HR | EN

logo
header pozadina-min

Objava osobnih podataka preminulih osoba

Objavljeno 8.12.2022.

Nastavno na Vašu predstavku koja je zaprimljena u ovoj Agenciji, a vezano uz mogućnost Gradskih groblja da isti bez suglasnosti Vaše pokojne majke te njezinih nasljednika učine javno dostupnim podatke o lokaciji pokopa umrlih osoba putem tražilice koja je javno dostupna na mrežnim stranicama Gradskih groblja, s aspekta propisa o zaštiti osobnih podataka, dajemo sljedeći odgovor:

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L119 u cijelosti je obvezujuća i izravno primjenjiva od 25. svibnja 2018. godine, a za čiju primjenu i provođenje na području Republike Hrvatske je nadležna Agencija za zaštitu osobnih podataka.

Članak 1. Opće uredbe o zaštiti podataka propisuje kako se istom utvrđuju pravila povezana sa zaštitom pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i pravila povezana sa slobodnim kretanjem osobnih podataka. Općom uredbom o zaštiti podataka se štite temeljna prava i slobode pojedinaca, a posebno njihovo pravo na zaštitu osobnih podataka.

Zaštita koja se pruža Općom uredbom o zaštiti podataka u vezi s obradom osobnih podataka trebala bi se odnositi na pojedince bez obzira na njihovu nacionalnost ili boravište.

U članku 4. stavku 1. točka 1. propisuje se da su osobni podaci svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, a pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Nadalje, članak 6. stavak 1. Opće uredbe o zaštiti podataka propisuje kako je obrada osobnih podataka zakonita samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećeg: ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha;  obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora; obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade; obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi pravnih obveza voditelja obrade; obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa  ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade; obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane.

Uvodna izjava 27. uz Opću uredbu o zaštiti podataka navodi kako se ista ne primjenuje na osobne podatke preminulih osoba. Države članice mogu predvidjeti pravila u vezi s obradom osobnih podataka preminulih osoba.

U konkretnom slučaju, a osobito imajući u vidu uvodnu izjavu 27. uz tekst Opće uredbe o zaštiti podataka te članak 1. iste jasno je kako umrle osobe ne uživaju pravo na zaštitu svojih osobnih podataka. U tom smjeru također ističemo kako Republika Hrvatska nije donijela posebna pravila/propise koji bi regulirali postupak obrade osobnih podataka umrlih osoba. Kod javne objave osobnih podataka umrlih osoba te općenito bilo kakvog postupanja prema istima, potrebno je poštovati opća etička načela i civilizacijske vrijednosti modernog društva te se prema umrlim osobama odnositi sa posebnim pijetetom kao i prema članovima njihovih obitelji.

Budući da iz Vaše predstavke jasno proizlazi kako se radi o objavi/javnoj dostupnosti osobnih podataka umrlih osoba koje sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka ne uživaju zaštitu,  Agencija smatra kako nema elemenata povrede prava na zaštitu osobnih podataka u konkretnom slučaju.

 

A

Povezano

Tajnost dopisivanja službenom elektroničkom poštom

Ova Agencija zaprimila je upit gdje se traži mišljenje Agencije vezano za čitanje tuđe elektroničke pošte (povredu tajnosti dopisivanja). Iz predmetnog upita razvidno je da je bivši poslodavac primao i čitao elektroničku poštu koja je stizala na elektroničku adresu...

Nadzor poslovne elektroničke pošte

Nadzor poslovne elektroničke pošte Agencija za zaštitu osobnih podataka (dalje u tekstu: Agencija) je zaprimila upit o tome je li nekim zakonom konkretno propisano da je video-nadzor dozvoljen na radnom mjestu, odnosno da je zabranjen na mjestima kao što su sanitarni...

X
Skip to content