih podataka. Općom uredbom o zaštiti podataka se štite temeljna prava i slobode pojedinaca, a posebno njihovo pravo na zaštitu osobnih podataka.

Zaštita koja se pruža Općom uredbom o zaštiti podataka u vezi s obradom osobnih podataka trebala bi se odnositi na pojedince bez obzira na njihovu nacionalnost ili boravište.

U članku 4. stavku 1. točka 1. propisuje se da su osobni podaci svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, a pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Nadalje, članak 6. stavak 1. Opće uredbe o zaštiti podataka propisuje kako je obrada osobnih podataka zakonita samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećeg: ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha;  obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora; obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade; obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi pravnih obveza voditelja obrade; obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa  ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade; obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane.

Uvodna izjava 27. uz Opću uredbu o zaštiti podataka navodi kako se ista ne primjenuje na osobne podatke preminulih osoba. Države članice mogu predvidjeti pravila u vezi s obradom osobnih podataka preminulih osoba.

U konkretnom slučaju, a osobito imajući u vidu uvodnu izjavu 27. uz tekst Opće uredbe o zaštiti podataka te članak 1. iste jasno je kako umrle osobe ne uživaju pravo na zaštitu svojih osobnih podataka. U tom smjeru također ističemo kako Republika Hrvatska nije donijela posebna pravila/propise koji bi regulirali postupak obrade osobnih podataka umrlih osoba. Kod javne objave osobnih podataka umrlih osoba te općenito bilo kakvog postupanja prema istima, potrebno je poštovati opća etička načela i civilizacijske vrijednosti modernog društva te se prema umrlim osobama odnositi sa posebnim pijetetom kao i prema članovima njihovih obitelji.

Budući da iz Vaše predstavke jasno proizlazi kako se radi o objavi/javnoj dostupnosti osobnih podataka umrlih osoba koje sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka ne uživaju zaštitu,  Agencija smatra kako nema elemenata povrede prava na zaštitu osobnih podataka u konkretnom slučaju.

 

A

Povezano

Fotografiranje i objava fotografija djeteta u vrtiću

Fotografiranje i objava fotografija djeteta u vrtiću   Objavljeno: 28.11.2023. Nastavno na dopis, Agencija za zaštitu osobnih podataka u nastavku iznosi sljedeće: Napominjemo da je vrtić voditelj obrade u smislu članka 4. stavka 1. točke 4. Opće uredbe o zaštiti...

Izdavanje parkirnih karata i obrada osobnih podataka

Obrada osobnih podataka u svrhu izdavanja parkirnih karata  Objavljeno 15.11.2023. Nastavno na upit o obradi osobnih podataka vezano uz izdavanje parkirnih karata, Agencija za zaštitu osobnih podataka se očituje kako slijedi: Prvenstveno ističemo da je za svako...

X
Skip to content